SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АКЦИЗИ 5 ПДФ Печат Е-мейл

АКЦИЗИ

Акцизи - една от най-старите форми на косвени данъци (още от Римската империя ). Акцизите представляват добавка към цената на стоката, която се заплаща при покупката. Лесна за администриране и набиране на средства във фиска. Класическото предназначение на акцизите е с тяхда се облагат луксозни стоки и стоки вредни за здравето. В последствие акцизи се начисляват върху все по-широк кръг от стоки, докато с акцизи започват да се облагат почти всички произведени стоки. Акцизите се превръщат във всеобщ данък върху оборота. След въвеждане на всеобщия данък върху оборота се възстанови акцизното облагане с първоначалния класически замисъл.

У нас през 1948г. акцизите са премахнати като самостоятелна данъчна форма и са включени в данъка върху оборота. 01.01.1988г. акцизите са възстановени и се прилагаха паралелно с данъка върху оборота като имаха една обща основа (ЗДОА). Според този закон стоките се облагат или само с ДО или само с акциз. Този закон действа до 31.03.1994г. От 01.04.1994г. - закон за ДДС и самостоятелна законова уредба - закон за акцизите (ЗА). Разликата с въвеждането на самостоятелни законови уредби се изразява в това, че акцизите се включват в облагаемата основа на ДДС, т.е. върху тях се начислява ДДС.

Акцизите изпълняват 3 функции в икономическата система:

1)                        фискална

2)      регулираща - регулиране на производството, цената ипотреблението на акцизните стоки, израз на класическото предназначение на акцизите.

3)      статистико - контролна - чрез плащанията на акцизи в държавния бюджет се получава информация за количеството на произведените акцизни стоки.

Обект на облагане с акциз според новите закони са сделките с :

1.потребление на стоки и услуги местно производство и от внос посочени в тарифата на акцизите.

2.вина и ракии произведена от физически лица от собствени суровини и материали над освободените количества

3.тютюневи изделия

4.хазартни игри, лотарии, томболи и др.

От посочените групи само хазартните игри не се облагат след акциза с ДДС. Върху стойността на всички други освен акциз се начислява и ДДС. Акциз се начислява и включва в цената на посочените стоки и услуги само веднъж, независимо от броя на оборотите им. Това става в момента на реализация от страна на производителя или при вноса.

Освободени от акциз са :

1)                        стоки предмет на сделки за износ

2)      сделки със стоки и услуги, когато вече е бил начислен акциз

3)      производство от физически лица на вина и ракии от собствени суровини и материали над освободените количества за лично потребление в размер над 400л. вино и 2000 алкохолни градуса (около 40л.).

4)    сделките със стоки в безмитните зони антрепозитните складове, обекти за безмитна търговия

5)       изделия от сребро на майсторите на народни художествени занаяти, ръчна изработка

6)      при сделки с тютюневи изделия и алкохолни напитки в безмитните зони и обекти за безмитна търговия се начислява акциз

Размера на акциза начините на облагане с акциз са различни като най-често се използува т.нар. адвалорни акцизи - в % върху продасжната цена на производителя.

Фиксиран акциз  - абсолютна сума спрямо акцизната стока или услуга (при хазартни игри, томболи и др.). При залагания върху резултат от спортни състезания акциза е 5 пъти максималната печалба от залагането. Когато чрез средствата за масова информация се провеждат хазартни игри, акциза е в двоен размер, а когато чрез средствата за масова информация се провеждат лотарии и томболи, акциза е увеличен с 50%. При вносните стоки и услуги акциза е в процент върху митническата облагаема стойност, увеличена с митата и митническите такси.

Бандероли - форма на плащане на акциз върху спиртните напитки и тютюневите изделия, могат да се използват и при хазартните игри. Чрез наличие на бандерол се удостоверяват 2 неща:

  1. 1.                    че производството е легитимно
  2. 2.                         че акциза е платен

Платци на акцизи са лицата, които произвеждат, включително внасят акцизни стоки или извършват акцизни услуги. Те са длъжни да се регисррират в 14 дневен срок след започване на съответната дейност, без оглед на размера на оборотите им. Акциза се плаща до 28мо число на всеки месец, когато сумата на акциза е определена за оборотите, ивършени до 15то число на същия месец и до 14то число на следващия месец за сумата на акциза полагаща се за оборотите до края на предходния месец. Акциза при хазартните игри се внася за тримесечие, предварително. Физически лица, които произвеждат вино или ракия над освободените количества са длъжни да внесат акциз в седемдневен срок след като са декларирали призводството. Всеки акциз се внася в приход на държавния бюджет, с изключение на акциза от внасяне на физически лица от производство над освободените количества вино и ракия.

03.04.1998г.

Тарифа за акцизите (има 4 групи):

-                    стоки (акцизни стоки)

-                    услуги

-                    вина и ракии от физически лица със собствени материали

-                    хазартни игри

1).пиво - 15%

вина - 22%

спиртни напитки - 50%

тютюневи изделия - 60%

кожи и кожени изделия (и от дивечови кожи):

от едър рогат добитък - 50%

от дребен рогат добитък - 10%

автомобили - 10 - 40%

бижутерия - 20%

парфюми и козметика - 40%

бензини - от 70 - 110% в зависимост от октановото число

еротична и порнографска литература - 70%

цветни телевизори,касетофони и т.н. - 10%

алкохолносъдържащи суровини - 10лв. за 1 алкохолен градус

кафе - 30%

2).входни билети за вариетета и др. - 50%

3).20лв. за 1л. вино над освободените количества

6лв.на 1 алкохолен градус над освободените количества

4).лотарии и томболи - 25%

залагания върху резултати - 5 ïúòè максималната печалба

игрални автомати:

клас А - 12 000лв на тримесечие

клас Б - 150 000

клас С - 300 000

рулетка - 18 000 000

други - 3 000 000

бинго - 18 000 00

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG