Home Икономика Същност на държавния бюджет и принципи на изграждането му. Бюджетен процес

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност на държавния бюджет и принципи на изграждането му. Бюджетен процес ПДФ Печат Е-мейл

Същност на държавния бюджет и принципи на изграждането му. Бюджетен процес

Бюджетът е сравнително нова финансова категория, чието възникване е обусловено от изграждането на националната държава и установяване на парламентарно-демократична форма на управление. Трябва да се каже все пак, че фрагменти на бюджетоподобна практика има още при робовладелската държава. Смята се, че първият съвременен бюджет е приет в Англия през 1688г., с което се слага началото на съвременната бюджетна практика. Смята се, че произходът на думата бюджет е свързан с обстоятелството, че канцлерът на съкровищницата на Англия внася проектобюджета за обсъждане в парламента в кожена чанта, нар. бюджет.

Бюджетът представлява систематичен опис на предполагаемите приходи и разходи на държавата за предстоящия финансов период, утвърдени от парламента. Бюджетът обаче в никакъв случай не е просто сметка за приходи и разходи на държавата. Той е преди всичко политически документ, защото е резултат на политически консенсус, за това колко и за какво може да харчи държавата.

Ето защо бюджетът е сложна финансово-икономическа категория, която има различни страни и характеристики – правна, финансово-техническа, социално-икономическа и военно-политическа :

- от правна гледна точка бюджетът е закон, защото се гласува от парламента и започва да се изпълни като закон за бюджета за n–та финансова година. Но все пак това е особен закон – важи само една финансова година. Неговото значение е преди всичко да  лимитира и структурира държавните разходи. За тях той има задължителен характер и съответно санкциониращ. Същевременно няма закон, който да има препоръчителен характер, но този има препоръчителен характер за приходите. Още повече, че повечето от приходите са регламентирани от конкретни данъчни закони.

- от финансово-техническа гледна точка бюджетът е обобщена сметка – баланс за определен период от време, обикновено година.

- от социално-икономическа гледна точка бюджетът представлява инструмент за преразпределение на значителна част от БВП в отраслов, териториален и социален аспект.

- от военно-политическа гледна точка бюджетът концентрира интересите на нацията и на държавата като цяло, но пречупени, представени чрез интересите на водещи политически сили.

Бюджетът се изгражда на основата на определени принципи – сред тях водещо значение имат следните :

1. Пълнота на бюджета – бюджетът трябва да включва всички държавни приходи и разходи, като държавният глава и правителството не могат да събират приходи  и да извършват  разходи, които не са включени в бюджета и не са гласувани от парламента.

2. Точност на бюджета – приходите и разходите трябва да са точно изчислени.

3. Реалистичност на бюджета – планираните приходи и разходи трябва да са съобразени с икономическите реалности.

4. Единство на бюджета – упражнява се един единствен, а не няколко паралелни бюджета. Целесъобразно в рамките на единния бюджет да се предостави определена автономност на общинските бюджети, като реализацията на принципа на единство да се постига чрез т.нар. консолидиран бюджет, който обхваща приходите и разходите на целия публичен сектор.

5. Бюджетно равновесие – бюджетът трябва да се изгражда така, че разходите предвидени в него да се покриват чрез редовни приходи.

6. Принцип на специализация, класификация на бюджета – същесвува единна бюджетна класификация, която е задължителна за всички участници в бюджетния процес. Тази единна бюджетна класификация се изготвя от Министреството на финансите и служи за съставянето, разглеждането, приемането, изпълнението и приключването на бюджета, а също за непрекъснат контрол. В рамките на единната бюджетна класификация има класификация на приходите, на разходите, на трансферите, класификация на разходите по групи дейности и по функции.

Освен Закон за държавния бюджет в Б-я действа и Закон за устройство на държавния бюджет. Съгласно този закон в държавния бюджет се очертават следните съставки:

1. Републикански бюджет – той се състои от правителствения бюджет (приходи и разходи на Мин. съвет) и от бюджета на националните органи (министерства, ведомства на централно подчинение, комисии), а тези бюджети на свой ред включват бюджетите на подчинените им организации.

2. Бюджет на съдебната власт – включва бюджета на Висшия съдебен съвет и бюджетните сметки на органите на съдебната власт.

3. Бюджет на сметната палата - .........

4. Автономните бюджети – бюджета на фонд обществено осигуряване и бюджета на фонд здравно осигуряване.

Особеното тук е, че промени в бюджета на Висшия съдебен съвет и на Сметната палата може да прави само Народното събрание. В държавния бюджет не се включват общинските бюджети – те са автономни, но с недостатъчно собствени приходи, за това се разработват успоредно с държавния бюджет, за да могат в държавния бюджет да бъдат предвидени средства за тях под формата на субсидии, преотстъпване на приходи, безлихвени заеми и др.

Съществуват и т.нар. извънбюджетни фондове и сметки, които принадлежат на държавни организации, но не се включват в държавния бюджет по различни съображения.

В консолидирания държавен бюджет се включва държавния бюджет, общинските бюджети и извънбюджетните фондове и сметки, а също и държавните гаранции и преференции.

Изграждането на държавния бюджет е свързано с определена процедура или технология. Работата по съставяне на новия бюджет започва веднага, след като се приеме предходния. Сроковете и процедурите за това са посочени в Закона за устройство на държавния бюджет.

Две са опорните точки за съставяне на държавния бюджет, т.нар. макрорамка (инфлация, курс на долара) и т.нар. бюджетна прогноза (три годишен париод). На основата на тези документи Министерството на финансите изпраща на държавните органи т.нар. бюджетни указания, а те на свой ред на подведомствените си (под формата на указания, заповеди).

Бюджетът организира от долу на горе, започвайки да изгражда бюджетните си проекти.

Процесът на създаване на бюджета на правителството, на институциите е итеративен, но в определен момент (обикновено в началото на 4-то тримесечие) бюджетът се внася за обсъждане в правителството. Одобрен и приет в Министерския съвет бюджетът се внася от министъра на финансите в парламента. Там най-напред се разглежда от парламентарната комисия по бюджет и финанси и след това се внася на парламентарно заседание. След като се гласува, се приема бюджета като Закон за бюджета.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG