Home Икономика Исторически основи и значение на социалното осигуряване. Обща характеристика на социалното осигуряване в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Исторически основи и значение на социалното осигуряване. Обща характеристика на социалното осигуряване в България ПДФ Печат Е-мейл

Исторически основи и значение на социалното осигуряване. Обща характеристика на социалното осигуряване в България. Организационна структура на НОИ и НЗОК.

Т.38. Осигурителен доход и осигурителни вноски при задължителното социално и здравно осигуряване. Бюджет на НОИ и НЗОК.

Т.39. Частно-пазарни социално-осигурителни и здравно-осигурителни дружества – същност и значение.

Фирмите (предприятията) встъпват  в отношения със съдружници, собствен персонал, различни държавни и недържавни институции като държавен бюджет, социално осигуряване, застрахователни предприятия, банки и много други.

Отношенията м/у предприятието и институциите за социално осигуряване възникват във връзка със задължението да се начисляват осигурителни вноски и правото да се получават обезпечения за с/ка на осигурителите в полза на осигурените. Вноските, които постъпват по фонд „Професионална квалифик. и безработица „ възникват по закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. Размерът на вноската се разпределя м/у служителят и работодателят. Вноски постъпват по здравното осигуряване. Тези вноски могат да бъдат два вида – за сметка на работодателя и за с/ка на осигурения.

Тези вноски имат данъчен х-р и те са задължителни осигурителни вноски.

От фонда на социалното осигуряване се изплащат пенсии, свързани с трудов стаж, бременност, майчинство, временна безработица, които са вид обезщетения.

Доброволни осигур. вноски могат да се правят за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, за допълнителен трудов стаж.

Социалното подпомагане се изразява в предоставянето на субсидии от централния бюджет под формата на финансови помощи. Соц. помощи също могат да бъдат помощи за въглища; помощи за ел. енергия, както и помощи свързани с изграждане на крупни инфраструктурни обекти – канализации, мостове и др. соц. помощи също се предоставят на неработещите лица, на самотните майки, на деца без родители; на деца от „Дом майка и дете”

Трите стълба при пенсионното осигуряване са следните:

  1. Задължително пенсионно осигуряване – пенсии за осигурителен стаж и възраст и пенсии за инвалидност;
  2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване – тук съществуват два фонда, които са универсален и професионален пенсионен фонд (УПФ и ППФ). Тук средствата се наследяват ако определен социален риск се сбъдне на осигуреното лице.;
  3. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – лична справедливост.

Здравното осигуряване бива два вида:

  1. Доброволно здравно осигуряване – дружества за ДЗО;
  2. Задължително здравно осигуряване – НЗОК.

Осигурителния риск безработица отново може да бъде два вида а именно доброволно и задължително.

Основоопределящият принцип в СО е солидарността. При задължително и при доброволното осигуряване се използват два различни принципа:

  1. Разходно – покривен принцип – използва се при задължителното осигуряване. При него средствата, които се получават през текущия месец от работниците се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери.;
  2. Капиталов принцип – тук средствата се натрупват по индивидуални партиди на осигуреното лице.
  3. Същност на СО – система за обезпечаване на населението при настъпване на определен социален риск;

Финансирането на ЗО бива 4 вида

1. Държавно финансиране – осъществява се чрез държавния бюджет главно посредством от данъци. В практиката се използват различни видове данъци.

2. Обществено финансиране – най-характерно е, че то се осъществява чрез вноски от специално обособен ЗО фонд. Достъпът до здравни услуги зависи от средната потребност от ползването им от всички осигурени на която основа се определя и ЗО вноска.

3. Частно финансиране – от частни осигурителни дружества, наричани здравни каси. Приходите са от осигурените лица, заплащащи премии. Последиците се определят на базата на очакваните средни разходи за предоставените им услуги.

4. Директно заплащане на услугите – по предварително определена тарифа се заплаща целия размер на медицинската услуга.

Счита се, че най-подходяща форма за финансиране на здравеопазването у нас е чрез общественото финансиране т.к. при държавното финансиране разпределението на средствата на практика се осъществява от административните структури, които не винаги ги насочват по начин, който да отговаря на обществените потребности.

ЗЗО се осъществява от НЗОК с поделенията си в страната чрез РЗОК. Осигурителната вноска е в размер на 6%, която се заплаща в съотношение като при ЗПО.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG