Home Икономика ПАЗАРЕН ПОДХОД НА ПУБЛИЧНОТО СТОПАНСТВО И ПУБЛИЧНИ БЛАГА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПАЗАРЕН ПОДХОД НА ПУБЛИЧНОТО СТОПАНСТВО И ПУБЛИЧНИ БЛАГА ПДФ Печат Е-мейл

ПАЗАРЕН ПОДХОД НА ПУБЛИЧНОТО СТОПАНСТВО И ПУБЛИЧНИ БЛАГА

Публичното стопанство задоволява колективните потребности,а частното –личните.Ресурсите са ограничени ,а потребностите –безкрайни.Това поставя въпроса за икономизиране на публичното стопанство, на публичните финанси с теорията на пазарното стопанство.Теорията на пазарното стопанство се разглежда като наука ,изучаваща оскъдността .а икономическата теория на държавния сектор се занимава с избора м/у държавен и частен сектор,в центъра са въпросите какво, как ,за кого да се произвежда

Разлика м/у държавни и частни институции

1)хората,които носят отговорност за управлението на обществените институции се избират от хора ,избирани на ротационен принцип.В управлението на частното стопанство ръководителят се избира от притежателя ня акции и дялове

2)държавата притежава права да принуждава –данъци,армия,,докато частните разменни сделки са доброволни.

3)механизмът за формиране на решенията е различен.В публичното стопанство решенията се вземат на непазарна основа.Основен аргумент при производсвото и предоставянето на публични блага е неморалният характер на пазара и неефективността му(наблюдават се пазарни провали)

Концентрацията на производството и създаването на браншови съюзи е предпоставка за консолидиране интересите на производителите и създаване на трудности за потребителите.Така държавата става арбитър м/у двата съюза,следи за лоялността на конкуренцията.Непазарните принципи са свързани със сложен механизъм на политикоправни процедури за вземане на решения.Процесът е двустранен  1-политически

2административно-бюрократичен-подготовката на законите се извършва от държавните служители

Решенията могат да се вземат на основата на мажоритарна ,пропорционална или комбинация от двете основа.Това дава отражение в/у публичния сектор и финансите

Публичнито стопанство е по- неефективно сравнение с частното.Това обуславя необходимостта от стесняване на границите  на държавната намеса  и от икономизиране на публичното производство и привеждането му в пазарно.За Смит държавата е извън сферата на икономиката и навлиза в тази област единствено при намесата си в инфраструктурата.Политиката и икономиката се разглеждат като отделни сфери на дейност.Портивниците на Кейнс, който е за по силно влияние на държавата, считат ,че големите мащаби на държавната дейност водят до политизиране на обществения живот,тоталитарни режими, а изходът е в приватизацията(нормално е да се запази до 30% държавна собственост).Държавата  ще се развива в дейности ,които изискват задължителен контрол и следователно в бъдеще не бива да се разчита само на пазара,защото той не може да реши всеки проблем.Публичното стопанство може да подкрепя пазарните механизми чрез разбиване на монополизма,създаване условия за конкуренция,коригиране на негативни резултати от действието на пазарния механизъм,преодоляване на дисбаланса,съществуват потребности, които не могат да се задоволяват чрез пазара,необходимост от регулиране на производствените процеси, процесите по прехвърляне на собствеността  преразпределителните процеси в стопанството

Критерии за оптималност за разпределяне на ресурсите в частното стопанство.Основната цел е максимизиране на печлбата.При публичното стопанство тези принципи са неприемливи,т.к за разлика от частните стопани гражданите имат разнороден състав и интерес.Това усложнява въпроса колко, какво,за кого.В публичното стопанство решенията не се определят ое пазара , но те не трябва и да го пренебрегват.Плащането на таксите и данъците е принудително ,но това задължава държавата да създава блага за подобряване състоянието на индивидите

Моделите за отимизиране на публичното стопанство произхождат от разбирането ,че:

1-пазарът не действа така съвършенно ,както бихме желали

2-налице са две фундаментални положения  *конкурентният пазар осъществява алокация на ресурсите, при която се подобрява положението на едни класи, а се влошава на други

*Пазарно –конкурентната икономика може да постидгне оптималните си възможности само при павилно разпределеляне на ресурсите,което от пазара се осъществява на ефективна основа ,но се наблюдава и нежелателно разпределение на доходите.Затова държавата трябва да коригира разпределението на доходите на социално справедлива основа-това е и главната задача на публичните финанси-оптимизиране съотношението “ефективност-равенство”

Модели:

@“Парето-ефективност”-оптимално ефективна е локацията на ресурси,при която подобряването на благосъстоянието на едни не води до влошаване положението на други

@Модел на единодушието-Ведсел-тезата за единодушно взетото решение (но то се взема на политическа основа)

@“Мини-макс”-Роузански модел-благосъстоянието на обществото се обуславя от подобряване положението на най- бедните или общественото благосъстояние би се подобрило , само ако се подобри състоянието на най- бедните

?@Общественото благополучие следва да се представя като сума от полезността на отделните индивиди.Всяка публична активност ,която води до подобряване благосъстоянието на отделните индивиди, е приемлива

Най-популярен и подходящ е първият модел

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG