Home Икономика СВЕТОВНА БАНКОВА ГРУПА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.ЗНАЧЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКОВА ГРУПА ЗА БЪЛГАРИЯ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СВЕТОВНА БАНКОВА ГРУПА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.ЗНАЧЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКОВА ГРУПА ЗА БЪЛГАРИЯ ПДФ Печат Е-мейл

СВЕТОВНА БАНКОВА ГРУПА – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.ЗНАЧЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКОВА ГРУПА ЗА БЪЛГАРИЯ

В Световната банкова група влизат :

Международна банка за възстановяване и развитие /МБВР/. Към МБВР през 1956 год. се създава Международна финансова корпорация. През 1960 г. се създава Международна асоциация за развитие и през 1988г. се създава Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите. Тези четири финансови институции образуват световната банкова група.

Основна цел на световната банкова група е да предоставя дългосрочни заеми и да ги гарантира, с което да съдейства за икономическия растеж в страните заемополучатели.Съществуват разнообразни възможности за безвъзмездна помощ или финансиране, предлагани от Световната банка като :

-          информационно развитие – предоставя средства за разпространението на информационни и телекомуникационни технологии и, или подобряване на информационните технологии и комуникации за социално и икономическо развитие и намаляване на бедността

-          социални фондове – социалните фондове подкрепят малки проекти, обхващащи от инфраструктура и обществени услуги до обучаване и развитие на микропредприятията, които са идентифицирани от общините и представени на социалния фонд за финансиране

-          партньорски фонд за критични екосистеми – създава стратегически алианс за задълбочен, координиран подход към предизвикателствата на опазване на околната среда, като управляване на защитени местности и координиране на коридори на биологичното разнообразие, обучаване, трансгранично планиране и др. Граждански и неправителствени организации, общностни групи, партьори от частния сектор в областта на опазване на биологичното разнообразие могат да кандидастват за финансиране.

Международната банка за възстановяване и развитие е създадена едновременно с Международния валутен фонд и официално започва да действа в края на 1945г..Седалището и е във Вашингтон.

Основен източник за кредитите, които се предоставят от банката е чрез емисия на облигации на основните международни финансови центрове – САЩ, Япония, Западна Европа.

Заемите от МБВР се предоставят за срок от 15-20 год. и са с 3-5 год. гратисен период. Цената на отпусканите кредити се определя като към приета базисна цена се прибавя 1% надбавка + 0.25% комисионна за администриране на заема.

Кредитния портфейл на банката по региони е приблизително :

-          за Югоизточна Азия – приблизит. 35%

-          за Латинска Америка – около 31%

-          за Европа и  Северна Африка – около 26%

-          за Източна  и Западна Африка – около 9%

Международната асоциация за развитие създадена през 1960г. предоставя помощи във вид на кредити със срок до 50г., като първите 10 г. са гратисен период, а лихвата и под 1%.Асоциацията предоставя заеми на най-бедните страни със доход на човек от населението не повече от 865долара. Кредитите отпускани от Асоциацията се разделят на сектори и региони.

Кредитния портфейл по региони е :

-          за Югоизточна Азия – около 64%

-          за Източна и Западна Африка – около 28%

-          за Европа и Северна Африка – прибл. 6%

-          за Латинска Америка – около 2%

Международната финансова корпорация – насочва финансовите средства към високо рентабилни проекти без държавна гаранция.Тя е подкрепила около 1700 фирми в близо 120 страни членки.

Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите – стимулира разширяването на чуждестранните преки инвестиции чрез застраховане от политически рискове както и чрез предоставяне на консултантски услуги.

Световната банка е управлявана от представители на всяка страна членка.Управителните органи, които определят политиката за вземане на решение са Бордът на управителите и Бордът на изпълнителните директори.

Понастоящем Световната банка има 24 изпълнителни директори помещаващи се във Вашингтон.Клаузите на Споразумението предвиждат петима от тези директори да представляват страните- членки с най-голям дял.Това са: Франция, Германия, Япония, Великобритания, САЩ.

Другите 19 изпълнителни директори представляват останалите страни.Всеки Изпълнителен директор се избира от държава или група държави за всеки две години.България заедно с още 11 страни образуващи Холандската група е представлявана от г-н Ад Мелкерт.Втория Изпълнителен директор за Холандската група е г-жа Тамара Соляник.

Стратегията за подпомаге на страната /СПС/ е най-важния документ на банката за всяка страна пригоден към нуждите и обстоятелствата в отделната държава и полага приоритетите на развитието за групата на банката, катто и нивото и типа на помощ, които да бъдат предоставени от Групта за тригодишен период.

СПС се подготвя с участието на правителството, като ключовите и елементи се дискутират с представители на правителството, преди да бъде приет окончателния документ на стратегията.Освен това за да се осигури възможно най-широко участие в създаването на СПС се провеждат публични консултации, както и дискусии в Интернет форуми в много страни.Все пак СПС не е преговорен документ.Всякакви различия между програмата на правителството и стратегията на банката се осветляват в документа на СПС.В годината между две СПС се издава доклад за прогреса на страната.

Настоящата СПС за България отнасяща се за периода 2003-2005 год. бе дискутирана в Борда на директорите на Свет.банка на 09.05.2002 год. РБългария е член на МБВР от 1990 год.Дяловото участие на държавата в капитала на МБВР се определя от квотата на страната в МВФ и възлиза на 5.215 броя акции, 0.34% от капитала на банката на обща стойност 629.1 млн.долара. За периода 1991-2003 год. МБВР е инвестирала 1820.9 млн. Долара за 33 проекта, в това число: 11 заема за преструктуриране – 1050.8 млн.долара, 19 инвестиционни заема – 750.7 млн.долара и две управлявани от банката безвъзмездни помощи.Към края на 2003 год. 22 проект са приключени, а 11 продължават да са в процес на изпълнение.

През 2003 год. продължи изпълнението на стратегията на България, приета от Съвета на директорите на МБВР за периода 2002-2004 год..Основните цели, които си поставя тази стратегия са :

1. насърчаване на растежа чрез създаване конкурентоспособен частен сектор

2. укрепване на реформата на държавната администрация и засилване на инициативите за противодействие на корупцията

3. облекчаване на социалната тежест от преструктуриране на икономиката и по-ефикасно предоставяне на социални услуги

Основен компонент на стратегията е програмата от три програмни звена на обща стойност 450.0 млн.долара, съгласно която се предвижда предоставената помощ под формата на кредити и техн.помощ за периода 2003-2005год. да достигне сумата от 750.0 млн. Долара, като годишно бъдат отпускани до 250.0 млн долара за структурни и инвестиционни проекти.През февруари 2003 Бордът на директорите на банката одобри първия от тези заеми PAL І, в размер на 151.2 млн. ЕВРО.

Към януари 2004 год. България е записала 522.0 млн. щ.долара, което съставлява 0.33% от общата сума внесена от страните членки.България има 5465 гласа, равняващи се на 0.34% от общия брой гласове.

 

WWW.POCHIVKA.ORG