Home Икономика Съвременни тенденции в банковото дело и тяхното отражение

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Съвременни тенденции в банковото дело и тяхното отражение ПДФ Печат Е-мейл

Съвременни тенденции в банковото дело и тяхното отражение

върху мениджмънта на банките

Банковият мениджмънт е в процес на на непрекъснато усъвършестване и еволюция, като причина за това е постоянното развитие и изменението на характера и особеностите на банковото дело.Това ясно се очертава през последните две-три десетилетия, когато в банковата индустрия настъпиха и продължават да се извършват съществени количествени и качествени изменения. Всички тези изменения могат да се нарекат “банкова революция”. На тази основа процесът на управление на съвременната банка днес  далеч по-сложен и обхватен в сравнение с миналото.

Всички тенденции и закономерности присъщи на банковото дело на сегашния етап могат да се разделят в две групи :

-          общи закономерности

-          тенденции

Към общите закономерности спадат :

-          концентрация на банковия капитал – процеса на масови вливания на няколко по-малки банки към една по-голяма или сливания между между отделни банки довеждащо до окрупняване на банковия капитал – тази концентрация създава предпоставки банките да стават по-малко на брой, но все по-крупни. За да запазят своята конкурентност и ефективност, обективно изискване към съвременните банки и да бъдат много по-големи по размери в сравнение с миналото.За изчисляване на степента на концентрацията в банковата система се използват различни измерители – често използван показател е броя на банките, които се падат на 1000  жители. Друг използван показател това е сумата на пазарните дялове на най-големите банки опериращи на даден пазар.Тези два подхода се съчетават при използването на т.нар.индекс на Херфиндал – Хиршман. Този индекс толкова по-висок, колкото е по-голям броя на банките ,притежаващи значителни пазарни дялове, при намал.броя на банките с по-малки пазарни дялове.

-          Разрастване  кръга на предлаганите от банката продукти и услуги – разрастването на пазара на банковите продукти и услуги, завоюването от страна на банката на нови, нетипични за нея сфери на дейност разширява обхвата на банковия мениджмънт, което води до усложняване процеса на управление на банковия капитал

-          Дерегулация на банковото дело – има ярко изразена тенденция към постепенна либерализация на банковата нормативна уредба – тя се изразява в това, че отделни страни от банковата дейност които са били обект на стриктна регламентация от органите на контрол и надзор и ограничаваха свободата на банковите мениджъри – днес са приоритет на банката  и нейните мениджмънт. Дерегулацията позволява по-голяма свобода при вземането на управленски решения и условия за по-агресивен банков мениджмънт.

-          Засилване на остротата на междубанковата конкуренция – ценовата и неценова конкуренция – изострянето на междубанковата конкуренция слага съществен отпечатък върху характера на мениджмънта. В основата на това стоят различни причини: техн.усъвършестване и нововъведения в банковото дело; засилване концентрацията на банковата сфера; постепенно насищане на банковия пазар и разнообразяване на неговата вътрешноотраслова структура; разширяване на кръга от клиенти и засилване на техните изисквания и др.

-          Постепенно се намаляват  различията между универсалните търговски банки и специализираните финансово-кредитни институти – конкуренцията между тях се простира не само в областта на привличането на ресурси, но засяга и активните операции. Търговските банки се чувстват принудени да диверсифицират своята дейност, увеличавайки дела на дългосрочните  и потребителските кредити.

-          Изостряне степента на риска в банковата дейност – дължи се на концентрацията на банковия капитал, разрастване на кръга на предлаганите продукти и услуги, дерегулацията и засилване на остротата на конкуренцията

-          Глобализация на банковото дело – става дума за процеса на географска експанзия и бурно разширяване на сферата на дейност на крупните банки зад пределите на национ.ни граници, съпроводено със създаване на мрежа от чуждестранни филиали, а от друга страна нарастване на чуждите банкови клонове в дадената страна

-          Технологична революция – автоматизация на банковите операции и навлизане на електронни средства за комуникация с клиентите – банковото дело се превръща в по-капиталоемка и по-малко трудоемка сфера

Това бяха общи закономерности, а има и други частни /специфични/ закономерности.

Такива са :

-          относително намал. на относителния дял на собствения капитал в пасивите – осн.причини за това са – нарастване на доходоносните активи с по-високи темпове в сравнение с увеличаването на собствения капитал

-          изменения в структурата на привлечените ресурси – делът на влоговете като източник на ресурси намалява в сравнение с увеличаване на ресурсите от от паричните и капиталови пазари .

-          относително намаляване на първичните резерви в структурата на банковите активи – това се свързва с усъвършестване на методите за управление на банковата ликвидност, което прави излишно поддържането на голямо количество недоходоносни ликвидни активи

-          относително намаляване на дела на кредитния портфейл

-          изменя се структурата на доходите и разходите – лихвените доходи от кредити са все още основен доход, но относително нарастват доходите от инвестиционна дейност, от комисионни и др.

-          нараства относителното тегло на задбалансовите позиции на банката

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG