Home Икономика РАЗХОДИ И РАЗХОДНА ПОЛИТИКА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
РАЗХОДИ И РАЗХОДНА ПОЛИТИКА ПДФ Печат Е-мейл

РАЗХОДИ И РАЗХОДНА ПОЛИТИКА

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ 

 1. Същност и еволюция на държавните разходи – те са вторият елемент от подсистемата на публичните финанси, а разходната политика е вторият елемент на фискалната политика. Тя е свързана с обема и структурата на държавните разходи. Държавните разходи са инструмент на финансово преразпределение. Чрез тях акумулираните в държавния бюджет постъпления от различни методи и форми на държавни приходи получават целево предназначение – за администрация и управление, за отбрана и сигурност, за инфраструктурни проекти, социални разходи и прочие. При формирането на финансовата наука държавните разходи не са били неен предмет, поради превъзходството на либералните идеи, лимитиращи намесата на държавата в икономиката и от тук обема на държавните разходи. Финансовата наука е имала за предмет преди всичко източниците и методите за набиране на постъпления. Държавните разходи са били предмет само на текущата финансова политика. В тази връзка Адам Смит лимитира размера им до 10% от създадените в частното стопанство ресурси. Втората половина на 19 век са налице предпоставки за увеличаване на държавната активност и начало на тенденция на увеличаване на държавните разходи, която особено се активизира между двете световни войни. Към края на 20 век в много от държавите държавните разходи достига до приблизително  50% от БВП. Причините за нарастването на държавните разходи са:
  1. Поемането на нови функции от страна на държавата: социалната, икономическата (30те години на 20 век), а от тук необходимостта от поддържането на допълнителен административен и управленски апарат
  2. Милитаризацията на икономиката и държавата
  3. Нарастване на изискванията във връзка с квалификацията и образованието на държавните служители
  4. Влиянието на Кейнсиянската доктрина за активна намеса на държавата в икономиката. През последните две десетиления са актуални идеите за съкращаване, рационализиране и повишаване ефективността на държавните разходи, като в тази връзка са създадени програми и за редуциране на държавния дълг и преудоляване на хроничните бюджетни дефицити. Стремежът е държавните разходи да се сведат до максимум 1/3 от БВП
 2. Класификация на държавните разходи
  1. Според тяхната регулярност:
   1. Редовни – са в относително постоянни размери всяка година

ii.  Извънредни – свързани с извънредни обстоятелства в това число по политически, икономически или природни причини. Някои извънредни разходи обаче, например изграждане на инфраструктурни проекти, създават потенциал за нарастване на постъпленията в бъдеще.

 1. Според тяхната резултативност:
  1. Продуктивни – оказват значимо влияние. От позицията на Кейнсиянството всички разходи са производителни, но следва да се има предвид тяхната ефективност

ii.  непродуктивни

 1. c. Според това дали има действителен характер и крайно предназначение:
  1. Действителни

ii.  Трансферни – под формата на субсидии, субвенции и други разходи от едно бюджетно звено към друго, например от държавен към общински бюждет, , от държавен към бюджета на НОИ. В миналото вноските правени от общинските бюджети в републиканския при превишение на собствените приходи на общините над разходите им, също имаха характер на трансферни плащания

 1. d. Според техния характер (според този критей е обобщената класификация на държавните разходи в държавния бюджет)
  1. Текущи

ii.  Капиталови

 1. Резерв за непредвидени и неотложни разходи (заделят се средства за структурни проекти, природни бетствия и прочие). От 2007г. в Българския държавен бюждет се залага вноска за бюджета на ЕС (1/3 от БВП)
 2. e. Според административно ведомствената насоченост по министерства и ведомоства
 3. f. Според целите и предназначението на държавните разходи
  1. За администрация и управление

ii.  За отбрана и сигурност

 1. За социални разходи в широк аспект
 2. Разходи за националната икономика

v. Разходи за обслужване на държавните дългове и други

 1. Въз основа Единната бюждетна класификация, подчинена на смесени критерии, в нея както държавните приходи, така и държавните разходи са максимално детайлизирани и групирани с оглед планирането и изпълнението, отчитането и контрола на изпълнението на държавния бюджет

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG