Home Икономика Финансова среда ( система )

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансова среда ( система ) ПДФ Печат Е-мейл

Финансова среда ( система )

Финансовата система включва пазарите, посредниците- фирмите предоставящи финансови услуги и др., институции, с помощта на които домакинствата, частните компании и правителствените организации реализират приетите финансови решения.

По отношение на пазарите в тях включваме и депозитите и банковите кредити. По отношение на финансовите посредници – търговските банки, инвестиционни компании, застрахователни компании и пенсионни дружества.

Основни финансови решения – откриване на сметки, предоставяне на заеми, покупка на ценни книжа.

Основна функция на финансовата система е е ефективно разпределяне на финансовите ресурси. Финансовата система трябва да разпредели ресурсите между две групи субекти :

- спестители – имат касови излишъци. Те вземат основни решения.

1) домакинства ;

2) фирми ;

3) държава :

4) чуждестранни спестители ( инвеститори ).

- заематели – с дефицит на парични средства.

1) домакинства ;

2) фирма ;

3) държавата ;

4) чуждестранни заематели.

Основни функции :

1) Задачите на финансовите пазари е да разпределят равнимерно средствата между спестителите и заемателите.

2) Детайлизация – преместване на финансовите ресурси във времето и пространството ( напр. пенсионната осигуреност ).

3) Финансовите среда създава възможност за управление на риска.

Форми на предаване на средства от спестители към заематели :

- директно – чрез емисия на ЦК ( само за АД, държавата и чуждестранни ЦК).

Спестители -----------пари-------------заематели

^----------ЦК-----------------------------

заемателите  по-евтино( без посредник ) получават средства, а спестителите получават по-рискови активи, следователно и по-доходоносни.

- полудиректно – директно + инвестиционни посредници, но риска остава за сметка на спестителите и ресурса не се оскъпява значително.

- чрез финансови посредници – търговски банки.

Спестители---------- фин.посрденици- ТБ------------ заемтели

Пари

Риска се намалява, икономия от мащаба, професионален мениджмънт на парите, но доходът за спестителите е по-малък, а за заемателите процеса става по-тромав и ресурса се оскъпява.

4) Осигурява възможности за разплащания между контрагентите.

5) Обединява ресурсите и създава механизъм за създаване на големи предприятия, чрез разпределение на капитала между много собственици.

6) Информациоона поддръжка – финансовата- има предоставяне на ценова информация, която помага да съществуват различни финансови решения в различни сектори на иконимиката. Тя се осигурява от т.нар. срочни сделки, деривативни инструменти- фючърси, суапи.

7) Финансовата система създава механизми за преодоляване на несъответствията когато едната страна не притежава информация известна на другата страна по сделката, т. нар. асиметрия на информацията. ( информация се взема от ГФО, кредитен рейтинг, независими агенции- дават рейтинга на ЦК ). Финансовата система е силно регулирана следователно и начин за регулирането на икомиката. ЦБ е основен регулиращ орган- тя има монополното право да емитира пари и регурлира стабилността на паричната маса, тя контролира ТБ. Вторият регулиращ орган е комисията по финансов надзор.

Класификация на финансовите пазари, в аспект, че те са пазари на ценни канижа.

Дългови пазари – ако ценната книга е на кредитор, т.е облигация.

Дялове – при акции.

1) Деление на пазара на първичен и капиталов. При паричния се предлагат средства за срок по-малък от една година. При капиталовия – за повече от една година.

Паричният пазар има отношение към оперативното управление. Осигурява средства за текущо финансиране, създава механизми за подобряване на платежната дисциплина и предлага високо ликвидни инструменти на притежатели на краткосрочни касови излишъци., те са с умерен доход, ное по-добре защото ако парите престояват ние губим. Междубанковият паричен пазар е важен сегмент от финансовия пазар.

Капиталовият пазар има основно предназначение да осигурява финансирането на дългосрочните инвестиции на фирмите, домакинствата, правителствата. Обхваща пазара на акции, облигации на правителствата, на общините, хибридни инструменти ( привилегировани акции, конвертируеми облигации), производни финансови инструменти деривати.

2) Само в тесния смисъл – само за пазари на ЦК, бива първичен и вторичен.

Първичният пазар обхваща емисията и продажбата на ценни книжа до първия  инвеститор, т.е стадий на мобилизация на финансови ресурси.

Втроричният пазара обхваща фазата, в която вече закупени ценни книжа стават обейт на по-нататъшна покупко-продажба. Изисква се ЦК да притежавата правна прехвърляемост и да принадлежат на стабилни емитенти.

Винкулирани акции- ограничения свързани с прехвърляемостта на ЦК.

На вторичния пазар ЦК стават ликвидни, така става и оценката на фирмата ( напр. намаляването на цените на акциите,т.е мениджмънта не е добър). Вторичният пазар има много важно значение- трябва да има дълбочина- курс купува и курс продава да са близки ; и широчина- наличие на много инвеститори

4)  Индиректно и директно- (от стр. 5 Форми на предаване на средства от спестители към заематели ).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG