Home Икономика ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ И МЕТОДИ ЗА АКУМУЛИРАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ И МЕТОДИ ЗА АКУМУЛИРАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПДФ Печат Е-мейл

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ И МЕТОДИ ЗА АКУМУЛИРАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

1. Теоретически основи на държавните приходи.

Приходите са тази част от националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите. Въздействието чрез приходите в действителност е въздействие чрез формите, които се използват за тяхното акумулиране, т.е. става дума за въздействие чрез данъците, кредита и паричната емисия.

Следователно методите и формите за събиране на приходи - данъците, таксите, митата, вноските и др. са важен елемент на финансовата система.

При това положение същността на държавните приходи може да се резюмира така:

- като понятие на финансовите приходи са част от националния доход, която се акумулира в бюджета на държавата.

- от гледна точка на финансовото разпределение и преразпределение приходите са резултат от използването на финансовите методи и форми за акумулиране на пари и основа на преразпределението, осъществявано чрез разходите.

- държавата може да въздейства чрез приходите само тогава, когато те получават строго целево назначение чрез разходите.

- събирането на приходи е процес на финансово разпределение и преразпределение на националния продукт и националния доход.

2. Класификация на приходите.

Финансовата наука разделя държавните приходи на две големи групи - частноправни и публичноправни приходи. Това е така защото:

- В качеството си на собственик на компании и фирми държават осъществява разпределение на доходи в прицеса на първичното разпределение.

- В качеството си на институция, която има законното право да събира приходи, държавата си осигурява значителни по обем парични ресурси.

Класификация на държавните приходи от социално - икономически аспекти:

1. Приходи от финансовите и нефинансовите фирми:

- приходи от облагане на печалбата

- приходи от облагане на капитала

2. Приходи от облагане доходите на домакинствата:

- приходи от индивидуалния подоходен данък

- приходи от косвени данъци

- приходи от имуществени данъци

- приходи от такси и глоби

3. Приходи от облагане доходите на предприемачите:

- приходи от облагане на богатството

- приходи от облагане лихвата и рентата

4. Приходи от вноски за социално осигуряване

5. Приходи от държавна собственост

6. Други приходи

Ако в основата на класификацията се поставят използваните методи и форми за акумулиране на финансовите ресурси, приходите може да се разграничат на :

1. Данъчни приходи:

- приходи от данъка върху добавената стойност

- приходи от данъка върху печалбата

- приходи от данъчно облагане на домакинствата

- приходи от вноски за общинските народни съвети

- други данъчни приходи

2. Данъкоподобни приходи:

- приходи от такси

- приходи от самооблагане

- приходи от вноски за социално осигуряване

- други данъкоподобни приходи

3. Неданъчни приходи:

- приходи от държавните заеми

- приходи от стопанската дейност на държавата

- приходи от глоби и конфискации

- други неданъчни приходи.

В зависимост от сферите, от които се изземват, приходите се разграничават на:

1. Приходи от производствената сфера:

- приходи от държавния сектор

- приходи от частния сектор

2. Приходи от непроизводствената сфера.

Съществено значение при изучаването на държавните приходи има тяхното делене на две големи групи:

1. Приходи от печалбата

2. Приходи от работната заплата

Национален доход - основен източник на държавни приходи.

Националният доход е основен източник на приходи. Неговото формиране и неговото разпределение обаче се основават на различни принципи и служат за различни цели и интереси. В световната финансова теория и практика обикновено се борави с три понятия - общ(брутен)национален продукт, чист национален продукт и национален доход.

Чистият национален продукт се определя като от стойността на произведените материални блага и осъществените услуги се извадят амортизациите. Ако последните се прибавят тогава се получава брутният национален продукт. Следователно общият национален продукт включва постъпленията от реализацията на продукцията и стойността на извършените услуги:

ФК + ОК + РЗ + Пч + У

В по новите изследвания по икономическа и финансова наука се използват:

- Общ вътрешен продукт, който включва поступленията от реализацията на продукцията, данъка върху добавената стойност и митата.

- Общ национален продукт, който включва общия вътрешен продукт, увеличен със сумата на внесения национален доход и намален със сумата на изнесения национален доход.

- Национален доход, който е равен на общия национален продукт, намален със сумата на фиксирания капитал.

Освен при формирането на националния доход съществени различия се наблюдават и в неговото разпределение и преразпределение. Те се обуславят от:

- особеностите на разпределението и преразпределението на работната заплата

- особеностите на разпределението и преразпределението на печалбата

- особеностите на използването на държавните приходи.

Използването на националния доход като източник на държавни приходи изискава познаването и на факторите, които стимулират неговото нарастване. В това отношение може да се каже, че съществуват и действат две основни групи фактори на растежа на националния доход - екстензивни и интензивни.

Разпределението чрез цените има за основа отклонението им от стойността.

Цените обаче в определена степен са причина преразпределението чрез финансите да се осъществява с по-голяма изгода за производителите или за потребителите.

Разпределението на националния доход чрез услугите от комунален и битов характер, бръснарските и козметични услуги, киното, театъра, спортните съзтезания.

От своя страна, разпределението чрез кредита намира израз в мобилизирането на всички временно свободни парични средства в националното стопанство.

Разпределението чрез вноските за организации има за цел да осигури издръжка за заетите в тези организации.

Държавното финансово разпределение на националния доход има големи мащаби и измерения.

Национално богатство и чужд национален доход.

Националното богатство представлява съвкупност от всички стоково - материални, духовни и природни ценности, създадени и придобити в дадена страна за продължителен период от време.

Историята на човечеството показва, че до националното богатство  като източник на финансови ресурси се прибягва в редки случаи.

Източник на приходи за държавната финансова система може да бъдат чуждият национален доход и чуждото национално богатство.

Методи и форми за акумулиране на държавни приходи.

Поради това, че често се смесват понятията източници на приходи и методи и форми за набиране на приходи трябва да се има предвид:

- Източници на приходи може да бъдат националният доход, общият национален продукт и националното богатство.

- Методите за набиране на приходи са инструментът, чрез който паричните ресурси се вземат от източниците и се предоставят на държавния бюджет.

- Формите за събиране на прихода са отделни съставки, елементи на използвания метод за събиране на приходи.

Сключването на заеми и своевременното покриване на бюджетните дефицити е изгодно не само за държавата, но и за предприемачите и банкерите, които обикновено я кредитират и по този начин си осигуряват стабилни доходи и подкрепа във всяко начинание.

Данъкоподобни приходни форми.

Всяка финансова система включва определен брой плащания от страна на физическите и юридически лица, които се различават в определена степен от основните данъци.

Таксата е парично плащане в полза на централните и местни бюджети, в основата на което лежи извършването на дадена услуга или операция от страна на държавните учреждения.

В основата на плащането на таксите лежат различни мотови, а те са:

- действието на държавните органи, предизвикано от гражданите по повод искането на дадена услуга

- целесъобразността на събирането на средства за издръжка на институциите, занимаващи се с извършването на административни и други услуги

- целесъобразността на държаните услуги да се ползват само тогава, когато е необходимо

- осигуряването на определен размер приходи на финансовата система.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG