Home Икономика Риск и възвръщаемост. Инвестиционен риск. Системен и специфичен риск

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Риск и възвръщаемост. Инвестиционен риск. Системен и специфичен риск ПДФ Печат Е-мейл

Риск и възвръщаемост. Инвестиционен риск. Системен и специфичен риск.

Минимална граница на доходността /възвръщаемостта/

Минималната граница на доходността /възвръщаемостта/ се определя от доходността, която се получава от инвестициите с най- малка степен на риск, които се наричат условно "безрискови инвестиции". В страни с ефективен капиталов пазар и нормална степен на политически и общ икономически риск се приема, че инвестициите в най- краткосрочните сконтови държавни ценни книжа /тримесечните съкровищни бонове/ са безрискови.За анализ на доходността на инвестиция в съкровищни бонове се използват четири показателя:

1. норма на доходност до падежа - r1

r1 =

където:

Nom - номинална стойност /стойността, която ще бъде платена на падежа/;

Po - цена на съкровищния бон в настоящия момент.

2. Норма на проста годишна доходност -  r

r =

където:

n - брой на дните до падежа на съкровищния бон.

3. Норма на ефективна годишна доходност ref

m =

ref =  (1 + r1) m - 1

където:

r1 - нормата на доходност до падежа на съкровищния бон;

m - брой на периодите на реинвестиране на капитала в съкровищния бон в рамките на една година.

4. Норма на реална ефективна годишна доходност - ref real

ref real =

Общ инвестиционен риск е подлежаща на анализ и оценка степен на несигурност за получаването на очаквания резултат от инвестицията.

Общият инвестиционен риск включва:

- специфичен риск. Това е частта от общия риск, която се елиминира чрез съставянето на инвестиционен портфейл с разнообразни ценни книжа;

- системен  риск. Това е частта от общия риск, която не може да се елиминира чрез съставянето на инвестиционен портфейл от разнообразни ценни книжа.

Добре диверсифициран инвестиционен портфейл е този инвестиционен портфейл, при който е постигнато пълно елиминиране на компонента на специфичния риск на включените в него ценни книжа. В такъв портфейл ценните книжа участват само със своя системен риск.

Прилага се портфейлната теория за инвестициите. Портфейлната теория за инвестициите  изучава специфичните инвестиционни характеристики на инвестиционния портфейл.

Възвръщаемостта на инвестиционния портфейл зависи от два фактора:

- възвръщаемост /доходност/ на ценните книжа, включени в портфейла;

- относителния дял на различните ценни книжа в портфейла, определен  по пазарните им цени.

Рискът на инвестиционния портфейл зависи от три фактора:

- рискът на ценните книжа, включени в портфейла;

- относителния дял на различните ценни книжа, определен по пазарните им цени;

- взаимната корелация между възвръщаемостта /доходността/ на различните ценни книжа, включени в портфейла.

Инвестиционните обекти  участват в риска на портфейла със своя системен риск.

Модел за оценка на капиталовите активи. Бета – коефициент – същност и приложение.

Връзка между системния риск и очакваната норма на възвръщаемост /доходност/ на капитала

Очаквана възвръщаемост - Очакваната възвръщаемост /доходност/ представлява възвръщаемостта /доходността/, която инвеститорите очакват да получат от своите инвестиции. Тя се изчислява на база на пазарните цени.

Изисквана възвръщаемост - Изискваната възвръщаемост /доходност/ представлява минималната възвръщаемост /доходност/, при която инвеститорите ще приемат да инвестират в актива. Тя зависи от системния риск на инвестицията.

В условия на добре развит /ефективен/ капиталов пазар, очакваната възвръщаемост /доходност/ от инвестицията в ценни книжа е равна на изискваната възвръщаемост /доходност/.

Връзката между системния риск и изискваната норма на възвръщаемост /доходност/ се представя чрез Модела за оценка на капиталовите активи /Capital Asset Pricing Model / CAPM.

r = rf +

r – норма на доходност, която се очаква от инвеститорите;

rf – безрискова норма на доходност;

(rm - rf) - пазарна рискова премия

- рискова премия на конкретния актив /ценна книга/

Бета - коефициенти

Бета - коефициентът е показател за системния риск на инвестицията. Той е корелационен коефициент, който измерва системния риск на инвестицията по отношение на риска на пазарния портфейл.

От теоретична гледна точка пазарният портфейл е  инвестиционен портфейл, който включва всички инвестиционни обекти в страната / ценни книжа, машини, съоръжения, недвижими имоти, нематериални дълготрайни активи, злато и други/ Напрактика е невъзможно да се оцени промяната на стойността на пазарния портфейл в посочения широк обхват и на тази основа да се изчисли възвръщаемостта на капитала, инвестиран в него. Ето защо за целите на анализа се ограничава обхватът на пазарния портфейл. Той се свежда до определена извадка  от акции на публично търгувани акционерни дружества.       Практиката показва, че движението на цените на всички ценни книжа, причинено от влиянието на глобални фактори, е в една посока /нагоре или надолу/. По тази причина бета - коефициентът, като измерител на системния риск, не може да бъде отрицателен.

Ако бета - коефициентът е 0, ценните книжа са безрискови, т.е. не носят системен риск;

Ако бета - коефициентът е 1, ценните книжа носят същата степен на системен риск, както пазарния портфейл;

Ако бета - коефициентът на ценните книжа е между 0 и 1, системният риск на ценните книжа е нисък, по- малък от риска на пазарния портфейл;

Ако бета - коефициентът на ценните книжа е над 1, системният риск на ценните книжа е висок, по- голям от риска на пазарния портфейл.

Тема 6 Цена на основните финансови инструменти. Цена на облигации, анюитети, вечни ренти и акции.

Облигации - Облигациите са  дългосрочни  дългови ценни книжа, свидетелстващи, че техният емитент е длъжник  на  притежателя им. При емисията им техният матуритет е по-дълъг от една година.

Цена  на сконтова облигация

Сконтовите облигации са такива облигации, при които емитентът не плаща лихви по време на срока на заема, а  поема задължението да изплати на падежа парична сума, равна на номиналната стойност на облигацията. Затова цената на такава облигация е по- малка от номиналната й стойност, като разликата е лихвата до падежа. Доходът от сконтовите облигации се получава при продажбата им преди падежа или  при изкупуването им от емитента на падежа.

Цената на сконтова облигация зависи от:

- номиналната стойност на облигацията;

- брой на годините в срока на облигацията до падежа;

- нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите и която зависи от лихвеното равнище в страната и от риска на облигацията.

Po - цена

Nom - номинална стойност

- дисконтов фактор, изчислен за r и за n

r - изисквана от инвеститорите норма на доходност при инвестиции със същата степен на риск /т.е. при кредити със същата степен на риск /

n - брой години до края на срока на облигацията

Цена на купонна облигация

Купонна облигация е такава облигация, по която се плащат лихви /купони/ на предварително определени периоди по време на срока на заема, а погашението се извършва чрез обратното изкупуване на облигацията по номиналната й стойност / или по определена матуритетна стойност/.

Цената на купонна облигация  се изчислява като сума на настоящите стойности на купоните, които ще бъдат изплащани от емитента до падежа и настоящата стойност на погашението на падежа.

В случай, че купонният процент е един и същ за всяка година от облигационния заем, изчисляването на цената на купонната облигация ще се опрости:

Po = I . AF(r;n) + M . DF (r;n)

Където:

I - годишният купон, който се изплаща по една облигация

AF(r;n) - анюитетен фактор, изчислен за норма на доходност r и за брой години n

M - матуритетната стойност, която ще бъде изплатена на падежа

DF(r;n)- дисконтов фактор, изчислен за норма на доходност r и за брой години n

Ако изискваната норма на доходност е равна на нормата на купона по облигацията, цената на облигацията е равна на номиналната й стойност.

При увеличаване на изискваната доходност, цената се намалява, при намаляване на изискваната доходност, цената се увеличава.

Цена на анюитет

Анюитетите са облигации, по които се получават равни по величина парични потоци всяка година до края на живота на този финансов инструмент.

Po = Can x AF ( r,N )

където:

Po – цена на анюитета

Can - паричната сума, която се изплаща годишно по анюитета

Цена на вечна рента

Вечната рента е безсрочен финансов инструмент, по който се получават предварително определени положителни годишни парични потоци.              Цената на вечната рента е сума на настоящите стойности на доходите, които ще се получават от момента на покупката неограничено дълъг срок.

N

след преобразуване се получава:

където:

S - паричната сума, която ще се получава годишно от притежателя на вечната рента

Po - цената на вечната рента към настоящия момент

r - годишната норма на доходност, която се изисква от инвеститорите в активи със същата степен на риск

Цена на акция

Акциите са дялови финансови инструменти, които свидетелстват, че техния притежател участва със съответната номинална стойност на акцията в акционерния капитал на дружеството - емитент. Акциите осигуряват безсрочен капитал за акционерното дружество срещу това, че дават на своя притежател определени имуществени и лични права.

Имуществените права са две:

- право на получаване на доход от нетната печалба на дружеството /право на дивидент/;

- право на получаване на част от ликвидационната стойност на дружеството при процедура по ликвидация.

Личните права се две:

- право на глас при вземане на решения на общо събрание на акционерите;

- право на акционера да избира и да бъде избран в управителния и контролния орган на акционерното дружество / съвет на директорите при едностепенна система или управителен и контролен съвет при двустепенна систма на управление/.

При всяка емисия се конкретизират правата, които носят акциите. Може да има различни комбинации, но по принцип, от гледна точка на правата, се различават два вида акции: привилегировани и обикновени.

Цена на привилегирована акция

Привилегированите акции носят фиксирани дивиденти, които се изплащат преди изплащането на дивиденти по обикновените акции.    При ликвидация на дружеството, по привилегированите акции се изплащат суми, равни на номиналната стойност на привилегированите акции, преди изплащането на парични суми по обикновените акции.За сметка на посочените привилегии по отношение на имуществените права, привилегированите акции, по правило, не носят лични права за участие в управлението на дружеството. Цената на привилегирована акция представлява сумата на настоящите стойности на дивидентите, които ще се получават по нея за неограничено дълъг период от време.

Po = D + D+ D+ .........+ D

N

След преобразуване се получава:

D - фиксирания годишен дивидент;

r - нормата на възвръщаемост, която се изисква от инвеститорите при същата степен на риск.

Цена на обикновена акция

Обикновените акции дават право на получаване на дивидент, който не е фиксиран, а зависи от разнообразни вътрешни и външни фактори. Определящо значение има решението за разпределението на нетната печалба. Цената на обикновена  акция е сумата на настоящите стойности на паричните потоци, които ще се получат от акцията. g - темп на нарастване  на дивидентите.

след преобразуване се получава:

Тази формула, известна като "модел на Гордън" се прилага само ако:

- темпът на нарастване е постоянен и ще се запази за неограничено дълъг период от време;

- темпът на нарастване е по- малък от изискваната от инвеститорите норма на възвръщаемост от инвестициите със същата степен на риск.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG