Home Икономика Преки данъци 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Преки данъци 1 ПДФ Печат Е-мейл

Преки данъци

Преки данъци са имуществените и подоходните данъци. Преките имуществени данъци са едни от най-старите данъчни форми. Облагането с тези данъци изисква воденето на данъчен кадастър. В България се прилага в момента данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху даренията, данък върху възмездно придобиване на имуществата, данък върху превозните средства, пътен данък (винетки). Също в България беше използван и данък върху земята, но в момента няма такъв.

1. Данък върху недвижими имоти е данък върху дворни места и парцели в регулация, във вилни и курортни зони с одобрени застроителни и регулационни планове, сгради, построени върху горните имоти, включително сгради в земеделски и горски земи.

От 1998г. данъчна администрация установява притежаването на имот, подлежащ на облагане с имуществен данък чрез данъчна декларация, което физически, а също и юридически лица, притежаващи горните имоти, са длъжни да декларират.

Данъчните органи оценяват декларираните имоти диференцирано по специални норми и тарифи, съгласно приложение към Закона за местните данъци и такси. Данъкът се определя върху данъчната оценка върху промили.

ДО = Бс.Км.Ки.Кх.Кв.Ко.РЗП

Бс-базисна стойност (зависи от вида на сградата)

Км-местоположение (в идеален център)

Ки-инфраструктура (дали има ТЕЦ)

Кх-

Кв –височини

Ко-овехтяване

РЗП –

2. Данък върху наследствата – данък, който модифицира богатствата и е основен инструмент на социалната политика. Наследство може да се придобие по завещание и по закон, в определен срок наследниците или заветниците трябва да подадат данъчна декларация в съответната община. Наследството се оценява, като има елементи от наследяваното имущество, които са освободени от плащане на данъци, а други се включват с част от стойността им (става дума за дребна покъщина, стопански инвентар). В световната практика установената наследствена облагаема маса може да се обложи обективно и субективно. Обективно е облагането върху стойността на цялата облагаема наследствена маса, след което данък се приспада и данък се разпределя между наследници. У нас облагането е субективно, т.е. най-напред наследствената маса се разпределя между наследниците и след това се облага. Данъкът върху наследствата е местен данък с чисто фискално значение (от 250 000лв. става 70 000лв. необлагаемия минимум).

3. Данък, придобити имущества по дарения и по възмезден начин – фискален. Да се предотврати отбягване на данъка върху наследствата, т.е. приживе наследодателя да не продаде, замени или дари имота.

4. Данък върху доходите – те имат за предмет на облагане реализиран или придобит доход. При въвеждането на подоходното облагане исторически в практиката се налагат три класически подхода :

- шедулиарно-аналитично (английски) тип облагане

- глобално ( нимски) тип облагане

- смесено (френски) тип облагане

Същност на шедулиарно-аналитичното  облагане – установения с помощта на данъчното облагане доход с е..............................в зависимост от своя източник и характер се разлага на пет части “шедули” :

Модул А – доходите от собствеността върху земя, сгради и др. - доходи от рентиери

Модул В – доходите от ползване, от арендуване на земи – доходи от фермери

Модул С -  доходи от предприемаческа дейност, свободни професии

Модул D – доходи от капитали, депозити

Мадул Е – трудови доходи под формата на работни заплати

Всеки така обособен елемент се облага по отделна таблица или тарифа.

- Английският тип облагане дава възможност за аналитичност, за диференциран подход към различните съставки на дохода. За това се казва, че този подход е подчертано реформиски – има социален привкус. Недостатък е, че не се придобива представа за целия (глобалния) доход.

- Представа за глобалния доход дава немския тип облагане – “глобалния тип”. При него се установява и облага целия доход, независимо от това какви са неговите източници  и характер, нар. се ”либерален”, “антиреформиски”.

- смесената система на облагане “френската” поставя граници на съвкупния годишен доход и тази част от дохода, която се намира над тази граница, се облага със супер данък. Този подход се смята за реформиски.

В България до 1990г. се прилага шедулиарния метод на облагане, а след това се възприема подоходното облагане.

При нас се налага подоходния данък върху дохода на физически лица и данък върху дохода на юридически лица, нар. корпоративен подоходен данък, който е съвкупност от данък върху печалбата, данък върху дивиденти, наеми, от лихви.

Облагането на физически лица у нас е въведено от правителството на Ал. Стамболийски. Облагането на доходите на физическите лица може да се осъществи като се следват два подхода:

1. облагане на личния или индивидуален доход на отделното физическо лице, като се вземат някои особености в предвид (броя на децата)

2. да се облага съвкупния доход на семейството или домакинството, като се облагат или целия доход на семейството, или доходът на член от семейството, или дохода на съпруг или съпруга.

Семейното облагане е по-справедливо, добър инструмент е за демографска политика, но е много трудна за реализация система. У нас бе направен опит за подобно облагане, с даване на правото на един от съпрузите да намали данъчната си основа, в зависимост от това колко деца има в семейството. Но с въвеждането на плоския данък тази възможност отпадна. У нас все още за доходите при трудови правоотношения работодателите изчисляват и внасят безкасово дължимия данък в бюджета, но в развитите страни данъчно задължените лица сами изчисляват данъка си, независимо от източника му и го внасят в прихода на бюджета в определени срокове.

Особеното в нашите условия е даденото право на едноличните търговци да не установяват дохода си по Закона за корпоративното подоходно облагане, а да се облагат по Закона за физическите лица.

У нас също така се дължи и патентен данък от предприятия, чийто годишен оборот е под 50 000лв. или дейността им е определена да бъде облагана с патентен данък. Платците на патентния данък трябва да подадат данъчна декларация в изискуемия срок и да платят. Този данък е удобен, че лесно се определя и отчита.

Доходите на юридическите лица също се установяват чрез данъчна декларация, като положителния финансов резултат, установен с годишния отчет, подлежи на преобразуване в посочените от Закона за корпоративното подоходно облагане насоки. Дава се възможност за приспадане на загуби през следващи години с положителен финасов резултат.

Данък върху печалбата може да се преостъпва или намалява за създадени със специален закон социални и здравно-осигурителни фондове, за червен кръст, за предприятия, където работят лица с намалена трудоспособност и отстъпеният данък целево се насочва за рехабилитация, научно-иследователски ценрове и др.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG