Home Икономика Валутен курс и котировка на валутите. Организация и функциониране на съвременните валутни пазари. Валутен риск

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Валутен курс и котировка на валутите. Организация и функциониране на съвременните валутни пазари. Валутен риск ПДФ Печат Е-мейл

Валутен курс и котировка на валутите. Организация и функциониране на съвременните валутни пазари. Валутен риск.

Като икономическа категория вал.курс изразява съпоставянето, съизмерването на валутите помужду им, като се основава на определени обективни и субективни условия и фактори. В икономич.литература и в ежедневната практика вал.курс се определя като цена на една парична единица в съответното количество на друга валута.Това е практическата величина на валутния курс, която има реален смисъл са стоп.субекти.Да се определи цената на  дад.валута и тя да се обяви чрез съответните информационни средства означава да се посочи как се котира тази валута.Котиране на валутите е посочване в съответните бюлетини на курса на чуждестранната валута.. Котировка на валутите се извършва предимно от банките и оторизираните за търговия с валута субекти. Според традициите в някои страни котировки на валути се посочват на валутните борси.Тези котировки имат само ориентировъчен характер.

В исторически план са се оформили две системи за обявяване курсовете на валутите. Това са пряко и косвено котиране на валутите.Тези системи могат да се разглеждат и като ценоразпис на пар.единици на страните.

Системата за пряко котиране се използва повече : обявява се за единица чуждестранна валута, колко е цената изразена в местна парична единица. Непроменлива величина са чуждестранните парични единици, които се оценяват в променливата величина на национ.валута. Цената на валутите има две величини в зависимост от това дали тази цена или курс се отнася за сделките купува или продава.Разликите между величините на курс купува или курс продава се нарича марж. Разликата между курс купува и курс продава на валутите обект на търгуване формира част от банковата печалба, но има и друго предназначение – като средство за компенсиране на риска от промяна на курса в следващите периоди. На вал.пазари котировката на валутите се формира чрез процедурата на фиксинга. Тази процедура представлява определяне на междубанковия курс на валутите чрез последователно съпоставяне на обемите и цените на търсената и предлагана валута. От това съпоставяне произтичат курсовете купува и продава за всяка отделна валута.Тези курсове се публикуват в бюлетини. Факторите, които оказват въздействие върху курсовете на валутите могат да се обобщят в три групи: дългосрочни – те изразяват икономическата мощ на страната и характеризират опората на световната валута ; средносрочни/пазарни/- свързани са преди всичко с плат.баланс и определят позициите на нейната валута през годишния период; краткосрочни/психологически/- въздействат върху ежедневното поведение на участниците на вал.пазар и формират ново съотношение между търсенето и предлагането на валутата.

Организация и функциониране на съвременните вал.пазари – понятието валутен пазар обхваща търгуването на валутите и цялата съвкупност от обекти, субекти и отношения, които възникват по повод търговията с валутите и резултатите от нея. Той е една съвкупност от привидно различни, но взаимносвързани неща : субектиу които търгуват валутите, валутите, които са обект на тази търговия, резултатите от нея. По този начин валутния пазар не е само институция, нито само действия свързани с валутната търговия, той е единство от функции и субекти/ институции/.Валутния пазар се намира в определена връзка с другите пазари, изразяващи търговията с финансови ресурси или трансформацията на паричните потоци. Валутния пазар е съставен елемент на финансовия пазар, разглеждан като съвкупност от паричен, валутен и капиталов пазар.С рещата между субуктите търсещи и предлагащи валута се осъществява на валутния пазар. Именно и пораоди това на валутния пазар се определя и “цената” на тези валути, т.е. чрез сблъсъка мужде търсенето и предлагането на търгуваните валути. В зависимост от териториалния им обхват, особености и организация, валутните пазари могат да се разграничат на : национални и международни. Националните валутни пазари се характеризират главно от съществуващия валутен режим, валутно законодателство и степен на отвореност на икономиката, международния валутен пазар е пазар на неограничените отношения, връзки и операции във валута, който няма формално определени правила, работи непрекъснато, дейността му се осъществява с помоща на традициите и опита.Участинци на международния вал.пазар са :банки , финансови институции, посреднически фирми и отделни лица. Обектите които са обект на търгуване представляват сериозна еволюция заедно с развитието на пазарната система.Такива обекти са: злато, конвертируема валута, класически кредит и средства за обръщение, съвременни трати, банкови полици, чекове и кредити, както и нови варианти като лх%, откуп на кредитни задължения и др.

Чрез валутните пазари се осъществяват операции, които имат различно предназначение. Едни от тях са свързани с :  -

-          уреждането на платежните взаимоотношения между контрагентите

-          други за предпазване  и ограничаване от валутните рискове

-          трети за диверсифициране на валутните наличности или резерви

-          разнообразни вал.операции, които не са свързани с реални икономически сделки т.е. имат спекулативен характер

Създаването и развитието на вал.пазари е свързано с наличието на определени условия :

-          разв. На международните иконом.отношения

-          разв. На банковото дело и кореспондентските връзки м/у разл.банки

-          развитието на средствата за съобщения

-          създав. И развитие на регион. И свет.вал.системи

Съставен елем. На вал.пазари са валутните борси. Вал.борса  е институция, където се извършват сделки с чуждестранна валута в определено време и при спазването на някои предварителни условия. Операциите на вал.борси както и на другите борси се осъществяват от борсови посредници – брокери и дилъри, които работят от името и за сметка на своите клиенти, предимно банките.

Брокерът е посредник между купувача и продавача на фондовите или стоковите борси. След промени извършени на Лондонската стокова борса брокерските функции се съчетават с дилърските и тези посредници се наричат брокер-дилър. Брокер-дилър е физическо е физическо или юридическо лице, което извършва търговия с ценни книжа, стоки и др., както за своя сметка така и за сметка на клиентите си.

Дилъра е посредник на вал.пазар, изпълнява функциите на борсовите посредници, а в съвременните валутни пазари дилърите са банкови служители, които работят за сметка на банката или по поръчка на банковите клиенти. В съвременните условия ролята на валутните борси са ограничени, тъй като основните вал.операции се извършват чрез банките, т.е. на междубанковия валутен пазар

Валутен риск – при осъществяване на външноикономическите сделки валутния риск произтича от възможността да се промени реалната стойност на валутата на цената или на плащането от момента на сключване на сделката до пълното заплащане на сумите по нея.

Възможности за предпазване от валутния риск : фирмите могат да предприемат следните мерки и действия.:

- подбор на валутата на плащането – при подбора възможностите със сътоят в договарянето на една и съща валута на цената и валута на плащането, този метод е благоприятен само за страната на плащането, за другия контрагент вал.риск продължава да съществува, тъй като не се отстранява преизчисляването на двете валути

- включване в договора на такива клаузи, които са насочени срещу валутния риск, при заначителна промяна в курса на участващите валути – имат предназначение да запазят реалната “стойност” в момента на сключване на сделката или обвързване на валутата на плащането с друга валута която се приема за базисна

-          антиинфлационни мерки срещу относителното намаляване на валутните постъпления по съответните международни сделки – като антиинфлационни сделки могат да се използват компенсационни сделки;индексни клаузи;клаузи за преразглеждане на цената;срочни валутни сделки

За предпазване от валутен риск фирмите могат да използват и хеджирането като принцип на покриване на валутните операции по вноса и по износа – суаповите операции, паралелните заеми и др.съвременни начини за защита от валутен риск

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG