Home Икономика Местни финанси и местни бюджети

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Местни финанси и местни бюджети ПДФ Печат Е-мейл

Местни финанси и местни бюджети.

Местни финанси. Характеристика и особености. Автономия на местните бюджети и механизми за нейното реализиране.

17.1. Местно държавно управление – свойства на местните бюджети – територията на държавата се обособява и подразделя на отделни териториално-административни единици, начело на които се назначават или избират местни органи на власт и управление. Териториално-административното деление на всяка страна обикновено се регламентира от Конституцията (чл.2 ал.1; чл.135 ал.1 – територията на РБългария се дели на общини и области). Съществуват закони за конкретиране на териториалното деление и за регламентиране на пълномощията на териториално-администр. единици – това е Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съгласно него територията на страната се обособява на: области, околии и  общини (с и без кметства).

Следователно съществува асинхрон между Конституцията и Закона за местното самоуправление и местната администрация – Конституцията не предвижда околии. Този асинхрон бе преодолян с приемането на Закон за администрационното и териториалното устройство на РБългария, в който се казва, че административно-териториалните единици са областите и общините, а техни съставни единици са кметствата и районите.

Териториалните единици се дефинират като:

v                  Населени места – градове и села;

v                  Жилищни образувания – вилни зони, промишлени зони, курортни комплекси и курортни местности.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за администрационното и териториалното устройство на РБългария, освен в София и в градовете с население над 300 хиляди души, се създават административно-териториални райони; на които се избират районни съвети за осъществяване на ръководството им.

Администр.-терит. единици следва да имат свои бюджети, които да осигурят необходимите им финансови средства за функционирането им. Местните бюджети се свеждат до:

v                  Областни бюджети

v                  Общински бюджети – в това число бюджетите на кметствата и на районите.

17.2.Крайна характеристика на административно-териториалните райони :

Общината – жителите на общината осъществяват местното самоуправление:

v                  Пряко – като участват в ОС, референдуми и др.

v                  Непряко – на представителна основа – чрез избрани от тях органи. Тези органи са общинския съвет (орган на местната законодателна власт) и кметът (на местната изпълнителна власт). Функциите и задачите изпълнявани от кмета се определят от общинския съвет. Кметовете назначават служителите на общинската администрация, които имат статус на държавни служители.

Кметството – създава се на територията на общината: състои се от една или повече съседни населени места, които формират неговата територия. Кметските и районните бюджети се съставна част от бюджета на общината.

Областта – административно-териториална единица, чрез която се децентрализира централната държавна власт и се улеснява провеждането на регионалната политика. Министерският съвет назначава областен управител. Той осигурява провеждането на държавната политика; отговаря за защитата на националните интереси и осъществява административния контрол в рамките на областта. Областта (областният бюджет) няма собствени приходоизточници, тя е представител на централната власт. Следователно разходите за издръжка на областните управители и техните администрации се осигуряват от републиканския бюджет. Собствени приходи са предоставени само за общините – това са местните данъци и такси плюс своите приходи ( от общинска собственост и правото им на сомостоятелна стопанска дейност или на съучастие в държавната дейност).

17.3.Приходи, разходи и имуществото на общините – ЗМСМА дава право на общините на общинска собственост (земя, имущество, имоти).

а) Приходите в общинските бюджети се формират за сметка на:

v             собствени приходоизточници:

- собствени данъци и такси;

- разпределяеми приходи в частта им за общината;

- наеми и други приходи от собственото имущество + приход от съучастия;

v             средства, получени от републиканския бюджет:

- субсидии и други целеви средства;

- безлихвени заеми;

v             кредити:

- банкови;

- облигационни ( емитиране на общински облигации);

v             други източници – определяни със закон или актове на Министерския Съвет, включващи приходи от приватизация на общинска собственост

б) Приходите се използват за финасиране на:

- разходите, включващи заплатите и осигурителните вноски на здравните, социалните, образователните и културните дейности на общината;

- комунална дейност, строителство, ремонт, разходи за придобиване на общинска собственост и т.н.

- съвместни мероприятия с други общини;

- изплащане на кредити;

- дейност по опазване на околната среда;

- други.

Съществува възможност за финансиране от централния бюджет , когато изпълнява функции и задачи на държавната власт.

17.4.Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети – общинския бюджет е самостоятелен и автономен; тези му качества се изразяват в следното:

v                  съставя се извън и независимо от републиканския бюджет;

v                  изгражда се на базата на собствени приходоизточници;

v                  субсидиите, предоставяни от републиканския бюджет, се определят на основата на обективни критерии или показатели или за изпълнението на конкретни държавни функции и задачи. Следователно автономността не трябва да се абсолютизира.

Проектобюджет на общините се изготвя от общиската администрация в лицето на кмета и се предоставя за обсъждане и приемане от Общинския съвет.

Бюджетният период на общинските бюджети съвпада с бюджетния период на републиканския бюджет. Ако до настъпването на новата финансова година бюджета на общината все още не е приет, приходите се събират и разходите се извършват съгласно бюджета за съответния период от предходната бюджетна година.

17.5.Автономия на местните бюджети и механизмите за нейото реализиране- изграждане и изпълнението на бюджета се осъществява в/у  2  класически принципа:

v                  единство на бюджета;

v                  автономия на бюджет;

Неприемливо обаче е нито абсолютното единство, нито абсолютната автономия, защото :

-Абсолютизираното единство елиминира стимулите към увеличаване на собствените приходи и за рационалното и ефективно насочване и използване на разходите.

-Абсолютизирането на автономията води до задълбочаване на социално-икономическото напрежение между общините.

-Принципът за единство на бюджета подхожда на силно централизирана система на държавно управление, а този за автоомията му е адекватен за децентрализирана система на държавно управление.

v                  Принципът на автономност на местните бюджети доведен до крайност означава, че:

-   автономното бюджетно звено разполага само със собствените си приходи;

- бюджетните звена могат да правят разходи само в рамките на получените приходи;

- трансферът на финанси м/у бюджетните звена по вертикала е сведен до крайност.

Изоставащите в кономическо отношение общини и региони се подпомагат на основата на т.нар. регионални планове за развитие. Подпомагането най-често става чрез предоставяне на налични пари, а чрез съвместно изграждане от централните местни органи на управление, но при решаващо участие на първите, на конкретни обекти от икономическа и социална инфраструктура.

В целия свят съществува тенденция към:

-  децентрализация на управлението въобще и на държавното управление в частност;

- повишаване на самостоятелността на местните органи, както и автономията на техните бюджети. Най-важното е да се осигури реална връзка и зависимост между степента на развитие на икономиката на общината, от една страна и нейните бюджетни приходи от друга страна.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG