Home Икономика АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПИТАЛА К НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПИТАЛА К НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПДФ Печат Е-мейл

АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПИТАЛА /К/ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

.Ефективността на капитала зависи от рационалността на инвестиционните проекти, степента на използване на производствените мощности, добрата дейност по реализацията на продукцията и ускоряване на обръщаемостта на капитала.Схемата на това движение на капитала е : ПАРИ - ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И КА-ПРОИЗВОДСТВО-ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ-РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИ

Използването на капитала може да се характеризира с два показателя:

1 показател - ефективността в използването на К - това е рентабилността на база чиста печалба и съвкупен капитал /К/

2 показател - показва отношението на НПП към стойността на съвкупния капитал.Този показател характеризира интензивността и скоростта на използване на капитала.Следователно ефективността на капитала, който се характеризира с показателя Ре на база съвкупен капитал представлява:

Ре/к/ = Ре/п/ х Ко/к/ - това е мултипликативен модел

Въпроса е :Каква е силата на влиянието на рентабилността на продажбите и силата на влиянието на коефициента за капиталоотдаване.

Силата може да бъде установена чрез използване на метода на абсолютните разлики.Може да се използва и метода на верижното заместване.

Ефективността  на капитала се дължи  на две неща :рационалност и скорост.Увеличение обръщаемостта на оборота на капитала води до :

-          увеличаване на обема на продукцията без допълнителни финансови ресурси

-          увеличение на печалбата, ако се получи загуба тя изяжда капитала

-          увеличаване на възвръщаемостта на капитала

Ефективното използване на капитала се характеризира с показателя рентабилност:

ЧП

Ре/к/ = ------------------ . 100

КАПИТАЛ

Сумата на капитала обхваща стойността на основния и оборотния капитал, независимо от собствеността му, т.е. това е сумата на пасива от счетоводния баланс.

Скоростта, интензивността на капитала се изчислява по формулата :

НПП

Ко(к) = -------------

Кср.

Ко(к) - коефиц. На обръщаемост на капитала, реципрочната стойност на Ко(к) е известна като коеф. на капиталоемкост

Кср. - средната сума на капитала (основен+оборотен)

АНАЛИЗ НА ОБРЪЩАЕМОСТТА НА КАПИТАЛА

При този анализ целта е :

-да се намерят пътища за увеличаване на скоростта, интензивността при използването на капитала.

Скоростта на движение на капитала  - схемата на това движение на капитала е :

ПАРИ - ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И КА-ПРОИЗВОДСТВО-ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ-РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИ  , може да стане увеличение чрез коефициента за капиталоотдаване.

НПП

1.Ко(к)=----------

Кср. /съвк.капитал/

Ко(к) - показва колко оборота се правят в рамките на 1 година

2.Време за 1 оборот - В

Кср

В = ---------- . 360

НПП

Главните фактори които оказват влияние върху Ко(к) са 2 фактора :

НПП

Ко(к) = ------------

ДА+КА

ОК+ОБОР.К-ако основния капит.стане 60%, а оборотния капитал стане 40%, тогава резултата е отрицателно число

1.Структурата на капитала - ДА+КА или осн.капитал+оборотен капитал

2.Увеличаването на оборотния капитал ускорява обръщаемостта на оборотния капитал - става чрез метода на верижното заместване - икономиите на ресурси в самия промишлен процес, бърза реализация на продукцията.В предприятието да не се държат различни ДА, тогава знаменателят намалява, а частното се увеличава.За да се ускори обръщаемостта на съвкупния капитал резервите следва да се търсят в следните направления:

-          рационалност и ефективност на инвестиционните проекти

-          изграждане на ефективна структура на капитала/основен и оборотен/

-          увеличаване степента на използване на производствените мощности

-          оптимизиране на производствените запаси и подобряване организацията на материално техническото снабдяване

-          съкращаване на продължителността на производствения цикъл

-          ускоряване на реализацията на продукцията и документооборота

-          намаляване на времето за пребиваване на средствата в дебиторска задлъжнялост

-          усъвършестване на маркетинговата дейност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЗВАНЕ НА ЗАЕМЕН КАПИТАЛ ИРИ ЕФЕКТ НА ФИНАНСОВИЯ ЛОСТ

Ефектът на финансовия лост/финансов ливъридж/ изразява свойството да се печели от дългт, т.е. чрез чуждия капитал да се увеличава нормата на рентабилността, изчислена като отношение на чистата печалба към собствения капитал.За да се реализира ефекта на финансовия лост трябва да се спази условието процентът на рентабилността на съвкупния капитал да е по-голям от лихвения % от взетия дългосрочен заем.При спазване на това условие има възможност да се увеличи дългът и на тази основа да се увеличи рентабилността на собствения капитал и чистата печалба на една акция.Ефектът на финансовия лост се засилва и от обстоятелството, че данъчния режим за лихвите и дивидентите е различен.Дивидентите както за обикновените акции, така и за привилигированите акции се изплащат от чистата печалба.Докато лихвите се включват в разходите и така се ползват данъчни преференции.Това прави заемите по-благоприятни от емисии на акции.Условия за получаване на положителен резултат от използването на заемен капитал  и ефекта на лоста ако е спазено условието, иначе е висок риска: Ре(к) % > r лх.% на взетия капитал

Ефекта на лоста се проявява при спазване на това съотношение.Това съотношение се спазва при определен поносим риск / ЕФЛ/

ЗК

ЕФЛ = ср.скоба Ре(к) . ( 1-Д) - r (1-Д) ср.скоба ----------

СК

Ре(к) - рентабилността на капитала на база брутна  печалба не се обхващат данъците.За да се обхванат и данъците трябва да вземем чистата печалба (1-Д) - ДАНЪЦИТЕ,а лихвата се включва в разходите преди данъчното облагане.

ЕФЛ характеризира ефективността в работата и добрата кредиторска дейност във фирмата дотук.Значи отчитаме и влиянието на риска.

З - коеф. на зъдлъжнялост, рамо на финансовия лост - говори за риска

ЗК

З = ---------

СК

ЗК- заемен капитал ; СК - собствен капитал

От чуждия капитал  може да печелим само ако има положителна разлика от  формулата за ЕФЛ.

Съотношението дълг/капитал трябва да бъде такова и в тия граници:

Д

Д / К = --------- = 0.30 - 0.60

Д+СК

АКО е 0.30 - показва че дългът е към СК 30% - капитала 70%, ако е 0.60 - дългът е към СК - 60%, а капитала 40%. С по-висок дълг е опасно, носи по-висок финансов риск.

Заключение : Ползването на заемен капитал води до увеличение на доходите на акционерите, ако се спази : Ре(к) % > r

В условията на инфлация ЕФЛ зависи от:

-          разликата между Ре(к) и кредитния лх %

-          равнището на данъчните ставки за корпоративни данъци

-          сумата на заемния капитал

-          темповете на инфлация

АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Рентабилността на СК води до увеличение на доходите на акционерите и увеличаване на капитала на АД.

ЧП                  ЧП                  Ксъвк.

---------- = --------------    . -----------

СК                  К съвк              СК

Ксъвк.

---------- - отнош.съвкупен / собствен капитал е мултипликатор на капитала или финансов лост

СК

Мултипликативния модел се състои от три показателя, които характеризират стопанската дейност:

-          рентабилност на продажбите-характеризира ефективността на разходите и рационалността на ценовата политика на предприятието

-          коефициент на обръщаемост на съвкупния капитал

мултипликатор на капитала- МП – мултипликатора, показва каква  е финансовата политика и при какъв риск може да се работи

Ре(ск) = Ре(п) . Ко(к) . МП, където:

Ре(п) – рентабилност на база продажби- съсредоточена е ценовата политика и политиката на икономии на разходи

8 въпрос. Анализ на използването на труда и работната заплата. Видове производителност на труда – часова, дневна ,годишна

Анализ на осигуреността на предприятието с квалифициран персонал и оценка условията на труда

Персоналът на предприятието трябва да бъде достатъчен, със съответната персонална квалификация и възрастова структура, като наред с това се организира ефективното му използване.Системата персонал, материално-техническа база и материално-енергетични ресурси винаги трябва да е в равновесие, което е предпоставка за високи икономически резултати.Повече или по-малко персонал дестабилизира системата и влияе отрицателно върху ефективността от стопанската дейност.Ефективното функциониране на предприятието изисква съотвестваща структура на персонала по категории.

Осигураността на предприятието с персонал се разкрива, като персоналът се съпостави с фактически произвежданата  и реализирана продукция.

Административно-управленския персонал трябва да се провери дали фактическото образование съответства на изискуемото.Наред с това трябва да се анализират въпросите свързани с подбора на кадри и тяхната подготовка и квалификация

Анализът на квалификационния състав на персонал има за задача да покаже равнището на квалификация и дали това равнище съответства на сложността на изпълняваната работа.Количествено квалификацията на работниците се характеризира с показателя реден тарифен разряд на работниците , който показва средното ниво на квалификация и показва съответствието между фактическата и изискуемата норма на квалификация.

Анализът на възрастовия състав дава информация за регулиране на движението му поради пенсиониране и набиране на нов заместващ персонал. В случая могат да се разработят програми за квалификация и преквалификация.

Движението на персонала най-добре се характеризира с коеф. На текучеството. Той се определя като отношени ен абр. Работници, напуснали предприятието по собствено желание или уволнение за нарушаване на трудовата дисциплина, за недостатъчна квалификация, нелоялност и др. причини.Важно е д се изследват причините, поради които работниците напускат /неудовлетвореност,ниско заплащане,лоши трудови условия/

Анализът на условията на труда изисква да се съпоставят фактическите условия с прецизно разработените нормативи за условията на труда.

Анализ на използване на работното време на работниците- чрез този анализ се цели да се покаже степента на използване на работното време и да се установи влиянието върху равнището на производителността на труда. За целта се използват следните показатели:

-средна продължителност на работния ден- съотношение между отработените човекочасове и отработените човекодни. От това съотношение се съди за вътрешносменни загуби на работно време.

- брой на отработените дни средно от един работник за определен период-представлява съотношение между отработени човекодни и средносписъчен брой работници – от този показател се съди за загуби на работно време – необходимо е да се разработи баланс на работното време

Часова, дневна и годишна производителност на труда на работниците

Върху нарастване на производителността на труда оказват влияние две основни групи фактори: интензивни и екстензивни. Влиянието на интензивните фактори е свързано с часовата производителност на труда.А тя се влияе от: съвършеството на използваната техника,организацията на производството на труда, степен на използване на производствените мощности и квалификацията на работната сила.Екстензивните фактори са свързани с вътрешносменните и целодневните престои- при съкращаване на вътрешносменните престои производителността на труда  нараства – налага се подробно да се анализира причината за престоите.

Анализ на производителността на труда и нейното влияние върху обема на продукцията – върху нарастване обема на продукцията основно влиьяят два фактора: нарастване на числеността на персонала и нарастване на производителността на труда. Анализът на производителността на труда трябва да бъде диференциран по категории персонал.Особено внимание трябва да се обърне на категорията основни работници.Те са тясно свързани с обема на продукцията.Останалият персонал има условно постоянен характер.

Анализ на факторите влияещи върху нарастване на производителността на труда – върху равнището на ПТ влияят много фактори и могат да се анализират последния начин:

-          влияние на техническото равнище на производството върху ПТ – влиянието на този фактор се изразява в намаляването на технологичната трудоемкост на изделията и увеличаване равнището на часовата производителност на труда. Това влияние може да се измери чрез икономия на работно време.Съпоставя се трудоемкостта преди и след внедряване на новостите.Икономията е в резултат от внедряване на нова техника. До известна степен технологичното и техническото обновяване на производството моаже да се характеризира с показателя капиталовъоръженост на труда.Той представлява съотношение между средногодишната стойност на  ДМА и средногодишния брой на персонала.З по-добри резултати е необходимо темповете на нарастване на  ПТ да изпреварват темповете на капиталовъоръжеността на труда.Връзката между двата показателя се изчислява чрез коеф. На корелация.

-          Влияние на изменението на съотношението между основните работници и останалите групи персонал-намаляването на относителния дял на спомагателните работници,специалисти,управленски и помощен персонал и охраната при равни други условия води до увеличаване на производителността на труда.

-          Влияние на структурата на произвежданата продукция върху ПТ  - ПТ може да се изчисли по агрегатния и индексния метод. Процентите получени по двата метода са различни.Това се дължи на структурни промени в обема на продукцията.

Анализ на работната заплата – има за задача да покаже има ли допуснати икономии или преразходи по ФРЗ и кои да причините за това.Във връзка с тази задача трябва да се определи дали е работено с повече персонал или с намален състав.Установява се равнището на средната работна заплата.Анализът изисква данните да се направят съпоставими и да се избере база за сравняване.Обикновено такава база може да бъде предходната година, нормативни данни и добра работещи предприятия от същия бранш.

Върху икономията /преразхода/ по ФРЗ оказват влияние главно два фактора: увеличаване/респективно намаляване/ производителността на труда; увеличаване /респективно намаляване/ на средната работна заплата. Когато има относителна икономия показателно е ,че тя се дължи единствено на увеличението производителност на труда.За да се получи икономия по ФРЗ необходимо е темповете на нарастване на ПТ да  изпреварват темповете на нарастване на средната  работната заплата

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG