Home Икономика Обръщаемост на оборотен капитал,управление на МЗ и наличните пари

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обръщаемост на оборотен капитал,управление на МЗ и наличните пари ПДФ Печат Е-мейл

Обръщаемост на оборотен капитал,управление на МЗ и наличните пари.

-Управлението на оборотния капитал включва вземане на решения и инвестиране в КА, както и определяне политиката при финансиране на КА. Финансирането на КА може да става от дългосрочни източници  (собствен капитал и дългосрочен банков кредити) и с краткосрочни задължения (краткосрочни банкови кредити, задължения към доставчици и персонал ). Според начина на финансиране има 2 вида оборотен капитал. Нетен оборотен капитал - това е частта от КА която се финансира с дългосрочни източници НОК=КА-КЗ. Брутен оборотен капитал е сумата от НОК+КЗ т.е общата сума на КА. Управлението на оборотния капитал влияе върху рентабилността и ликвидността. Намаляването на средната наличност на КА намалява общата потребност от капитал от което следва, че се увеличава рентабилността. Така се намаляват краткосрочните задължения, което води до увеличаване на ликвидостта. Колкото по-висока е обръщаемостта на КА, толкова  по-малко БОК ще бъде необходим при реализиране на продажбите. Ефективността при използване на БОК се оценява чрез показателите за обръщаемост: Ко-коефициент на обръщаемост. Той отразява броя на оборотите на КА за определен период, обикновено 1 год. =  е на  /П/продажбите от обичайната дейност върху /СНКА/средна наличност КА. Кн – коефициент на натовареност – отразява колко лв. КА са ангажирани в реализирането на 100 лв. продажби. Кн = СНКА/П. До – дни на обръщение = (СНКА/ П) х Дн – продължителност на периода дни на обръщение.

-МЗ са 3 основни вида: суровини и материали, незавършено производство и готови изделия. Основната цел на управлението на МЗ е да се определи тяхното оптимално равнище. Разходите свързани с поддържането на запасите са: разходи по доставката и разходи за съхранение (складови). Оптималното количество на 1 доставка е това количество при което общите разходи (транспортни и складови) за поддържане на необходимите запаси са min. Оптималното количество на 1 доставка e равно:                                                                      q = 2 T Q

H

където  Т – транспортни разходи по 1 доставка

Q -  необходимо годишно количество от материала

Н – складови разходи на 1-ца продукция

Ако количеството на 1 доставка е под оптималното, фирмата ще трябва да си доставя по-често необходимите суровини и материали, но заедно с това ще се освободи оборотен капитал. Общите разходи по управлението на запасите ще се увеличат, но освободеният оборотен капитал може да се инвестира и да донесе допълнителен доход.

-Управлението на наличните пари е намиране на баланс между добро равнище на ликвидност на фирмата и min загуба на доход. Управлението обхваща различни модели за намиране на оптималния паричен баланс и оптимална ефективност на процесите на събиране на наличните пари и изплащане на задълженията.

-Модела на Баумол за намиране на оптималния паричен баланс. При него наличните пари намаляват с постоянен темп, а паричните плащания са по-големи от паричните постъпления. Фирмата няма запас от пари, когато наличните се изчерпат тя продава ценни книжа. Разходите по управление на наличните пари са: разходите по държането на налични пари и разходите по транзакциите. Оптималното количество на наличните пари е достигнато, когато допълнителните разходи за по-чести продажби на ценни книги не се  компенсират от получените лихви при намаление на  наличие пари.                                ОПБ (оптимален паричен баланс) =   2ТF                    където: i –лихвен %,

i

F – разход на 1 транзакция с ценни книжа

Т – общата сума налични пари необходими за плащане през целия период.

-Модел на Милър-Ор – в него се определя долната и горната граница на паричната наличност. Между тях се определя точката на оптимална възвръщаемост (оптималния паричен баланс на фирмата). Когато паричната наличност достигне до горната  граница, фирмата купува ценни книжа за да намалее паричната наличност до точката на оптимална възвръщаемост. Когато достигне до долната граница фирмата продава ценни книжа или ползва краткосрочен кредит, за да се увеличи паричната наличност до точката на оптимална възвръщаемост.

Н – горна граница на наличните пари

Z – точка на оптимална възвръщаемост

L – долна граница на наличните пари

Н = L + Спред

Оптималния паричен баланс (Р) =  долната граница (L) + 1/3 Спред

1/3

Спред = 3(3/4 х F σ²)

К`

F – разходите на 1 транзакция с ценни книжа

К – алтернативната цена на наличните пари измерена чрез дневния лих.% по краткосрочните ценни книжа

σ² – средна дневна вариацияна наличните пари

-Техниките за управление на наличните пари са насочени към забавяне на прехвърлянето на суми за изплащане на задължения и ускоряване получаването на сумите. Ускоряване на получаването става чрез: концентрация на банковото дело (концентрираща банка), наемане на банкови касети в отделни региони и Оn-line плащания. Забавяне на плащането на суми, може да стане като се избере банка в райони max отдалечени от продавачите, но продавачът може да постави изискване за банка. Друг начин е сметка с нулево салдо.

 

WWW.POCHIVKA.ORG