Home Икономика Лично подоходно облагане.Данък ву доходите на физическите лица ДДФЛ 01.01.2007

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лично подоходно облагане.Данък ву доходите на физическите лица ДДФЛ 01.01.2007 ПДФ Печат Е-мейл

Лично подоходно облагане.Данък в/у доходите на физическите лица ДДФЛ – 01.01.2007

1.Обща х-ка

От началото на 20-ти век доминиращо място в групата на преките данъци заема личното подоходно облагане (ЛПО). От фискална и икон гледна точка този данък измества имуществените данъци и става преобладаващ елемент в страните с пазарна икономика. Предназначение – да съдейства за оптималното разпределение на дохода м/у отделните индивиди и затова още с появата на идеята за ЛПО тя се свързва с прогресията ( прогресивен начин на облагане). Автор на идеята е немския икономист и финансист Адолф Вагнер. Разчитало се е в началото, че той ще намали диференциацията в доходите. В Б-я се въвежда през 1897 г.

За да се разбере съвременното състояние на подоходното облагане на ФЛ е необходимо да сее проследят някои тенденции в неговото развитие в последните десетилетия. Еволюцията на техниката на ЛПО е обусловена от тенденциите за макроикон разбиране и неговите социални функции.

В съответствие с Кейнсианската доктрина до началото на 80-те години подоходното облагане е един от основните елементи на фискалната политика насочена за борба с кризите. Това обуславя неговите х-тики:

-високи данъчни ставки

-стръмни прогресии, скокообразни с много етажи в данъчните скали

-защита на интересите на фиска (fisk lat. Сандък за пари )

-силна регулативна роля на държавата

Неоконсервативните идеи дошли на мястото на кейнсианските от началото на 80-те години насочват вниманието към отрицателното влияние на подоходните данъци в такива големи размери по отношение на стоп активност, склонността към поемане на финансов риск, необходимостта от търсене на работа. В съответствие с това в периода на дерегулираната икономика в подоходното данъчно облагане настъбват съществени проблеми. В повечето страни се предприемат стъпки:

-за разширяване на данъчната база;

- за намаляване данъчните ставки;

- смекчаване на прогресиите ( не са така стръмни и скокообразни );

- намаляване на броя на етажите ( 2-3 ) или плосък(пропорционален) данък;

Това са самовъншни белези на промяната. Тенденцията е да се намали преразпределителната роля на ЛПО. Да не се товари със социални функции, но се прави опит да се засили социалната адаптивност на подоходното облагане – да се отчита социалния статус на всеки данъкоплатец. За тези цели в редица страни се въвеждат по няколко облагателни скали ( в САЩ са 4 ) и в зависимост от социалния статус различните групи се облагат по различни скали. Дава се възможност за ползване на различни данъчни кредити за самотни родители, работещи и учащи се, семейства с инвалиди и т.н.

2.Определение на данъчната основа (ДО)

Еволюцията в техниката на подоходното облагане в свързана с различни подходи към определяне на ДО. 3 с-ми за определяне на ДО

-шедулярна ( английски тип ) – при нея се обхващат и  облагат отделно доходите в зависимост от източниците на придобиването им и тяхния х-р. Класическата с-ма е имала 5 шедула и всеки се е облагал по различна скала. При това облагане обаче се губи предтава за съвкупния годишен доход, от който всъщност се определя икон мощ и съвкупния доход на данъкоплатците

-глобална с-ма (немски тип) – обект на облагане е съвкупния годишен общ доход без оглед на източниците на придобиване и техния х-р. Недотатък – дохода не се облага диференцирано. Използва се почти във всички страни. В Б-я има глобална с-ма с елементи на шедулярно облагане

-смесена ( френски тип) – комбинация м/у шедулярната и глобалната. Дохода се облага шедулярно отчитайки различния му х-р, но се държи сметка и за размера ан съвкупния годишен доход и когато той надхвърли определени граници се плаща т.нар супер данък

Идеята за облагане на общия съвкупен доход според глобалната с-ма поставя много проблеми, най-важните от които са:

1. Какво да разбираме под доход? В данъчната теория е известна идеята на Робърт Хейк и Хенри Саймъс от 20-30 години за дохота за „нетно увеличаване на способността на индивида да консумира и натрупва за определен период от време напр 1 година” Тази дефиниция включва 2 елемента – стойността ан потреблението; чистия прираст на капиталовите активи. Доходът е чистия прираст на покупателна сила на индивида за определен период от време – 1 година.

Отговорът на 1-я въпрос се решава от данъчното законодателство.

2. Как да го измерим? – като се проследят източниците на придобиването му; да се проследят направленията на разходването му.

Осн групи източници на доход

-доходи от продажби на фактори на производството

-чист прираст на стойността на притежаваното от индивида имущество

-трансфери от държавата – социални плащания

Доходът може да се измери чрез

-потребителските разходи

-спестяванията

-трансфери към държавата

като се тръгне от концепцията на ... в данъчното законодателство на развитите страни се предвижадат редица корекции за да се стигне до определяне на данъчната основа

Широка данъчна база – бруто доход

1. – законово определените разходи

Коригираната данъчна база

Нето доход

1. – данъчни облекчения – необлагаеми суми за веки член от семейството

2. – данъчни намаления ( вноски за здравни и пенсионни фондове, платени местни данъци, лихви за жилищни кредити, разходи за дарения, за лекарства)

Данъчна основа

Данък в/у доходите на физическите лица ДДФЛ – 01.01.2007

С този данък е облагат доходите на ФЛ вкл и ЕТ.

1.Обекта на облагане – доходите на местните и чуждастранни ФЛ

Местни ФЛ

-лице, което има постоянен адрес в Б-я

-което пребивава на територията на Б-я повев от 180 дни на всеки 12 мес период

-лице, което е изпратено в чужбина от Бълг. държава, органи и организации, от бълг. предприятия и членовете на неговото семейство

-лице, чийто център на жизнени интереси е в Б-я

2.Данъчно задължени лица

- местни и чуждестранни ФЛ, които са носители на задължението за данъци по този закон

- местни и чуждестранни ФЛ задължени да удържат и внасят данъци по този закон

3.Видове доходи, подлежащи на облагане с ДДФЛ

- доходи от трудови правоотн-я

- доходи от дейност като ЕТ

- доходи от стоп дейност

-доходи от наеми и други възмездни плащания за ползване на права и имущество

-доходи от прехвърляне на права или имущество

-други доходи

4. Облагаеми доходи

Доходите от всички източници от данъчно задължено лица през данъчната година с изключение на доходите, които законодателя е определил като необлагаеми

5.Необлагаеми доходи ( на лист )

6. Обща годишна данъчна основа

6.1. Данъчна година – календарната година. Облагаемия доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход съобразно разпоредбите на данъчното законодателство. При определяне на облагаемия доход не се включват доходите подлежащи на облагане с окончателни данъци (патенрти, други, от дивиденти)

6.2 Обща годишна данъчна основа – СУМАТА от годишните данъчни основи, определени за всеки вид доход, намалени с предвидените от закона данъчни облекчения.

7. Данъчни облекчения

7.1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност – сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение се намалява с двойния размер на необлагаемия доход и при годишна и при месечна ДОснова

7.2. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Сумата от годишните ДОснови (ГДО) се намалява със сумата от направените през годината лични вноски в общ размер до 10% от годишните ДОснови както и със внесените през годината лични вноски за доброволно здравно и застраховки живот до 10% ( общо 10%) Облагаемия доход за доходи от трудови правоотн-я се намалява по същия начин

7.3. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Сумата от ГДО се намалява с внесените през годината осигурителни вноски според Кодекса за задължителното социално осигуряване

7.4. Данъчни облекчения за деца – местните ФЛ вкл и ЕТ могат да приспадат от годишните си данъчни основи при 1 ненавършило пълнолетие дете 420, 2 – 840, 3 и повече 1260 лв.

7.5. За дарения

– до 5% когато дарението е в полза на здравни, лечебни заведения, сиропиталища, лица пострадали при криза,, култ институти, инвалиди и т.н.

-до 15% за дарения за култура

-до 50% за дарение за фонд за лечение на деца

Общия размер на дарението не може да превишава 65% от  сумата на ГДО.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG