Home Икономика БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ПДФ Печат Е-мейл

БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.Същност, видове и начини на финансирането му.

Бюджетния дефицит – е налице тогава когато извършените разходи  по изпълнение на общинския бюджет не се покриват от получените приходи  в него, или когато разходите са повече от приходите.

По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средствата за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми.В хода на изпълнение на бюджета при недостиг на средства общините могат да искат да им бъдат отпускани безлихвени заеми-размерите на заемите не могат да са по-високи от приходите предхождащи месеца на отпускане на заемите.За покриване на временен недостиг могат да се използват заеми от банки.Тези заеми също не могат да бъдат произволни по размер и се обвързват с възможността за издължаване – имущество или очаквани субсидии.

Във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи и реалните потребности на местната общност в течение на бюджетната година общинския съвет може да открива, закрива и преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи в рамките на своята компетентност, както и да предлага вземането на съответни решения от компететнтните държавни органи в областта на възложените държавни дейности и отговорности.

При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинския съвет може да оправомощи кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, да :

-изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

- прехвърля бюджетни кредити за различни видове в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности

-да се разпорежда з резервния бюджетен кредит

-          кметът на Общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване

Същност на финансиране на бюджетния дефицит на общинския бюджет – общинския съвет може да взема решения за поемане на общински дълг с приемането на бюджета на общината или в процеса на изпълнението му.Финансовите решения, поети с решение на общинския съвет, съставляват общинския дълг и са задължение на общината.Финансрането на общински дълг се извършва чрез следните форми:

1.Емисия ЦК – тези книжа трябва да се търгуват на капиталовите пазари

2.Общински облигационни заеми

3.Заеми от финансови институции

4.Извънбюджетни сметки – конфискации,глоби

Общински дълг може да се поеме за :

-финансиране на инвестиционни програми и проекти

- финансиране на временен недостиг на средства за местни дейности, възникнал в рамките на бюджетната година

-рефинансиране на непогасен дълг

Дължимите суми за лихви, такси,комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия и се предвиждат ежегодно в бюджета на общината, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности както и за извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение. В случаите, когато дългът е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат и за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер на 50% от нея.

Годишния размер на разходите по обслужване на дълга не може да надвишава 25% от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година. Общината не може да обезпечава общинския дърг чрез залог или ипотека на имущество-публична общинска собственост. В 6-мес. Срок преди изтичането на мандата общинския съвет може да вземе решение за позване на банкови заеми и за емитиране на общински облигации за дългосрочни капиталови разходи само след референдум.

Дългът на общините не е гарантиран от държавата и не представлява нейно задължение, освен в случаите когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.

НАЧИНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

1.Пасивно – спазва се регламента на облигационния контракт

2.Замяна на едни дългови финансови инструменти с други

3.Промяна на сроковете на дълговите книжа

4.банковите заеми

5.възможностите за увеличаване бюджетите на общинските фирми

6.да се увеличат местните такси

7.да се увелич.гробищните такси

8.такси за кучета, слепи и  глухи хора

9.безлихвени заеми

10.лихвени заеми

11.дългови ЦК

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG