Home Икономика Инвестиционен проект.Обхват,съдържание,части на проекта

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Инвестиционен проект.Обхват,съдържание,части на проекта ПДФ Печат Е-мейл

Инвестиционен проект.Обхват,съдържание,части на проекта.

Проектът представлява коплекс от организационно-икономическа и

техническа документация,съдържаща обосновка,чертежи,сметки,записи.

Всеки проект има индивидуален характер и трябва да отразява обста-

новката и особеностите на времето,в което се реализираът инвести-

циите.Проектирането е много важен етап от инвестиционния процес.

В него се предопределят техн.,технологичните,икономическите проблеми,

свързани с изграждането и експлоатацията на бъдещи мощности.

Проектно-сметната документация съдържа 8 части:

*архитектурна-включва обяснителни записки относно архитектурните

чертежи на фасадата,вертикален разрез-броя на етажите,план на самите

етажи,стълбища и др.

*конструктивна-това са изчисленията на всички конструктивни елементи:

основи,колони,греди,плочи,покривна конструкция и др.По този начин се

гарантира здравината на сградата.Извършва се от инженер-конструктор,

който поема отговорността за устойчивостта на конструкцията.

*инсталационни части-те имат вътрешна и външна част.Вътрешната е в

самата сграда,а външната е връзката на сградата със съответните

комуникации-ток,вода,отопление и д.р.

*вертикална планировка-проект на околното пространство(алеи,тротоари)

*технологична част-тя е важна само за промишлените сгради.Това е проект

на производствения процес.Посочват се какви машини и съоръжения ни

трябват и как да се разположат в техн.линия.(затова отговаря технолога).

*опазване на околната среда-производството не трябва да замърсява

въздуха,почвата,водата и др. (пречиствателни съоръжения)

*генерална сметка-целият обект се остойностява с всички раходи(заедно

с проектанта,независимия строителен надзор,машини,съоръжения)

*технико-икономическа обстановка-тук се установява за колко години

този обект ще се изплати.Ако този период е повече от 7 години,то

по-добре инвеститора да се откаже от него,тъй като няма да му донесе

печалба.

Проекто-сметната документация се одобрява от гл.архитект на общината.

Въз основа на това одобрение общината издава документ-разрешение за

строеж.След това служителите на общината-строителен техник идва на

терена,посочватс е границите на самата сграда,разстоянието от улицата

и други обекти и се дава т.нар. "строителна линия".Следва изпълнение на

фактическия строеж.

Когато сградата е построена идва комисия,която издава "Акт 16".Въз основа

на този акт от нотариуса се издава първоначалния (констативен)нотариален

акт.М/у инвеститора и останалите участници се сключва договор.Всеки дого-

вор трябва да има следните реквизити:дата и място на подписване;ясна иден-

тификация на страните по договора(ЛК<актуално състояние);предмет на дого-

вора;цена;срок на изпълнение;санкции и неустойки при неизпълнението му;

гаранции;подписи над имената по договарящите се.

Тема 11: Земеделски стопанства в БГ.Развитие на аграрния

сектор до ср. на 20в.Кооперативно земеделие през втората

половина на 20в.

В своята многовековна история БГ е била част от много велики

империи.Като част от тези империи тя е имала задачата да се

погрижи за тяхното изхранване.По време на Римската империя

БГ територии процъфтяват.Развива се животно- и растение-

въдството.През 1017-1018г. БГ пада под византийска власт,но

въпреки това земеделието се развива много успешно.1396г. е

една от най-тежките години за бг народа.Страната ни е завладяна

от османска власт,която просъществува 600г.,но за пореден път

бг земевладелци се оказват най-добрите.Именно в този период се

оформя селската висша класа-чорбаджиите,които се включват в

земането на решения.Земеделието започва да просперира и благо-

дарение на русенския митхат паша,който създава първото земедел-

ско у-ще "Образцов чифлик",въвежда принципите на кооперирането

и е посторена първата жп линия:русе-варна.През 1907г. се приема

първия Закон за кооперациите и се създава първата Земеделска

банка.По-късно се откриват: Първот висше учебно земеделие,

Строителни войски,Художествени у-ща и др. институции.1934-39г.

е период,който БГ достига своя икон. връх,благодарение на аграр-

ното си стопанство и застава сред 10-те най-развит страни.Разви-

ват се едри,средни и дребни стопанства.

Кооперативно земеделие

От 1944г. започва създаването на Трудово кооперативни земеделски

стопанства (ТКЗС).Първият етап от колективизацията в БГ завършва

след речта на Червенков в началото на април 1951г.Дотогава според

официалните данни са кооперирани 52% от селските домакинства в

страната, а в ТКЗС са включени 60,5% от обработваемата земя.

Новият етап от форсираната колективизация започва в края на февруари

1956г. Обхванати са и планинските райони и в края на 1959 вече над

95% от селските домакинства влизат в ТКЗС>

Заплащането на труда в ТКЗС се извършва на базата на въведени

трудодни т.е. всички видове селскостопански труд се унифицира.

Това обаче не е достатъчно ефективна с-ма на заплащане,поради

което трудодните с еобезценяват.Едва през втората половина на 50-те

заплащането започва да се извършва по нов начин-на единица произв.

продукция,но поради хаоса в орг. не могат да се прилагат цялостно

и ефективно.

През 1951г. започват масово да се внасят машини.Над 70% от двига-

телната сила в селското стопанство вече е механизирана.В сравнение

с развитите страни БГ изостава в този период,поради бързо внедряване

на механизация и липса на традиции.На лице е лоша експлоатация на

техниката.

Водещо направление в животновъдството в този период става говедо-

въдството.Овцевъдството загубва приоритета си.Негативни тенденции:

ниска продуктивност,малък брой породист добитък и др.

През 1971г. се прави структурно разделение-обособяват се общините

и се създават Аграрно-пром. комплекси (АПК),които обединяват тогава-

шните 859 ТКЗС И 150 ДЗС.Надеждите на управляващите са да се

осъществи  по-бързо индустриализиране на земеделското производство

което да доведе до рязко намаляване себестойността на продукцията.

Със създадения през 1979г. Национален аграрно-промишлен съюз се

прави опит селскостоп.п-во в страната да премине на самоиздръжка.

Всияки тези надежди обаче не се сбъдват.Голямата концентрация на

АПК се оказва неефективна.Тя поражда значително бюрократизиране

на управлението,рязко намаляване на реалните стимули за увеличаване

на производството.Създаването на АПК е отчетено като грешка.През

1985г. Горбачов въвежда "перестройката",която се оказва преломен

момент в политиката и икономиката.Започва демократизирането на

обществото.От 1989 до 2001г. продължава връщането на земеделска

земя на собствениците. Към момента в БГ се обработват 36000000дка

земеделска земя.От тях 13000000 дка са фамилни стопанства.12000000

дка са арендатори и 11000000 дка се обработват от кооперациите,

които обаче нямат особено добробъдеще в земеделието.

Тема 12:Земеделски стопанства в БГ-съвременен облик на

аграрния сектор

През последните 20г. съвременното бг земеделско стопанство

се развива в условията на аграрна реформа,целяща възстановя-

ване на собствеността на земеделските земи на техните собст-

веници и техните правоимащи наследници.Честите промени в

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,

както и няколкократните изменения в Закона за стопанствата

създадоха редица проблеми и затруднения при регистрацията,

пререгистрацията,функционирането и у-ето на стопанствата.

Земеделието е основен източник на доход за 25,6% от бг

населението.Земеделието е важен фактор за заетостта в

страната и има голямо социално и икономическо значение.

Миграцията от селата към градовете доведе до драматични

промени във възрастовата структура на населението,занимаващо

се със земеделие.Като последица понастоящем по-малко от 15%

от фермерите са под 40г.Броят на малките и средните частни

земеделски стопанства преобладава.Подкрепата в областа на

инвестициите е един от приоритетите за БГ,за което са необ-

ходими много усилия,за дас се подпомогнат земеделските произ-

водители да постигнат задоволителен стандарт на живот и труд,

подобряване качеството на продукцията и нарастване на печалбата

им.Политиката на ЕС е да се стимулират материално младите фермери

чрез спец.програми.Предвиждат се субсидии от 25 хил. евро за всеки

начинаещ млад фермер.Необходимо е обаче той да има аграрно образов.

или квалификация.

*земеделските стопанства се нуждаят от инвестиции,за да адаптират

производството си към строгите хигиенни,ветеринарни и екологични

изисквания на европейското законодателство.

*изграждането на иновативни средни по размер предприятия в преработ-

вателния сектор и в сферата на маркатинга и реализацията определят

пазарните позиции в бранша.

*разходите по получаване на нови знания и умения за управление на

предприятията съвместими с изискванията на новите стандарти ще бъдат

значителни.Инвестициите в човешки потенциал са неразделна част от

процеса на адаптиране към стандартите на ЕС.

*необходимо е насърчаване на процеса на коопериране м/у земеделските

производители,производителите на храни и преработватели на земеделски

продукти и научни институти за разработване на нови продукти и въвеж-

дането на нови технологии,както в земеделието ,така и в преработва-

телната промишленост.

Тема 13: Земеделски стопанства в ЕС и САЩ.Големина на стопанствата.

Видове стопанства.

Големина на стопанствата (средна):

1.САЩ-2000 дк

2.Австралия-5000 дк

3.Великобритания-700 дк

4.Дания,Швеция,Холандия-500 дк

5.Германия,Франция-350 дк

6.Австрия,Швейцария-150 дк

7.Италия-80 дк

8.Гърция-45 дк

9.Турция-18 дк

Средната собственост земеделска земя на едно семейство в България е

23 дка.Средна големина на парцел:11 дка.

В момента функционират 3 вида земеделски стопанства:семейни,арендатор-

ски,кооперации.

По отношение на организацията на производството стопанствата биват:

дребни-на фамилии,имащи малко земя,която не е достатъчна да изхрани

семейството.Има излишък на работна ръка,която се продава на едрите

стопанства.

средни-най-разпространени.Могат да изхранят семейство.Фамилията е

изцяло отдадена на стопанството.Няма излишен трудов ресурси могат за

определени периоди да се наемат сезонни работници.

едри-обслужват се от постоянно нает персонал,а по време на активния

сезон наемат допълнителна работна ръка.Собственика не е пряко ангажиран

в производството,а само управлява и контролира процеса.

Според организацията на територията стопанствата биват:

селищен тип-земеделския  производител живее в населено място и пътува

до стопанството си.Фермера получава обществено обслужване.Недостатъците

се изразяват с големите транспортни разходи,липса на някои комуникации,

липса на възможност за охрана на имота.

холандски тип-фермера живее там,където е стопанството му.Това са големи

ферми с всички необходими комуникации и охрана.Не се реализират раходи

за транспорт,но фермера и семейството му са отдалечени от обектите на

общественото обслужване.Хората се отчуждават.

чифлик-среден вариант-през зимата земеделското стопанство е от селищен

тип, а през лятото от холандски тип.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG