Home Икономика Основни аспекти при управление на кредитния процес

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основни аспекти при управление на кредитния процес ПДФ Печат Е-мейл

Основни аспекти при управление на кредитния процес.

Кредитът може да се определи като икономическо отношение, което възниква при предаването на стойности между субекти за временно ползване при условие за връщане и плащане на лихва.Кредитът е възможността да бъдат получавани стоки или услуги срещу обещанието да бъдат платени по-късно, или възможността да се получат пари срещу обещанието задължението да бъде платено по-късно.По този начин отлагането на плащанвто в бъдещето е основната характеристика на кредита. Кредитът е покупателната възможност или възможност за получаване на заеми, а дългът е иск на кредитора за определени суми.Кредитът спомага пазарната реализация като улеснява трансфера към потребителите.Кредитът е услуга за която хората дават определена цена. Степента до която се използва кредита е ндикатор на неговото значение за икономическта активност.

Организирането, т.е. технологията на кредитния процес се основава на принципа за рентабилност, ликвидност и сигурност.Технологията на кредитния процес включва следните етапи :

 1. Приемане на молбата за кредит
 2. Разговор с клиента
 3. Предоставяне от клиента на необходимата документация
 4. Анализ от банката на кредитоспособността на клиента
 5. Становище на кредитния инспектор
 6. Решение на висшестоящите звена в банковия клон
 7. Окончателно решение – може  да е и отрицателно
 8. Изготвяне на договор за кредит при положително становище
 9. Предоставяне на парични средства при отпускане на кредита
 10. Контрол от страна на банката по спазване на условията на кредитния договор
 11. Събиране на вземанията
 12. Приключване на кредита

При отпускане н кредита банката дава информация на клиента си за :

 1. Разходите по заема – лихви, такси, комисионни
 2. Критериите въз основа на които тези разходи могат да се променят
 3. Начина на изчисление на лихвата
 4. Допълнителни задължения свързани с обслужването на кредита и др.

Процедурата по отпускането на кредита започва с искането на банката клиентът да подаде молба, в която да опише какъв размер заем се иска, начина на погасяването, за каква цел е необходим заема, вида на обезпечението, има ли задължения към други банки  и задължения към държавата или други финансови институции и др. Чрез тази информация банката придобива представа за своя потенциален клиент, за неговата дейност, за взаимоотношенията му с другите икономически субекти.

Банката се стреми още преди срещата за разговор да събере информация за бизнеса и финансовото състояние на потенциалния кредитополучател. От банката се стремят да изяснят целта на искания кредит, от колко време клиента се занимава с бизнес, от колко време се занимава с този бизнес, с какви активи разполага и какво е тяхното състояние, дали са негова собственост или са наети, как се реализира произведената от него продукция, конкурентна ли е на пазара, намерил ли е своята пазарна ниша, осигурена ли е реализацията на продукцията, с какъв персонал разполага, впредвид неговата квалификация, текучеството на персонала, числеността му и др.

Банковия специалист се стреми добре да осмисли отговорите си за клиента и да не взема прибързани решения. Дори когато се прецени, че не е изгодно да се отпусне искания кредит точно на този клиент, банковия служител трябва да избягва директния отказ, за да може този клиент за се запази като клиент на банката и дори може да му се предложи ползването на други банкови продукти в същата банка.

Важно изискване на банката за отпускане на кредит е фирмата да представи договори за реализация на продукцията – тъй като от реализирането на произведената продукция зависи да се връща дълга на банката.

Всичко това обаче не е достатъчно условие да се разреши искания заем.Необходимо е да се направи задълбочен анализ на кредитоспособността на кредитоискателя. Целта на този анализ е да се определи степента на риска, т.е. да се определят основните фактори за определяне на това кредитоискателя е ли във възможност да изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията на кредитния договор.

Един от основните фактори за определяне на кредитоспособността на клиента и неговата дееспособност, тъй като  представения от него баланс мож да е на загуба.

От значение е репутацията на клиента – името му да е свързано с честност, порядъчност, да има за него добро обществено мнение. Да е бил коректен партньор в сделките си с контрагентите и доставчиците.

Банката обръща особено внимание на достоверността на данните в баланса и отчета за приходи и разходи.Използват се множество коефициенти и формули за съпоставка на показателите и измерване на ефективността от дейността на кредитоискателя

Кредитната политика на търговската банка  е насочена към постигане на сигурност, ефективност и ликвидност.Ако банката се убеди, че не съществуват рискове, или че те са минимални се взема решение искания кредит да бъде разрешен.

Следва подготовката по изготвянето на договора за кредит между банката и клиента, предоставяне на информация в кредитния регистър за кредита в срок не по-дълъг от 5 работни дни считано от сключването на договора или от настъпването на изменение по този договор и отпускането на заема.

Неразделна част от договора за кредит е договора за залог или за учредяване на ипотека за осигуряване обезпечаването  на кредита. Особено внимание се обръща на обезпеченията. Те се считат за добри когато може да се покрие главницата, лихвите и други суми дължими на банката за сделката – обикновено банката си осигуряват обезпечения в размер на около 125% от кредита.

Кредит се отпуска по открита за целта заемна сметка, след което следва издължаването му по предварително изготвен погасителен план.

Банката осъществява текущ контрол върху дейността на фирмата кредитополучател  - изисква редовно представянето на баланси и отчети за текущата дейност на фирмата, наблюдава движението на персонала и следи за финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите задължения във връзка със осигуряване възвръщаемостта на отпуснатия заем.Съвкупността от всички кредити формира кредитния портфейл на банките.

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG