Home Икономика Начини за изпълнение на данъчните и другите публични вземания от органите на данъчната администрация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Начини за изпълнение на данъчните и другите публични вземания от органите на данъчната администрация ПДФ Печат Е-мейл

Начини за изпълнение на данъчните и другите публични вземания от органите на данъчната администрация

Изпълнението бива доброволно и принудително

Държавните вземания се внасят доброволно в определен от закона срок – в брой или безкасово в дан.служба по местоживеене или седалището на длъжника. Безкасовото плащане се извършва чрез банка с платежно нареждане за плащане към бюджета по утвърден образец. Безкасовото плащане може да извърши и чрез пощата с пощенски запис за данъчно плащане по образец.

Номерата на сметките за плащане по безкасов начин се посочват от органите, определили задълженията, в издаваните от тях актове и съобщения. Сметките се разгласяват и чрез обявяването им по подходящ начин в банките и пощенските клонове.

Плащането на дан.задължения в брой може да се извършва в съответните ТДД или чрез упълномощени лица.

Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок и не са предприети мерки за обезпечаване на вземането, преди да бъдат предприети действия за принудително събиране съответния орган изпраща покана до длъжника за плащане на задължението. Едновременно с поканата органът може:

-          да уведоми длъжника си по телефона и/или с посешение на място, за последиците  и възмжните действия по събиране на вземането

-          да поиска съдействие от органите на МВР ако задължението е в особено големи размери и не е представено съотвестващо обезпечение

-          да не се разрешава напускане на страната от длъжника или на членовете на контролните или управителните му органи

-          да уведоми всички органи, които издават лицензии или разрешения за извършване на определени дейности

Освен това ако задължението не бъде изпълнено в срока за доброволно изпълнение съответния орган може и:

- да постави на видно място в данъчната дирекция съобщение за длъжниците, неплатили в срок задълженията си;

-          да разгласява чрез бюлетин или чрез средствата за масово осведомяване списъци на длъжници с неуредени данъчни задължения, включително и техния размер, когато общо надвишава 5000 лв..

- По преценка на съответния орган действията  могат да се предприемат едновременно или поотделно с оглед размера на задължението или поведението на длъжника до окончателното му погасяване.

-          - В случай, че публичното задължение не съществува или е в значително по-малък размер, съответният орган обезщетява длъжника за всички вреди и публикува опровержение

Преди да пристъпи към принудителното събиране дан.орган по събиране на държавните вземания изплаща покана, с което кани длъжника доброволно да изпълни задължението си в 7 дневен срок.

Със съобщението дан.орган по събиране на държавните вземания може да наложи запор или възбрана за обезпечаване на вземането.

Съобщението трябва да съдържа:

-дан.служба, която ог издава

-          името и адреса на длъжника

-          основанието и размера на задължението

-          срока за доброволно изпълнение

-          срока и органа за обжалване

-          дата на издаване и подписа на дан.орган

-          разписката удостоверяваща връчването

Принудително събиране от данъчни и други органи

Когато държ.вземане не бъде платено в срок, акт на компетентните органи се изпраща на данъчния орган по събиране на държавните вземания за образуване на изпълнително дело по местоживеене и седалище на длъжника.Дан.служба образувала изпълнителното производство може да възложи действия по събиране на държавните вземания на друга дан.служба.

В едномесечен срок дан.служба на която е възложено извършване на действията е длъжва да уведоми дан.служба възложител за предприетите действия.

След извършване на действията по събиране на вземането дан.служба връща изпълнителното дело на дан.служба, която го е изплатила.

Събирането на данъчни задължения, установени от данъчните органи и задължителни осигурителни вноски чрез изпълнение върху паричните средства на длъжника, включително в банките и паричните му вземания от трети лица се извършва от данъчните, съответно осигурителните органи, в 12-месечен срок от изтичането на срока за доброволно изпълнение. Тези действия и обжалването им се извършват по реда, начина и в сроковете, предвидени за публичния изпълнител.

При постъпващи плащания от страна на длъжника данъчните, съответно осигурителните, органи могат и след изтичането на срока от 12 мес. да продължат действията си до погасяване на задължението

Ако вземането не бъде събрано изцяло в 12 мес срок  преписката се изпраща на публичния изпълнител. Обезпечение за данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски може да се извършва от данъчните, съответно от осигурителните органи, до изпращането на преписката на публичния изпълнител за принудително събиране на вземането.

Данъчните органи събират принудително и неплатените в срока за доброволно изпълнение публични държавни вземания, които следва да постъпят в републиканския бюджет. Влезлите в сила актове за установяването им се изпращат на данъчния орган по постоянен адрес или седалище на длъжника в 7-дневен срок от изтичането на срока за доброволно изпълнение.

Действията, които са извършени  както и постановленията за налагане на обезпечителни мерки, издадени от данъчните органи, се обжалват по реда за обжалване на данъчни актове, а постановленията, издадени от осигурителните органи - по реда за обжалване, предвиден в Кодекса за задължително обществено осигуряване.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG