Home Икономика Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството ПДФ Печат Е-мейл

ФИНАНСИТЕ – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ И БОГАТСТВОТО

Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството

В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване

-          парични потоци, осигуряващи дохода на държавата

-          парични потоци, осигуряващи дохода на домакинствата

-          парични потоци, осигуряващи дохода на производствените фирми

След получаването на дохода от трите групи икономически агенти:

-          производствени фирми, домакинства, държавата

Осъществява се допълнително разпределение свързано с:

-          плащането на данъци;

-          плащането на социални и финансови помощи;

-          уреждане на взаимоотношенията м/у фирмите и техните работодатели.

От всичто това се вижда, че основния инструмент за трансформирането на парите (дохода) са финансите.

Управление на излишъците и недостига на пари

В практиката се обособяват две групи икономически агенти – с балансирани и небалансиране бюджети. По-многобройна е групата на небалансираните бюджети – в които има излишък или дефицит на пари. На този фон се обособяват две групи икономически агенти търсещи и предлагащи пари. Ако търсенето и предлагането на пари е в краткосрочен план, говорим за краткосрочен пласмент на капитали на паричния пазар. Тук има две специфични измерения:

  1. Краткосрочно предлагане на пари – чрез него се захранва паричния пазар с капитали

-          правенето на депозити в банките или други финансови фирми;

-          покупка на краткосрочни ДЦК;

-          инвестиции в търговски ценни книжа;

-          закупуване на валута.

  1. Краткосрочно търсене на пари. Основният инстумент за търсене на пари е кредитът. Тук могат да се използват следните финансови инструменти:

-          емисия и продажба на ДЦК;

-          директна покупка на пари от банките;

-          емисия и продажба на търговски ценни книжа.

Извод: краткосрочните пласменти са важна част от движението на парите в съответствие с решенията на икономическите агенти и в зависимост от предпочитанията им към отделните форми на богатството – реални, финансови или ликвидни активи.

Финансово спестяване и емисия на дългосрочни ценни книжа

Има два момента:

  1. Особености на дългосрочното търсене на пари. Парични потоци свързани с търсенето на дългосрочни капитали се формират от:

Þ      Емисия и продажба на фирмени ЦК. Различават се:

-          емисия и продажба на акции;

-          емисия и продажба на фирмени облигации;

-          директно сключване на дългосрочни заеми по линията на банкови кредити

Емисия и продажба на държавни облигации. Тук заначение имат паричните потоци свързани с:

-          търсенето на дългосрочни капитали от централния бюджет и правителството;

-           търсенето на дългосрочни капитали от местните (общински) бюджети.

  1. Особености на финансовото спестяване. Финансовото спестяване изразява сделки с дългосрочни капитали на финансовия пазар. Осъществява се с няколко базови инструменти, като водещо заначение имат акциите и облигациите. За разлика от ликвидното спестяване, което е инструмент на краткосрочния пласмент на капитали, финансовото спестяване е система за дългосрочно мобилизиране на капитали в зависимост от целите на инвеститора.

Управление на богатството

Има три базови съставки: реални активи; финансови активи и ликвидни активи.

Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато увеличение. Бюджетът е инструмент за управление на най-ликвидната част от активите – парите в брой. И оттук богатството на икономическите агенти може да се види в разходната половина на техните бюджети. Оттук може да се каже, че управлението на бюджетните разходи в определена степен е управление на богатството. Това управление се осъществява чрез финансови инструменти и е повод за формиране на парични потоци.

Хегемонията на финансовите посредници

Финансовите посредници са фирмите, които се занимават с управление на покупко-продажбите на пари (капитали). Основни инструменти на това управление са депозитите и кредитите. Може да се каже, че финансовите посредниците са четвъртият икономически агент, който не участва директно в производството, но чрез посредничеството в икономическите сделки между тях концентрира огромни парични маси и в значителна степен предопределя развитието на финансовия живот в дадена страна.

Инвестициите в реални активи – крайна цел на движението на парите.

Моментът, в който даден паричен поток се трансформира в реален или финансов актив той престава да съществува. Крайна цел на движението на парите са реалните активи, финансовите активи са междинна спирка.

Финанси и финансова дейност има навсякъде, където се осъществява движение на пари. Концентриран израз на цялостната финансова дейност дава формирането на бюджетите и управлението на разходите – финансите обхващат всички парични сделки. Следователно финансите са система (технология), която дава възможност на икономическите агенти да управляват рационално своите бюджети и своето богатство.

Държавното разпределение и преразпределение на доходите (парите)

Държанвите финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща приблизително половината от паричните потоци в икономиката.

Като основни сфери на държавната икономика се обособяват:

-          държавни приходи и методи за събиране на държавни приходи;

-          държавни разходи и управление на държавните разходи;

-          управление и балансиране на държавния бюджет;

-          държавно производство на стоки и услуги.

Могат да се формулират следните генерални изводи:

  1. Основа на движението на парите по финансов път е производството.
  2. Съществуването на небалансирани бюджети е основна причина за възникване на явлението търсене и предлагане на пари (капитали) и за осъществяване на краткосрочени и дългосрочени пласменти.
  3. В своята основа сделките с пари са изражение на желанието на икономическите агенти да инвестират и да увеличават своите доходи.
  4. Обликът на всяка финансова система се предопределя от мащабите на държавната финансова политика и от моща на банките и банковото въздействие.
  5. Финансите са наука за управлението на парите и тяхното превръщане във финансови, реални и различни от парите ликвидни активи. Финансите са основна технология за формиране и структуриране на богатството в съответствие с намеренията на неговите притежатели да го съхраняват и увеличават.
  6. Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука главно във връзка с паричните сделки на държавата. По тази причина изучаването на финансите в съвременните й измерения задължително трябва да започне с държавната икономика и държавните финанси.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG