Home Икономика ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПДФ Печат Е-мейл
  1. ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.

1.1. Обща характеристика на корпоративното облагане. Правна уредба.

Уредбата е в ЗКПО, Директива 90/435/ЕИО-директива относно общата система за данъчно облагане, приложима в случаите на компании майки и дъщерни предприятия от различни държави-членки на ЕС; 90/434/ ЕИО-относно данъчно облагане на преобразуванията, прехвърлянето на обособена дейност и замяна на акции и дялове между компании от различни държави-членки в ЕС и на преместване на седалище на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение; 2003/49/ЕО/ - относно общата система за данъчно облагане, приложима за доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, начислени между асоциирани компании от различни държави-членки на ЕС.

Териториален обхват на закона: ЗКПО е в сила от 01.01.2007 г. Когато говорим за корпоративно облагане, се има предвид облагането на печалби и доходи на корпоративни образувания.

Корпоративно е облагането на печалби и доходи на ЮЛ и неперсонифицирани дружества, като чл.2, ал.2 ЗКПО приравнява неперсонифицираните дружества и осигурителните каси на ЮЛ („за целите на този закон неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица”). Това е пример за първична правосубектност. В закона има предвиден специален ред за облагане на организаторите на хазартни игри, бюджетните предприятия и дейността по опериране на кораби. Тези три категории случаи се облагат с алтернативен корпоративен данък.

Освен печалбата, която се облага с данък върху печалбата, законът предвижда и облагане на някои доходи на местни и чуждестранни лица с данък, удържан при източника, т.е. при плащането на доходите, а също и на някои разходи (като самостоятелен източник). При всички случаи става дума за преки данъци.

Друга особеност е, че в закона се предвижда и облагане на място на стопанска дейност на чуждестранно лице с данък върху печалбата, като това е специфично понятие за данъчното право, чрез което се цели да се персонифицира дейността на чуждестранни лица на територията на страната, за да може да бъдат обложени с данък върху печалбата, чл.2, ал.3 („за целите на облагане на доходите с източник в Република България данъчно задължено лице е и всяко чуждестранно организационно и стопански обособено образувание (тръст, фонд и други подобни), което самостоятелно извършва стопанска дейност или извършва и управлява инвестиции, когато не може да се установи притежателят на дохода”). Определение се съдържа в пар. 1, т.5 ДР ДОПК, към който препраща пар.1, т.2 ДР ЗКПО.

В закона е определен принципът за преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчната основа и данъчната печалба за корпоративен данък. За да се обложи едно ЮЛ с данък върху печалбата, първо се определя неговия счетоводен финансов резултат; той се преобразува за данъчни цели, като не се признават някои приходи/разходи и се определя данъчната основа. Легално се въвеждат наложените в практиката понятия – постоянни разлики и временни разлики. Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, непризнати за данъчни цели през текущия или следващи данъчни периоди (чл.23). Данъчна временна разлика възниква, когато приход или разход е признат за данъчни цели в година, различна от годината на счетоводното им отчитане (чл.24).

Със закона е въведено е вторичното право на ЕС – Директива 90/435 ЕИО относно облагането на дивидентите, изплащани между дружества-майки и местни дъщерни компании в ДЧ на ЕС. При определени от закона условия (напр. % дялово участие) тези дивиденти се освобождават от облагане. Също така е въведена и Директива 90/434 ЕИО, свързана с данъчното третиране на преобразуванията на дружества. Запазва се правото на предприятията да пренасят загубите си в рамките на следващите 5 години.

По отношение на данъците, удържани при източника върху доходи на чуждестранни лица, е предвидена принципна ставка от 10%, освен ако няма освобождавания, предвидени изрично в закона, или ако няма в Спогодба за ИДДО друга редуцирана ставка при наличие на основания за прилагане на СИДДО.

От гледна точка на преотстъпванията, например се запазва правото на преотстъпване на корпоративен данък при извършване на производствена дейност при общини с висока безработица.

Този закон предвижда всяко ЮЛ да се облага с корпоративен данък (с изключение на тези, които се облагат с алтернативен данък, съгласно чл.5, ал.4 ЗКПО). Не може ЮЛ да бъде обложено с патентен данък (уреден в ЗМДТ).

1.2. Обекти на облагане.

ЗКПО урежда облагането на:

1. печалбата на местните юридически лица;

2. печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;

3. печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България;

4. доходите, посочени в този закон, на местни и чуждестранни юридически лица от източник в Република България;

5. разходите, посочени в част четвърта;

6. дейността на организаторите на хазартни игри;

7. приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;

8. дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване.

С оглед на тези обекти на облагане в чл.5 са посочени и видовете данъци с които се облагат тези обекти:

  • Печалбите се облагат с корпоративен данък.
  • Доходите на местни и чуждестранни юридически лица, посочени в този закон, се облагат с данък, удържан при източника.
  • Разходите, посочени в този закон, се облагат с данък върху разходите.
  • С алтернативен на корпоративния данък се облагат:
  • дейността от организиране на хазартни игри;
  • приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;
    • дейността от опериране на кораби.

Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по данъчната ставка.

Всички данъци по този закон постъпват в републиканския бюджет, а за невнасянето им в срок, включително и за авансовите вноски, се дължат лихви.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG