Home Икономика Методи и форми за акумулиране на публични приходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Методи и форми за акумулиране на публични приходи ПДФ Печат Е-мейл

Методи и форми за акумулиране на публични приходи.

Методите за акумулиране на публични приходи изразяват начина по който се предоставя на публичните органи на управление част от националния доход за покриване на техните разходи. В страните с пазарна икономика се използват два вида методи : данъчни и неданъчни.

Данъчният метод намира проявление в прилаганите данъци върху доходите

и  имуществата  на физическите лица и върху печалбата,  оборотите и

20

имуществата на юридическите лица. Данък върху общия доход, данък върху добавената стойност, акцизите, данък върху печалбата и др.

Броят на приходните форми зависи от възприетата данъчна система. В едни страни публичните приходи се акумулират с голям брой приходни форми, а в други - с минимален брой. Това зависи от функциите на конкретните приходни форми. Когато на отделни данъци се възлагат за регулиране на икономическите процеси и на поведението на данъкоплатеца.

Данъчният метод има редица положителни страни, които се изразяват в по малкото обхващане на данъкоплатците и акумулирането на значителни средства в бюджетите на публичните органи на управление.

Неданъчните методи обхващат: таксите, патентите, глобите, държ вид
услуга или за действие от държавен или местен орган всички граждани плащат
еднакви такси. Освен това за разлика от данъците, които са задължителни за
всички платци, таксите имат доброволен характер, т.е. те се плащат не от
всички граждани, а само от предизвикалите действие или получили услуги от
местен или държавен орган. Чрез държавните и местните такси в държавният
бюджет и бюджетите на общините се акумулират част от националния доход ,
която служи за финансиране на учрежденията от извън правителствената сфера
и за по - нататъшното благоустрояване на селищата.                                                                                                           е

Патентното плащане има характер на разрешение за упражняване на определен занаят, търговия, услуги и др. Данъчната основа се определя по външните белези ( местоживеене на платеца, местонахождението на работилницата , мощност на двигателя). Плащането е в абсолютна сумаа. Патента се плаща преди започване на дейността.

Глобата е в парична санкция, наложена от съдебен или административен орган на лицата извършили престъпление или нормативно нарушение. Паричната санкция може да се наложи както на физическо така и на юридическо лице. Размерът на глобата в повечето случаи е диференцирана и се конкретизира от наказателния орган в зависимост от степента на вината при нарушението.

Конфискацията е имуществено наказание, което се . изразява в принудително и безвъзмездно отнемане в полза на държавата на част или на цялото имущество на виновното лице. То се извършва с наказателно постановление на съдебен или административен орган.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG