Home Икономика Неокласически теории за МИО

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Неокласически теории за МИО ПДФ Печат Е-мейл

Неокласически теории за МИО

  1. Парадокс на Леонтиев :основните производствени фактори(труд капитал , земя ) се характеризират с нееднородност***.трето стопанско предимство .
  2. Теория за жизнения цикъл на стоката :

- внедряване на стоката на вътрешния или международен пазара ,-

- етап на растеж

- Зрялост – свиване на производство  в развитите страни и разширяване в развиващите се страни

- Спад – аутсорциум развитите страни се оттеглят от производството .жизнения цикъл на стоката 4 стопанско предимство

3.Разширените фактори на производство :теорията на конкуренцията е свързана с използването на технологични  предимства свързани с новия производствен фактор знанието.Пето стопанско   предимство  .

1.3.Гео икономически  теории за МИО

-. Автархия  на големите пространства: колкото по голямо   едно икономическо пространство токова по големи са възможностите за ефективна международна търговия .Съчетаване  на избирателна протекционистична политика с регионална либерализация  на търговията чрез изграждане на митнически съюз.********************************

- теория за ‘’икономическите инсинуации ’’ Джоан Кейс  :световното стопанство представлява съвкупност от множество пазарни острови с относителна самостоятелност ЕС, НАФТА и др.

- теория за единният свят – съвременна теория Джон Кенан .- първата теория за единен свят ‘мондиализма’ .В основата седи хипотезата че след 2 световна война е възможно да се постигне единен хармоничен свят с приобщаване на социалистическите държави .Силен е този икономически субект , който провежда политика  от позиции на икономическата и технологична мощ на една държава .Зони на жизнени интереси .

- теория за тризвенната структура на света

-          Теория за циклите на световната конюнктура – теория за дългите вълни

Световната икономика се развива циклично , има продължителност м/у 40- 60 години ***

-          Теория  моделът Кондратиев-Валерщайн : Валерщайн прави модел с които обвързва външната  политика със световният икономически цикъл на Кондратиев .В резултат на тази симбиоза на двата модела се формира цикли на хегемония.той включва три фази

1. Фаза възходяща хегемония :в тази фаза се развиват държави които имат разширени фактори на производство .

2. фаза  на истинска хегемония : държавите с технологично предимство се превръщат в световни финансови и капиталови центрове, дори и в процес на криза те запазват тези параметри .

3. фаза спадане на хегемония : спадане на икономическата и технологична мощ за сметка на други държави .САЩ навлизат в етап спадане на хегемония.Валерщайн  разработва теория дългите Гео политически цикли които имат продължителност между 100-120г. Така че в един геополитически цикъл Валерщайн се вместват два или два и половина  цикъла на Кондратиев.**********.Валерщайн прави изчисления  , той счита че през последните 200-300 г  има 3 пъти изместване на геополитическото ядро : Англия , Германия , САЩ .****************

- теория за икономическото превъзходство  .Питър Тейлър :геополитическа динамика и въвежда понятието икономическо превъзходство , като задължителна основа  за геополитическа и Гео икономическа  хегемония .Питър Тейлър въвежда понятието геополитически код .

СЪВРЕМЕННИ ГЕО ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ

-          1.Теория – за тристепенния икономически модел на света .Колин Кларк .-разделя световната икономика на 3 вида отрасли ; добиващи отрасли – до индустриалната епоха  , обработващи  отрасли- индустриалната епоха  и сферата на услугите – пост индустриалната епоха .

-          2.Теорията за ‘’Богатия север , бедният юг ’’ – 20/80 % това деление на % е известен като принципа на Парето .

-          3.Теория за конвергенцията ( сближаване)- неин автор Петър Сорокин – по еволюционен път може да се получи взаимно допълване на двете световни системи капиталистическа и социалистическа .

-          4.Теория за стадии на икономически растеж – Уолт Ростоу :той обосновава навлизане на човечеството в ера на високо потребление само за 20%.

-          5.Теория за ‘’догонващата страна ‘’- Акамтцу : теория на летящите гъски

-          6. Теория за ‘’Монитаризма’’ : това е официалната доктрина на САЩ – теория мондиализма’ , същност – трябва да се подържа макро икономическа стабилност чрез регулиране на : 1 растежа на паричната маса(за недопускане на висока инфлация ) 2.стимулиране на потребителското търсене  чрез евтини кредити.3.мотивиране на инвестиционна и предприемаческа дейност чрез намаляване на данъчна дейност + поощряване  на свободната конкуренция +максимално откриване на националните икономики и либерализация на международния пазар.

-          7.Теория за трите Гео пласта(свята ) Петко Ганчев : транс мутация на историята .1 свят таван на цивилизацията  се включва субектите на голямата геополитика , Гео икономика и т.н.:представители на управляващите елити , представителите на крупния бизнес , субекти на регионално и глобално равнище , представителите на шоу бизнеса , представители на големия спорт и т.н.2 свят  това са държавите от полу периферията и периферията и съответните личности  които представляват   към 80%.3.свят е представен от субекти на черна сива икономика , оръжие , тероризъм , всичко което е извън закона.

Изводи – 1.тече процес на дълбока Гео поляризация , светът се разделя на 20/80 % богати бедни , при което тази разлика се задълбочава .2.тече процес активен на гео стратификация

1.4 Третия път и МИО -

Теория за третия път и МИО.Има отношение към пост индустриалното общество и това което идва след него.

-главна производителна сила мислещият (креативен ) човек , а основен икономически ресурс е знанието .

- налице е постепенна промяна на основната форма на собственост : изместване на класическата материална собственост  от интелектуалната собственост

- налице е преход към постепенно доминиране във производството и търговията на високи информационни и комуникационни технологии .

- протича трансформиране на класическите производствени отношения ( по Карл Маркс ) в информационно комуникационни отношения .

- наблюдава се процес ( в недрата на информационното общество) на кълнове на т.н нео развитие , което ще доминират не икономически фактори .

Извод – че стратегическия ресурс на 21 век са знанията които са главния резултат от интелектуалния труд.Капиталът в неговото класическо разбиране също търпи кардинална промяна в своето движение: физическият капитал ( характерен за до индустриалната епоха ) се трансформира ускорено във финансов  капитал ( характерен за индустриалната епоха ) , който от своя страна се трансформира в интелектуален капитал ( характерен за информационното общество)  .теорията за третия път се мотивира от някой тенденции и обстоятелства , които са характерни за процеса на глобализация .Към тях се причислява кризата в теорията на Кейнс  за държавата на всеобщото  благоденствие .Разклащане на постановка та за регулативната функция на националната държава Концепцията за устойчиво развитие.Тотална либерализация(нео либерализация).теорията за технологичните революции .Третия път е свързан с процеса на ре структуризация на обществено политическите системи .

Знанието е генерирана човешка мъдрост , която се натрупва по специални гео кодични пътища м/у поколенията .

Wave 9

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG