Home Икономика Видове бюджетни и извънбюджетни средства

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Видове бюджетни и извънбюджетни средства ПДФ Печат Е-мейл

Видове бюджетни и извънбюджетни средства 

  1. Видове бюджети

l        в зависимост от обхвата различаваме държавен бюджет, общински бюджети, бюджет на ООД и бюджет на националния здравно – осигурителен институт. Те образуват консолидиран държавен бюджет.

Държавният бюджет от своя страна включва републиканския бюджет, бюджетите на съдебната власт и бюджетите на сметната палата и бюджетите на народното събрание. От своя страна републиканският бюджет включва централния бюджет на държавните органи. Централният включва републиканските приходи и разходи, извършени от МС или чрез делегирани права на министъра на финансите. Бюджетите на държавните органи включват бюджетите на министерствата и ведомствата, като със закон или с акт на МС е възложено събирането  и отчитането  на бюджетните приходи (съставни бюджети). Ръководителите на тези звена са първостепененни разпределители на бюджетни кредити (ПРБК), на тях са подчинени второстепенните разпределители на бюджетни кредити. Те се определят с акт на МС. По предложение на ПБРК и с решение на министерството на финансите могат да се определят   разпределители с бюджетни кредити от по – ниша степен.

По – широко понятие от консолидирания бюджет е така наречената консолидирана фискална програма. При обсъждане на закона за държавния бюджет за съответните години министерството на финансите го предоставя заедно с консолидираната фискална програма. Тя включва всички  публични приходи и разходи  на националното стопанство за съответната година; по – конкретно консолидирания държавен бюджет, извънбюджетните  фондове и сметки, бюджетите на висшите държавни институти, бюджетите на  БАН, бюджетите на БНТ и БНР, както и бюджетите на всички бюджетни предприятия.

l        В бюджетната терминология се използват следните понятия:

a)       бюджетен кредит

b)       допълнителни бюджетни кредити

c)       бюджетни дванадесетини

l        РБК – разпределители с бюджетни кредити

a)       сумите, гласувани в рамките на бюджета, даваща правото  за извършване на разходи. Лимитите, които се отпускат на съответните разпоредители на  бюджетни кредити по съответни бюджетни пера

b)       допълнителни суми, предоставени на съответните разпоредители с бюджетни кредити над утвърдените бюджетни кредити. Съгласно закона за устройство на държавния бюджет има ред и условия, съгласно които по – висшестоящ орган в бюджетната йерархия може да разреши на по – нисшестоящ усилване на бюджетните кредити. Най – често това се извършва в следните случаи:

– за сметка на резерва непредвидени и неотложни разходи

– при акумулиране на средните над планираните

– при прехвърляне на бюджетния кредит от един бюджет в друг

c)       бюджетни кредити за съответния месец –  равни на половината от бюджетния кредит за предходната година. Практикува се, когато финансовата година е започнала, но все още не е приет годишния закон за държавния бюджет. Промени: съответния разход от същия разход за предходната година по коефициент, отразяващ промените в показаната стойност.

  1. Извънбюджетни кредити – суми, събирани и изразходени по силата на специални закони (укази и постановления) без да се включват в държавния бюджет. Те са остатък от спазените в миналото принципи на фондово начало, при които срещу всеки приходен метод или форма е имало точно определен разход. Извънбюджетните средства се съхраняват в извънбюджетни фондове и сметки, като извънбюджетните фондове са от по – висш характер и са подчинени на ПРБК. Докато извънбюджетните сметки са от по – нисш характер и обикновено са подчинени на ЗРБК. Предимства – извършване на целево финансиране на висши национални приоритети, без да се обвързват с единния централизиран паричен фонд – ДБ.

С оглед да се избегне противоречието между бюджетни и извънбюджетни средства и с цел по – строг контрол върху извънбюджетните средства успоредно с промените в държавния бюджет се внася в парламента и сборна сметка за приходите и разходите  по извънбюджетните фондове сметки. Отчитането на извънбюджетните фондове и сметки изисква заверки от сметната палата и е подчинено на същия ред, както отчитането и изпълнението на ДБ.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG