Home Икономика ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЯВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЯВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

Финансите са продукт на държавата.Съществуват различни теории за възникването  им .Хората под добри финанси разбират добри пари.Между двете понятия има връзка ,но те не са тъждествени,защото парите са продукт на стоковото стопанство и следователно са възникнали и функционирали независимо от държавата,а финансите са зависими от нея.Парите изпълняват специфични функции.Те са разменно средство и средство за съхранение на стийността.Финансите са умението да управляваш парите.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЯВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ

1)държавата като първопричина.Най-популярната теория е

“общ договор”-Ж.Ж. Русо разграничва две състояния на човека

1-естествено- човекът е напълно свободен, необвързан с институционални задължения, суверинитетът му е абсолютен

2-цивилизовано-хората са осъзнали необходимостта от обединяване в името на общото благо.Така те сключват помежду си обществен договор, а понятието обществена личност се припокрива с понятието държава.На нея хората са преотстъпили суверинитета си, който е прераснал в държавен .Следователно хората трябва да се съобразяват с правовия ред и норми, т. е държавата е политическата организация на обществото, който може да има различни форми на проявление.Изпълнява най-общо следните функции

1-вътрешна- защита на собствеността,поддържане на обществения ред и сигурност

2-външна-защита на националния суверинитет

За изпълняването на тези функции се изграждат съответните институции.Апаратът и институциите само потребяват от труда на всеки  член на обществото.За изпълнението на функциите и поддръжката на институциите държавата набира средствва по принудителен начин.Това поражда соц. Отношения между държва и население,коиот  намират проява в понятието ФИНАНСИ.

2) стоково –паричните отношения –с тяхната поява и с тази на  парите средствата са в парична форма .Това е втората предпоставка за появата на отношения между държавата и населението.Тези отношения са съдържание на финансите.

Понятието финанси съществува в тясна връзка с държавата, затова и ролята на финансите се определя от нея.Държавата и нейната социална и икономическа политика направляват теорията на финансите.Те са обособени в обща икономическа теория(ОИТ),отразяват вижданията на класиците.А.Смит формира

1 умерена стопанска дейност на държавата в областта  най- вече на ифнраструктурата

2балансираност и недифицит на бюджета

3неутрална данъчна и финансова политика (която да не води до промяна)

И теорията на финансите е имала за цел да докаже такива методи в областта на приходите и разходите,които да позволявват на държавата лесно да си доставя средства за функциониране.Те са разглеждали финансите като политика за приходи на държавата.Доколкото държавата не трябва да се занимава със стопанска дейност,нейните разходи трябва да бъдат ограничени.Тези средства трябва да се използват за административна форма ? на държавата.

Тези възгледи бяха коренно променени при Кейнс-отстъпва се място на държавата, която активира своята дейностВместо балансиран и недефицитен бюджет се прилага дефицитно бюджетно финансиране, вместо неутрална данъчна и финансова политика –целенасочена такава.Кейнсианската концепция се основава на тази на Смит , но вместо 1/10 част от БНП да се използват 40- 50%.Качествените промени се заключават в разширяване обхвата на финансите,икономизиране и социализиране на разходите

ИЗВОДИ:1.при Кейнс значително е разширен обхвата и предмета на финансите

2.налице е интегриране м/у финансовата и икономическата политика

След 20-те кейнсианският подход постепенно е заменен от неолиберализъм и неоконсерватизъм,които лансират тезата за съкращаване влиянието на държавния сектор чрез приватизацияФинансите се използват за стабилизиране на държавата , за реабилитиране на принципа за балансираност,намаляване на данъците ,хармонизиране на системата

Фридман счита ,че основният фактор в икономиката са парите. Повишаването на държавните разходи води до повишаване на публичния дългФИНАНСИТЕ  са движение на паричните потоци във вид на парични постъпления и плащания ,осъществени чрез съставянето и изпълнението на система от бюджетни и извънбюджетни фондове и тяхното рационално и ефективно  балансиране .Движението на паричните потоци е безвъзмездно,не е еквивалентно.Води до преразпределяне на доходите.Държавата въздейства и стимулира

Финансите обхващат две групи потоци

1фискални-които изразяват и намират приложение  в съставянето и изпълнението на система от бюджетни и извънбюджетни сметкиТова са главното съдържание на публичните финанси.

2 от нефискален характер-постъпления и плащания на недържавните институции ,вкл. и семействата.Тези потоци са галвно съдържание на финансите н а фирмата

Водещи са публичните финанси,въпреки че доходът се формира от предприятията и частния бизнес

Парите са продукт на стоковото производство и обръщение ,те не са творение на държавата,а финансите не могат да съществуват вън, независимо от държавата.Парите изпълняват сложни функции-сметна единица ,разменно средство,съхранител на богатството и т.н.

Парите имат специфични функции, но те не се припокриват с тези на финансите.Съшността се конкретизира чрез функциите, които изпълняват

1Разпределителна-разпределят се доходите на лицата и държавата-.Рикардо е обосновал тази функция

2управленско-регулативна-активно въздействат за растежа на бизнеса

3контролна-за да гарантира своите интереси

4 фискална

5социална

(4 и 5 не са възможни извън разпределителната)

РОБЪРТ ЛЪСГРЕЙВ

*алокативна функция-разпределение на ресурсите в отраслов и териториален аспект

*стабилизираща

*разпределителна-на БНП,на доходите на ФЛ и ЮЛ

Консумативна теория-Сей,Смит, Сакс-финансите са обикновена консумация.благата се създават в частното стопанство и сепотребяват от държавата

Продуктивната теория- се противопоставя на консумативната-финансите са особено производство

Разменна теория-финансите и частното стопанство са две звена ,между които възникват разменни отношения

Социална теория- финансите са инструмент за преразпределяне на националния продукт, за коригиране на това разпределение

Морфологическа теория-във финансите няма постоянни категории и приемственост.Финансовите явления са така производни, както и държавата и правителството. На тази основа не бива да се търсят постоянни категории и закономерности в развитието на финансите,а да се описват и систематизират фин явления.Тази теория се задоволява само с практически препоръки данъци, държ разходи.Главен представител Густав Шмолер

Метафискална теория-същността на финансите не се свежда до  задоволяване на фискалните потребности ,а в регулиране на производството или на националната икономика,въздействие върху икономичесия цикъл.Кейнс предлага данъците и държавните разходи за регулиране .Проявява се в следните варианти

**Теория на стабилизаторите –финансите да са антикризисен инструмент за притъпяване на кризисни ситуаци.Стабилизатор е бюджетът

**Теория на цикличното финансиране-в основата и стои цикличният бюджет, свързан с образуването на специален фонд ,чрез който да се изработва  бюджетът в условията на криза и спад за сметка на излишъците

**Теория на компенсационното финансиране –изполва държ  инвестиции,данъчно-кредитни и ценови регулации за стимулиране нарастването на предприемаческото търсене и частните капиталовложения

**Теория на дефицитното финансиране-отрича бюджетния баланс,бюджетният дефицит е обусловен от състоянието на икономиката.Балансирането става в по- дълъг период

**Теория на неокласическия синтез-положителен ефект от намесата на държавата ще има , ако програмата се съобразява не само с целите и задачите на правителството, но и с интересите на частния сектор.Финансите могат да изрълняват ролята на автоматичен стабилизатор    1автоматично изменение на данъчнита постъпления

2 помощи за безработни и социални плащания

3програма за подпомагане на фермерите-дотиране

4спестявания и субсидии за корпорациите и населението

Монетаристична теория-ограничена роля на държавата, намаляване на данъците, увеличване дела на частния сектор.Фискалните средства нямат значение.Основният фактор за развитие са парите.Няма да има проблеми, ако ситуацията в паричната сфера е наред.

ФИНАНСОВА СИСТЕМА-органично единство от формите и методите на организация на финансовите отношения,която исторически е създадена и законодално утвърдена

1функционален аспект-форми и методи-такси и данъци,субсидии,дотации, патенти,бюджетни и извън бюджетни сметки

2институционален аспект-система,включваща институции, които регламентират законодателно финансовите отношения-Парламент. Министерски съвет,Пенсионни фондове,ДЗИ,БНБ….

За ефективното функциониране на системата има изисквания

1финансовата система не трябва да е спирачка за производството

2системата да е опростена и разбираема

3системата да не създава приходни анархизми

4да изкючва възможностите за ощетяване на данъкоплатците

5законност при събиране на приходи и разходи

ПРИНЦИПИ

А)централизъм в акумулиране и разпределяне на средствата

Б)децентрализъм-автономност на местните звена

В)специализация

Г)единство-балансиране на всички бюджетни звена отгоре надолу и обратно

ФИНАНСОВА   ПОЛИТИКА-система от мерки и мероприятия,осъществявани от държавата и държавните институции чрез звената и елементите на финансовата система за постигане на цели.Финансовата политика е част от икономическата  и парично –кредитната .политика.Нейна задача е създаването на условия за растеж и заетост,внедряване на финансови новости,сигурност

От 30-те се наблюдава силното влияние на кейнсианството и неокейнсианството,а от 80-те на неоконсервативния и неолибералния модел,който ограничава ролята на държвата при разпределяне на продукта.България усъвършенства данъчната система ,като я хармонизира с тази на ЕС

--засилване на стимулиращата роля на данъците

--самофинансиране и изкючване на бюджетното дотиране

--ограничаване и намаляване на вътрешния и външния дълг

--ограничаване на инфлацията

--бюджетна политика на социални гаранции

8.03.2000

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG