Home Икономика Същност и значение на държавния бюджет

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и значение на държавния бюджет ПДФ Печат Е-мейл

Същност и значение на държавния бюджет.

15.1.Същност на бюджета.

Счита се че произходът на думата бюджет е от древнолатинското bulga – чувал, торба, чанта, трансформирала се в древнофренския език в bouge – кожена чанта.Посочихме, че бюджетът се въвежда за първи път в Англия.Министърът на финансите на Англия е внасял проектобюджета за разглеждане от парламента в специална кожена чанта или папка, наречена budget.Така започва да се нарича съдържанието в папката или чантата –сметките за приходите и разходите на държавата.Думата бюджет се възприема в почти всички страни и придобива международно значение.

Едно от най-кратките и обобщени определения за бюджета е : опис /сметка/ на предполагаемите приходи и разходи на държавата за текущата година, утвърдени от парламента.Той е твърде сложна финансово-икономическа категория и има различни аспекти, страни и характеристики:

-          правна

-          финансово – техническа

-          социално – икономическа

-          военно – политическа

Бюджетът се гласува от законодателния орган като закон / за бюджета /.Законът за бюджета може да не се изпълни и това да не поражда вина и отговорност.Следователно законът за бюджета има характер на закон, но с по-особени черти.

От финансово –техническа гледна точка бюджетът е обобщена сметка за приходите и разходите на държавата за текущата финансова година.Трябва да се установят постъпленията в бюджета от всеки определен данъкоплатец и да се предвидят разходите за издръжката на всяко учреждение, за да могат да се обобщят тези данни на национално равнище като приходи и разходи на държавата, на бюджета.Следователно бюдджетът от финансово-техническа гледна точка е съвкупност от хилади страници текст, цифри и таблици, чието синтезирано изражение е обобщена сметка –баланс за приходите и разходите на държавата за определен период от време, обикновено една година.

Финансово-техническата е видмата страна на бюджета, докато социално-икономическата му страна в голяма степен е невидима.Бюджетът е първостепенен финасово-политически инструмент за разпредление и преразпределение на значителна част от стойността на брутния вътрешен продукт в отраслов, териториален и в социален аспект.

15.2.Значение на бюджета

Значението на бюджета е огромно и многостранно.То се изразява главно в това, че чрез него финансовата и цялостната законодателна дейност на правителството се поставя под контрола на законодателната власт, на гражданското общество.

Бюджетъ е не само инструмент за публична отчетност и контрол върху държавните финанси.Той е „средство за управление на финансовото стопанство”, а чрез него и на цяластното национално стопанство

Значението на бюджета като основа и инструмент на отчетността и контрол върху държавните финансови средства и за тяхното управление и регулиране, за управление и регулиране на производствения процес и националното стопанство като цяло е най-важното.

15.3.Функции на бюджета – Бюджетът изпълнява три функции:

-          Осигуряване на ресурси за задоволяване на обществените потребности

-          Регулиране на разпредлението на националния продукт

-          Съдействие за стабилизация на икономиката.

15.4.Принципи за изграждане и функциониране на бюджета

1.Общи /материални / принципи на бюджета:

а/ ограниченост на приходите

в/ съгласуване между потребности и средства

б/ степенуване на държавните разходи

г/  икономически принцип от държавните разходи да се търси възможно най-голяма изгода

2. Специални или финансово –технически принципи

а/  Пълнота на бюджета – в бюджета да бъдат включени всички приходи и разходи на финансовото стопанство за бюджетната година.Различава се екстензивна и интензивна пълнота на бюджета

-екстензивна –всички приходи и разходи да се включат в бюджета в пълен обем или се сътавя т.нар. Бруто-бюджет

-интензивна пълнота означава в бюджета да се отрази само салдото между приходите и разходите на бюджетните звена или да се състави т.нар. Нето-бюджет

б/ Точност на бюджета – приходите и разходите трябва да бъдат точно изчислени.Ако не се спази този принцип би се стигнало много лесно до рухване на финонсовото стопанство.Един бюджет може да бъде пълен, но неточен и обратното.

в/ Реалност на бюджета – точността на бюджета има повече технически смисъл, докато при реалността става дума  за икономическа обосновка на приходите и разходите и привеждането им в съответствие с реалностите в икономиката.

г/ Единство на бюджета – Бюджетната практика познава твърде голямо разнообразие от бюджети – редовни, извънредни, допълнителни, които се упражняват през един и същи бюджетен период.Във финансовата наука се поддържа мнението за единство на бюджета, т.е. да се упражнява един единствен бюджет, а не няколко бюджета едновременно.Не следва да се прави извода, че единството предполага или повелява премахването на местните бюджети.Принципът за единство на бюджета е означавал и създаването на общ фонд на бюджетните средства, в който да се набират всички държавни приходи и от който да се покриват обществени потребности по линията на държавните разходи.

д/ Бюджетно равновесие – конкретният израз на този принцип е бюджета да не се съставя и да не приключва с дефицит.

е/ Специализация или класификация на бюджета:

Класификаци на бюджета- групиране и подреждане на бюджетните приходи и разходи на основата на определени признаци и правила.Класификацията на бюджета е израз на неговата специализация.

Установената бюджетна класификация е единна и задължителна за всички участници в бюджетния процес.Тя се изготвя от финансовото министерство съвместно с БНБ и служи като основа за съставяне , разглеждане, утвърждаване, изпълнение, приключване на бюджета и за контрол.

Бюджетната класификация на разходите се извършва въз основа на следните критерии: цел на разходите, административно-ведомствена насоченост, обособени еднозначни дейности за финансиране, предмет на разходите.В разходната бюджетна класификация въз основа на тези критерии се създават номерирани или кодирани т.нар.групи, раздели, дейности /мероприятия/ и параграфи.

ж/ Гласност и публичност на бюджета- приема се от Парламента и се публикува в Държавен вестник за да стане достояние на данъкоплатците, обществеността.

15.5.Видове бюджети

А) В зависимост от обхвата на бюджета:

1. Централен – обхваща приходите и разходите на централните органи на държавна власт и управление.Бюджетите на отделните министерства, които са съставна част на  държавния бюджет, се наричат частни или съставни бюджети.Има и някои специални бюджети, коит се отнасят до отделни дейности на държавата, обособени в самостоятелни учреждения.

2. Общински (местен) бюджет – обхваща приходите и разходите на местната власт и управление.

Б) В зависимост от характера на разходите, които трябва да бъдат посрещнати от бюджета:

1. Редовен – този, който е утвърден за съответната финансова година. Той е основен бюджет на държавата и обхваща всички етапи на бюджетния процес.

2. Извънреден – отнася се до случайно възникнали разходи, чието покриване обикновен става с извънредни приходи.

3. Допълнителен бюджет – той допълва редовния бюджет.Съществуването на допълнителен бюджет е предизвикано от неточността на редовния бюджет, която понякога се допуска съзнателно от правителството.По политически причини често редовния бюджет се представя в намален обем, от няколко месеца по-късно се приема и допълнителен бюджет.

В) Според начина на обхващане на приходите и разходите:

1. Брутен - отразява приходите и разходите в техния абсолютен размер

2. Нетен –отразява само чистите приходи или разходи, т. е. разликата или салдото

3. Смесени – в приходната част на тези бюджети очакваните постъпления от данъци се показват в пълен размер, а в разходната част на тези бюджети се записват само салдата.

Г) В зависимост от начина на обсъждане и гласуване на бюджета:

1. Постоянни

2. Променливи

Д) От гледна точка на изпълнението:

1. Бюджет за изпълнение /текущ / бюджет – гласувания бюджет за предстоящата година

2.Изпълнен бюджет – отразява степента на действително изпълнение на приходната и разходната част на упражнения вече бюджет.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG