Home Икономика Същност и дефиниция на частното банкиране Private banking. Архитектура на бизнес модела Private Banking Wealth Management

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и дефиниция на частното банкиране Private banking. Архитектура на бизнес модела Private Banking Wealth Management ПДФ Печат Е-мейл

Същност   и   дефиниция   на   частното   банкиране   /Private banking/. Архитектура на бизнес модела “Private Banking / Wealth Management”. Клиенти и продуктов асортимент. Акценти в бизнесполитиката на големите банкови концерни и частните банки. Европейски измерения на частното банкиране.

Според едно често срещано определение, банката е институция предоставяшa финансови услуги , най- често изразяващи се в привличане на депозити и отпускане на кредити.

Историческите факти ни дават сведения, че подобни на банки са били част от религиозните храмове в древността. В тях се е съхранявало златото под формата на лесни за пренос оформени пластинки. Собствениците на златото с право са считали храмовете като най-сигурното място за съхранение поради това, че са добре пазени и стабилно построени. Фактът, че храмовете са били свещено място за хората се е оказал допълнителна защита срещу (крадци и иманяри).

В сегашно време, под термина " банка" се разбира институция притежаваща банков лиценз. Банковите лицензи се издават от органите, регулиращи банковата дейност. Те позволява на банката да упражнява основна дейност като привличане на депозити и отпускане на кредити.

По традиция, банката формира своята печалба чрез таксите по финансовите транзакции и превишението по лихвата, изплащана по депозитите. В съвременните условия на все no-голяма конкуренция между банките, става все по трудно за една банка да разчита на добри финансови резултати само чрез горепосочените компоненти. Затова съвременните банки се преориентират към отпускане на овърдрафт кредит и по-високо рискови инвестиции като източници на допълнителни приходи в дейността си.

С течение на времето, на банковия пазар се установява нуждата от осъществяване на специфичен тип дейност от страна на банката, известен под наименованието „частно банкиране”. Този термин в практиката се свързва с дейността на големи институционални банки, предлагащи финансови услуги на частни лица.

Private banking- това е система от взаимоотношения между инвеститора и финансовата организация (банка, управляващ компанията, консултант), отличителна черта на която се явява индивидуалното обслужване на клиента и предоставянето му на финансови услуги на високо ниво,  на основата на пълна конфиденциалност.

Private   banking -   това   е   частно   банково   обслужване   на   физически   лица, притежаващи крупен капитал.

Исторически погледнато, на частното банкиране се е гледало като много специфичен тип дейност. свързана с предлагане на услуги само на особено заможни лица, с ликвидитет над 1 млн.$. За разлика от миналото, сега може да се създаде банка занимаваща се с частно банкиране ( накратко частна банка ) с активи на стойност 50000. По определение, частната банка е банка, която не се занимава с корпоративно банкиране, от което следва че всичките й активи могат да се използват за посрещане на нейните задължения и нужди.

Частното        банкиране има две значения - традиционно и съвременно. Традиционните         ( класическите) частни банки са тези, при които капиталът се притежава от едно лице или от партньори, които носят неограничена отговорност в случаи на реализиране на загуби. Това е особен вид банково дело, при което предоставянето на заеми става със собствени средства на партньорите. От този тип банки днес са останали много малко или, казано по друг начин - те са на изчезване. Все още в някои страни (Германия, Швейцария, Англия ) функционират банки,  които  са  еднолична  собсвеност  (частни  банкери  )  или  се  притежават от съдружници. В съвременните условия не е възможно създаването на такива банки, тъй като в повечето страни законодателно е определено банките   да бъдат акционерни дружества. Следователно от съвременна гледна точка. частните банки са тези,  които са притежание на акционери – частни лица. Тези банки обаче се различават съществено от класическите частни банки:

Първо - те не оперират (не рискуват) основно с парите на собствениците, а точно обратното - с парите на техните клиенти ( депозитори ).

Второ - техните пасиви са гарантирани в случай на фалит, т.е. рискът от загуби се поема от обществото като цяло, а не от собствениците.

Според много автори отмирането  на  частните  банки   е  един  красноречив пример  за  изграждането  на кредитната система. Това е така, тъй като банковите системи са били по стабилни, когато са функционирали традиционните частни банки не е имало гарантиране на банковите депозити. Днес, следователно няма класически частни банки, но широко се употребява терминът „частно банково дело" (private banking ) съвременното частно банково дело обаче се различава съществено от операциите на истинските частни банки. Под това се разбира предоставянето на определен набор от банкови услуги на банкови частни лица, като например дискреционно (доверително) управление на портфейли   от   финансови   активи,   планиране   на операции   с   недвижими   и   други имущества,   отпускане   на   необезпечени   кредити.   Швейцария е   страната, която доминира в предоставянето на този вид банкови услуги в световен мащаб.

Освен „Private Banking” за идентификация на частното банкиране се използва и изразът „Управление на частното богатство/ капитал” („Private Wealth Management”). Най-често срещаните определения за тези понятия могат да се резюмират така:

 • Private banking „е съвкупността между инвестиционно консултиране и управление на богатството за частни и институционални клиенти”
 • „Private Banking е нещо много повече от традиционното банково обслужване на депозити и заеми. Това е предлагане на лично one-to-one обслужване, което започва от определено равнище на банкерството. То цели да намери решения на комплексни ситуации за заможни индивиди при управление на тяхното богатство.
 • В Private Banking се прилага „обхватно обслужване и широк асортимент от инвестиционни продукти и услуги, които са адаптирани спрямо комплексните потребности на много богати частни клиенти”.
 • „в сферата на „Private Wealth Management” банките обслужват екстремално богати частни клиенти. Те са много претенциозни и очакват комплексни решения не само във връзка с управлението на капитала, но и консултинг в сферата на планирането на наследствата и относно някои филантропски теми”. Обособяват се две равнища- услуги за богати частни лица и фамилии и услуги за институционални инвеститори.

Безспорно, размерът на притежаваното богатство (капитал) се е наложил едва ли не като „универсален” критерий на ранжиране на Private Banking-клиентелата. Подходяща представа за това дава известната „пирамида” на богатите частни клиенти на консултантската компания „PricewaterhouseCoopers”, която включва следните равнища:

 • Заможни частни клиенти (Affluent) – от 100 хил. Щатски долара
 • „нормално” богати  (High Net Worth Individuals, HNWI) – от 500 хил. щат. долара
 • Много богати (Very High Net Worth) – 5 млн. Долара
 • Ултрабогати (Ultra HNWI) – 50 млн. долара

Водещо правило за подбиране на клиентите на Private Banking е размера на притежавания капитал. Тъй като обаче той не дава достатъчно ясна ориентация за това какъв е в крайна сметка статутът на „истинския” Private Banking- клиент, банките се стараят да прецизират своя избор чрез въвеждане на други критерии. Това например са размерът на клиентските депозити и рентабилността на клиентите, определена според потенциалния растеж на капитала или чрез създаване на портфейлен микс от техните имуществени (капиталови) ценности.

Много добър пример за продуктовия асортимент на Wealth Management дава детайлизираната класификация на един от лидерите в банкирането „за богатите”- HSBC Private Bank, функционираща в състава на HSBC Group:

 • Инвестиционно обслужване
 • Планиране на богатството
 • Специално консултантско обслужване
 • Финансово и банково обслужване
 • Он-лайн обслужване

Продуктовата консистенция на тези сегменти е следната – в състава на инвестиционното обслужване се включват:

-            инвестиционен консултинг – в ключови за клиента сфери (инвестиране,...)

-            директно обслужване – индивидуални решения за инвестиране в различни инструменти (облигации, акции, деривативи, структурирани продукти, взаимни и хедж-фондове). Подготовката на тези решения става според особеностите на клиентския профил (финансово състояние в определен момент, рискова толерантност и ликвидни потребности на клиента, управление на риска и определяне на възможностите за максимална възвръщаемост на портфейла).

-            Алтернативни инвестиции – клиентите се ориентират към нови възможности за постигане на по-добро портфейлно изпълнение, с помощта на структурни финансови продукти, които съдействат очакваната доходност да се „очисти” от съпътстващи традиционните инвестиции рискове.

Планирането на богатството е също комплексна банкова услуга. Тя включва две групи обслужване.

-            фидуциарно (доверително) обслужване – ориентирано към основаване на тръстове и офшорни компании, предлагането на пакети от застрахователни услуги и др.

-            Глобални решения относно управлението на богатството – инвестиции в недвижимости, релокация на семейните богатства в други страни, международно данъчно планиране, планиране на семейния бизнес, въвеждане на частни компании на фондовата борса, консултинг на сделки на сливания и покупки и т.н.

Във фокуса на специалното консултантско обслужване са: богати фамилни капитали, корпоративните финанси, данъчното планиране, благотворителни кампании и администрирането на фондации, консултирането на клиенти във връзка с търговия на скъпоценности и предмети с ювелирна стойност, услуги, свързани с решаване на имиграционни въпроси, обслужване на VIP-клиенти и т.н. Наред с типичните за Private Banking услуги, богатите клиенти получават целия спектър от „традиционни” финансови и банкови продукти (спестовни и депозитни продукти, обслужване на търговски сделки в страната и Чужбина, валутна търговия, сделки с благородни метали, бизнесобслужване, глобално попечителство, банкови акцепти, краткосрочни инвестиционни продукти, заеми и кредитни линии, ипотекарни сделки, разплащания с акредитиви и др.

Он-лайн услугите се предоставят по основния алтернативен на филиалното предлагане канал- глобалната Интернет мрежа. Сред основните им представители са:

-            Private Bank- и Portfolio-Online, които осигуряват напрекъснат достъп до информация за сметки, състояние на клиентски портфейли, относно пазарни изследвания и коментари;

-            Услугите по поддържане на постоянна сигурност на онлайн комуникацията на/ с клиента- разясняване на правилата, опасностите и т.н.

В някои изследвания продуктовото предлагане и обслужването на богатите клиенти се обособяват на две равнища. Ранжирането на ключовите понятия и тяхната съдържателна интерпретация се приемат за „разделителна линия” между тях:

 • Private banking products & services – брокерски услуги, портфейлно изпълнение и конслултинг, управление на капитала чрез възлагане на мандати, създаване и управление на взаимни фондове в страната, инвестиционни анализи, застрахователни продукти, инвестиции в недвижими имоти, заемане на ценни книжа и др.
 • Wealth management products & services – корпоративни финанси, структурирани продукти за частни и инвестиционни клиенти, хедж-фондове, инвестиции в акции на некотиращи се фирми, данъчно планиране, планиране на наследствата, агрегиране на сметки, фамилни офиси, търговско финансиране, планиране на инвестиции в недвижимости, сделки с деривативи и др.

Акценти в бизнесполитиката на големите банкови концерни и на частните банки.

С вековна история и уникални традиции частните банки се определят заслужено като „перлата на банкирането”. За тях запазването и обогатяването на собствеността, дългосрочното и ефективно управление на собственото предприятие и по-добрата защита на кредиторите са непреходни бизнес ценности. Независимо от промяната на клиентските поколения техните собственици с нескривано самочувствие фаворизират индивидуалността като своя запазена марка.

На първо място Private Banking се използва при всички видове кредитно финансиране и финансиране на потребности от собствен капитал. С частното банкиране се отпускат традиционни парични и гаранционни заеми (контокорентен заем, ломбарден и сконтов заем, алеалов и гаранционен и др.); традиционни заеми на еврокредитния пазар с „фиксиран” лихвен процент, рол-овър заем (roll-over) и неговите разновидности (традиционен евро-рол-овър), револвинг-заем (revolving), стенд-бай заем (stand-by) и др. Частното банкиране е в основата на предлагането на различни иновационни продукти на еврокредитния пазар (средносрочни еврозаеми със секюритизирани инструменти: TLFs, EFs, MOFs), а също и при нужда на клиента от аванси и ипотеки, полици и покриване на менителници и различни търговски заеми.

Според определенията на специалистите от Deutsche Bank частното банково обслужване включва:

 1. управление на личния капитал
 2. управление на корпоративните активи
 3. кредитни решения
 4. решения за международни операции
 5. планиране процеса на предаване капитала по наследство
 6. управление на инвестициите – традиционни инструменти
 7. управление на инвестициите – структуриране на инвестициите
 8. управление на инвестициите – алтернативни инструменти
 9. управление на фондовете
 10. филантропия

Както показват изследванията на Merril Lunch и Capgemini, при избора на банка, решаващо значение има нивото на обслужване – клиентите на Private Banking изискват изключително обслужване.

На второ място стои репутацията на банката, статуса на финансовия институт. А пълнотата на услугите и тяхното качество, състоятелните хора поставят на трето място.

Силно изявена страна получава частното банкиране при нетрадиционните форми на кредитиране – алтернативни и особени форми на финансиране (лизинг, факторинг, форфетинг), при залози и поръчителства.

Институционалните клиенти търсят частно банкиране, когато имат нужда от емисии на акции и облигации, при експортно финансиране, проектно финансиране и др.

Частното банкиране намира прояви при търговията с различни деривативни инструменти и доверителни сделки, свързани с управление на капитала, става дума именно за търговия с ценни книжа, управление на портфейли или управление на ценни книжа; при откриване на инвестиционни и попечителски сметки, както при формиране на инвестиционни фондове.

Частното банкиране е насочено предимно към клиенти с по-големи финансови възможности. Тоест, въпреки доброто отношение към даден клиент или извършена персонална продажба, консултиране и прочие, това все още не е частно банкиране. За това се говори не когато банката поема инвеститорски функции в дадена сфера. Услуга, под формата на частно банкиране има, когато клиентът довери големи суми на банката си, която от своя страна се разпорежда от негово име с тях – при закупуване на финансови инструменти, опериране на финансови пазари и пр. Следователно, може да се обобщи, че частното банкиране съществува, когато банката управлява големи масиви от финансови средства, като се грижи за тях от името на своя довереник.

За да заслужи такова внимание, клиентът трябва да е богат. Банкерът трябва да знае с каква цел клиентът спестява и натрупва богатство. Тези цели са най-различни: може да става дума за нарастването на личното богатство през годините (с различна степен на риск), за осъществяването на лична или бизнес придобивка, за осигуряването срещу непредвидени рискове, за сдобиването с достатъчни средства за луксозен живот след пенсионирането, за закупуването на недвижим имот, за финансирането на образованието на децата или за комбинация от няколко от гореизброените и др. С тази информация частният банкер ще изработва план-матрица, в която поне четири променливи трябва да са известни: размерът на инвестираните фондове, времевият хоризонт, склонността към риск и валутата на крайно използване. Частната банка представя индивидуален профил на клиента за одобрение и едва тогава ще предложи различни възможности за инвестиране. Във фазата на инвестиране клиентът има право да избере дали активно да участва в ежедневния процес на вземане на решения или да следва съгласуваните цели за определен период от време. Повечето портфейли се състоят от дългосрочни и краткосрочни, нискорискови, т.е. нискодоходни и високорискови, т.е. високодоходни инвестиции, инструменти с фиксирана доходност и ценни книжа.

Съществуват три основни принципа, които Private Bank се стремят да спазват при изпълнение на основните отговорности и задължения:

 • Силен акцент върху сделките-ядро (частно банкиране, институционално управление на капитала, формиране и управление на фондове, глобално попечителство на клиента, изпълнение на клиентски борсови поръчки и др.)
 • Съблюдаване и контрол върху качеството, което „съпътства” сделките-ядро – от продуктовото създаване до предлагането на финансовите услуги
 • Изостряне на вниманието върху качеството, а не толкова върху количеството на активите, които се поставят под управление
 • Ограничаване и елиминиране на търговията за собствена сметка
 • Поддържане на географска (физическа) близост до клиентите.
 • Индивидуализирането и оптимизирането на консултинга са процеси, които най-успешно адаптират сделките-ядро към потребностите на този тип клиентела по целия й жизнен цикъл;

Европейски измерения на частното банкиране.

Именно тези показатели демонстрират най-висок ръст в икономиката. Китай в продължение на няколко години назад ежегодно показва прираст на националния БВП в размер на 8-10%. Русия, малко изостава по този показател от източната си съседка, като поддържа ръст на ниво 6-7% на година.

Развитието на сектора на частното банково обслужване способства и за традиционните пазари на управление на капитала в Европа и Америка, които са достигнали своя естествен максимум. В това направление не се очакват внезапни движения. Именно затова, редица банки са насочили поглед към страни с развита икономика, виждайки в тях развитие на дадения сегмент на банковите услуги в тези региони. Първи стъпки в това направление са направили банките като: Deutsche Bank, HBSC Holding (Suisse) S.A., Banque Societe Generale Vostok, Reiffeisen Bank и други.

В Русия private banking за първи път се появява още преди финансовата криза през 1998 година. Тогава надделява външното копиране на западните стандарти, но и националната специфика на пазара. Така например, в САЩ особено внимание винаги се отделя на разнообразието и качеството на предлаганите услуги, а в Русия- се е ценяла конфиденциалността на предлаганата информация.

Върху развитието на сектора private banking влияят три основни фактора:

-            свръхпотребност от дадения вид услуга от страна на клиентите, заинтересованост за професионалното управление на капитала;

-            увеличаване на дохода на клиентите

-            разширяване на спектъра на банковите услуги за физически лица

обслужването в различните страни се отличава в зависимост от законодателството в страната. В Швейцария частните банкери се занимават преимуществено със създаване на тръстове, решаването на въпроси с наследствата, съхраняване на пари и в много малка степен- с увеличаване на капитала. За русия, въпроса за получаване доход от капитала се явява основен, след което стои въпросът за финансовото и данъчното планиране. Поради липсата на законова база, тръстове не се създават (банката само може да оказва съдействие по този въпрос на международно ниво). Въпросите за наследството за сега са на второстепенна позиция, въпреки, че се забелязва повишен интерес към тази тема. Това е породено от факта, че семейният капитал е от първо поколение и още не се е предал по наследство.

Въпреки своята привлекателност, пазарът private banking има редица проблеми, характерни практически за всички отрасли на руската икономика.

Основните проблеми са:

 • несъвършенство на законодателството, регулиращо управлението на крупния частен бизнес, а така също и неговите частни изменения;
 • недостиг на професионални специалисти в сферата на private banking, владеещи европейската специфика;

от дълги години, американските банки успешно конкурират швейцарските, които използвайки своите връзки с американските клиенти, съумяват да обезпечат необходимите условия и степен на обслужване по цял свят, във всяка юрисдикция и по този начин да влязат в борба за американските милионери, броят на които расте с огромни темпове. Наближава ожесточена конкурентна борба с използването на всякакви методи, от промишлен шпионаж до лобиране на интересите на банките в парламента, правителството и международните организации. През 90-те на 20 век под влиянието на американците, швейцарците са принудени значително да променят своето банково законодателство, ограничавайки банковата тайна. Може определено да се каже, че нито една страна, включително и Швейцария сега няма преимущество при работата с крупните частни клиенти.

Друг момент достоен за внимание – двойствената тенденция: от една страна протича либерализация на законодателството в много страни, особено в тези от бившия комунистически лагер, което благоприятства свободния поток на капитала през граница, и възникващата възможност за управление на капитала на вътрешния пазар. А от друга страна- затягане на мерките за борба с прането на пари. Инициатор се явяват развитите страни , начело със САЩ, които се стремят да влияят в тази насока по цял свят. Назрява безпощадна борба с офшорните зони за американските клиенти. Илюстрация на това е Русия, където от една страна е възможно свободното откриване на сметка зад граница и даже закупуване на чужди ценни книжа, а от друга страна се насажда тотален контрол за операции и сметки на клиентите.

В самия Private Banking се развиват две противоположни тенденции: елитност и демократизъм. От една страна клиентския сегмент на private banking отива към народа. Технологията, продуктите и обслужването се приспособяват за средния сегмент клиенти. По този начин се е родило понятието за такова банково предлагане като Private Wealth Management. И определен сегмент клиенти получават свия пакет за обслужване, и този сегмент расте толкова бързо, че по своята значимост за много банки Private Wealth Management е повече от колкото собственото Private Banking.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG