Home Икономика Международно икономическа миграция

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Международно икономическа миграция ПДФ Печат Е-мейл

Международно икономическа миграция –

8.1. Геоикономика на миграцията –

Миграция - движение  на население (индивиди , групи и ли компактни маси) от една страна в друга .Процеса на международна миграция, участват страни донори които дават емигрантите и страни бенефициенти ,които приемат имигранти .

Основни причини за миграцията – политически , икономическо социални , конфесионални , етнически , военни .

Икономически причини – недостиг на нискоквалифицирана работна сила в ядрото ;-Различните жизнени стандарти м/у бедни и богати страни;-засилване на икономическата мотивация на индивидите за личностна изява  и развитие ;- засилената икономизация на диаспорите и етническите общности в развитите страни , които започват да се превръщат в филтър на миграционните потоци .

Социоикономически причини – преместване в друга държава с цел намиране на работа , смяна на местожителство , смяна на гражданство , събиране  на семейства.

Типология на международната миграция

Вътрешна и външна от гледна точка на обхвата .

От гледан точка на правния статут – легална и нелегална

От гледна точка на образователния ценз , ниско , средно и изтичане на мозъци

От гледан точка на целта – постоянна (с цел окончателно преместване в), временна (гастарбайтерите), сезонна  цел трудов  туризъм ,

Последствия от международната миграция

-          Загуба на вложен капитал за образование , обучение и повишаване на квалификацията

-          Намаляване на интелектуалния потенциал  на нацията

-          Влошаване на демографската ситуация – слаба раждаемост

-          Влошаване ситуацията на търговския пазар

Последствие за бенефициентите

-          Спестяване на национален капитал за образование ,обучение и преквалификация .

-          Нарушаване баланса на структурата на трудовия пазар

-          Покриват всички дефицити от нискоквалифицирана работна сила

-          Негатив , влошаване на социалната хармония в техните общества

-          Увеличаване на трудовите ресурси в активна трудоспособна възраст

8.2 Основни тенденции в международната миграция

Международната миграция става обект на системна та на МИО , се превръща в един от основни фактори за развитието на цялото човечество, тя се превръща в сериозен проблем с трудно предвидими последствия .

09.09.2009г

В резултат на негативните демографски тенденции , факторът международна миграция засилва свето значение между субектите на МИО при което се пораждат редица нови явления и процеси, които остават скрити за повече хора.

-          демографски реванш- очаквани претенции на периферията към ядрото да получат компенсации от материалното богатство на света .За сега тази претенция се   реализират чрез механизма на миграцията. Чрез т.н парични преводи .Мирен вариант или да се за вихри огромна  емиграционна вълна , която ще предизвика военен конфликт .Демографска агресия - източник е периферията.Демографски страх към ядрото – страхове към загуба на етническата честота, стесняване на жизненото пространство , изменение на баланса м/у местно и друго население.

8.3.Миграционна политика – емиграционна и имиграционна политика .

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG