Home Икономика ТЕОРИЯ ЗА ДАНЪКА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЕОРИЯ ЗА ДАНЪКА ПДФ Печат Е-мейл

ТЕОРИЯ ЗА ДАНЪКА

Приходите на държавата се реализират от данъци ,такси,заеми, но данъците са основните

СЪЩНОСТ- данъкът възниква с държавата, но за разлика от парите не е творение на държавата.Това е обективно наложило се плащане ,което исторически се е утвърдило и постепенно е еволюирало в множеството данъци ,плащани днес

ПОДХОДИ-данъкът е парична удръжка ,събирана от собствениците по пътя на властта с окончателен и непротиворечив характер с цел покриване на обществените нужди и държавните разходи.

Кое е основанието  държавата да изземва чрез данъците доходите на физическите и юридическите лица?Какво е социално-икономическото съдържание на данъка?Изхожда се от разбирането ,че държавата като върховен собственик на цялата територия има право на вечна рента и следователно данъкът е третиран като такава.От позициите на теорията за обществения договор даннъкът е третиран като задължение на гражданите към държавата срещу ползите,услугите,благата, които тя им осигурява.На тази основа се оформя разбирането за данъка като цена на правителсвените услуги

Основанието за данънка се извежда от върховния суверенитет на държавата.На тази основа се говори за финансов и данъчен суверенитет на държавата

ОСИГИРУТЕЛНА ТЕОРИЯ ЗА ДАНЪКА-представителите и третират данъка като разновидност на застраховките и осигуровките,които се правят в полза на държавата.Държавата се характеризира като общество за взамно застраховане с оглед защитата и сигурността.За покриването на рисковете държавата събира данъци

ЖЕРТВЕНА ТЕОРИЯ—Дж.Стюарт Мил-държавата е приемана като институция ,без която съвременното общество на може да съществува.Само в рамките на държавата е възможно съществуването на цивилизования човек.След като това е осъзнато гражданите следва да понасят и определена жертва за държавата.Формата на жертвата  е данъкът.

ЕКВИВАЛЕНТНА ТЕОРИЯ-лансирана от класиците на икономическата теория-А.Смит – те приемат ,че без държавата не може.Държавата е не само необходимост ,но и полезност,понеже предоставя различни услуги и блага на гражданите-защита на собствеността, реда.Цената на държавните услуги е данъкът.Така се утвърждава тезата за данъка като цена на правителствените услуги.Тази теория се опитва да приложи пазарния механизъм за обясняване същността на данъка.Държавата произвежда и продава услуги на населението,което пък ги ползва и заплаща чрез данъка.Следователно отношенията м/у държавата и данъкоплатеца се изграждат на еквивалентана търговска основа и цената е данъкът.

Данъкът е сложна ,многопластова теория,която може да се характеризира в два аспекта

1от правна гледана точка-данъкът е задължително ,принудително и законосъобразно плащане от стопанските субекти и от населението в полза на държавата

2от икономическа гледна точка-данъкът е тази част от доходите на ФЛ и ЮЛ ,която безвъзмездно се изземва и предоставя в разпореждане на държавата

3от социална гледна точка-данъкът е инструмент за преразпределение на доходите на социална основа,доколкото ФЛ не са еднородна социална група.

4от военно-политическа гледна точка-данъкът е средство за акумулиране на необходимите средства за реализиране на политиката на властоимащите и защита на интресите им ,осъществявана от армията

Гражданите се обособяват в класи, партии,социални групи-в тази зависимост политическите сили ги защитават

Същността на данъка се конкретизира от функциите, които изпълнява.Функцията е нещо относително, постоянно ,характеризиращо самата същност на понятията.

1фискална(основна) функция-чрез съответните данъци държавата се стреми да си осигури необходимите средства

2социална функция-свежда се до преразпределение на доходите м/у отделните групи и слоеве на населението

3икономическо-регулативна-данъкът е и инструмент за стимулиране , растеж,регулиране на възпроизводствения процес

4екологична функция-акумулиране на средства за тази цел

5контролна-чрез данъка се контрлират приходите на стопанските субекти,на ФЛ

ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ-това е съвкупността от правила,които стоят в основата на организацията на данъка и данъчната система .Целта е оптимално съчетаване  на интересите на стопанските субекти с тези на държавата.Тези принципи са формулирани от А.Смит,но са актуални и днес.

1 съразмерност на облагането-всеки данък да бъде съобразен с икономическата мощ и финансовото състояние на данъкоплатеца.Данъкът не следва да пречи на съществуването на стопанските субекти и на участието им във възпроизводителния процес

2 Определеност на данъка-да бъде така организиран, че да не създава затруднения на данъкоплатеца при определянето на данъчните задължения и срока за плащане .Данъкът да е предварително определен ,а не производен

3 Удобство на данъка-съобразяване на данъка с възможностите на хората да плащат,т.е. във времето, когато обектите получват своите доходи.

4 Равномерност на данъка-чрез него следва да се осигурява справедливо разпределяне на доходите

5 Евтиност и рентабилност-отделният данък да се събира с минимум разходи за държавата.Колкото те са по- малки толкова данъкът е по- рентабилен.Данъчна тара- разходите,които държавата прави за събирането на данъка

6 Стабилност на данъка-за продължителен период от време.Всяка промяна внася несигурност за бизнеса

7 Неутралност на данъка-не трябва да въздейства на данъкоплатеца ,да го стимулира или да му пречи да извършва определена дейност.Противоположен на данъчния неутралитет е данъчният интервенционализъм-активна намеса на държавата в икономиката-мита,акцизи

8 Годишност на данъка-всеки данък действа за едногодишен перид.Несъбраният за 1 година данък се натрупва за следващата.Не се допуска неплатен данък

При характеризиране принципите на данъчното облагане се акцентира  на равнопоставеността и справедливостта,но няма съгласие при интерпретирането на тези понятия.За прилагането на този принцип най-важно значение има

1подход, основаващ се на принципа на ползите-равноправна данъчна система е тази,при която всеки данъкоплатец допринася в съответствие с ползите ,които получава

2принцип на платежоспособността-данъкът се разглежда независимо от ?? на разходите.Необходими са определени общи приходи на държавата и всеки данъкоплатец да допринася за тяхното формиране според платежоспособността си

Първият подход има предимство,защото свързва приходите с разходите,изключва преразпределение ,но пък не може да се приложи лесно,т.к. оценката на потребителя на държавните услуги не е изветсна на данъчните власти, а трябва да се изяви чрез политическия процес.Вторият принцип пък изисква разпредление на данъците в съответствие с икономическия капацитет на данъкоплатеца .Предимството е ,че включва преразпределение на доходите, а недостатък-изключване на плащането на данъците да става според общите ? блага ,които се получават.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG