Home Икономика Маркетингов и производствен план

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетингов и производствен план ПДФ Печат Е-мейл

Маркетингов и производствен план:

МП - съвкупност от частни планове, за производство на различни гр стоки и услуги, марки, пазарни сегменти, може да бъде разгледан за конкретна стока или услуга

Стратегическото маркетингово планиране е предпоставка за разработването на концепции, проекти, оперативни планове

ПП - осигурява производството на продукт или услуга, чрез които организацията реализира мисията си.

В годишния план се разработва номенклатура на суровини и материали за производствен процес, min складова наличност. Количеството суровини и материали, преработени през годината се определя от обема и стратегията на производство. За производството е необходима и раб.сила, използване на производствени мощности.

Всяка година в плана се разработва планов баланс на производствените мощности:

-в началото на годината

-увеличение през годината

-намаление през годината

-в края на годината

26. Планиране на производителността на труда (ПТ) :

ПТ отразява количеството продукти или услуги, създадени от единица труд или постигнатият полезен резултат от вложеният труд.

Показателите за измерване на резултатите от ПТ са:

1.ПРОДУКЦИЯ

2.ТРУДЪТ

3.РАБ ЗАПЛАТА(цена на труд)

Фактори за повишаване на ПТ

-нови технологии

-равнище на използване на техники и технологии

-стимулиране на труда

-организаця на труда

-организация на раб. време

-образование и професионална квалификация

ПТ  може да се измери с:

а)натурални измерители (kg., t., m., l., бр.)

б) условно натурални измерители – приравнени към някакъв еталон

в)стойностни или парични.

27. Иновации и инвестиции:

Осъществяването на иновациите се определя от функционалната стратегия.

Избора на иновационна стратегия зависи от бизнес и маркетинговата среда, финансовото състояние, възможност за внедряване на нови продукти. Когато организацията е избрала да захранва производствената си дейност с нови продукти, които сама проектира, тя трябва да състави разгърнат план и за 1г да осъществи фирмената стратегия. Избора на идеи за новостите е направен при разработването  на функционалната, иновационната и инвестиционата стратегия.

Годишният план включва => групи задачи:

1)които се актуализират и оценяват

2)които се генерират и стартират през плановата год

3)които започв и завърш през плановата гад

4)които са предходни от мин год

Инвестициите са основен ресурс за растежа и развитието на организацията. Стратегията за разпределение зависи от приетата генерална и функционална стратегии.

28. Планиране на заетостта на човешките ресурси в организацията:

При планиране на работната сила се започва от планирането на производителността на труда - това е количеството блага, произведени за единица време, или времето, необходимо за производството на единица изделие.

∆Pn - нарастване на производителността на труда под влияние на n-тия фактор;

En - икономия на работна сила под влияние на n-тия фактор;

L - работна сила, която би била необходима за изпълнение на работна програма, ако няма влияние на n-тия фактор.

За планиране на необходимата работна сила се използват различни методи. Един от тях е индексния метод. При него е необходима да се знае:

To - брой на работниците през базисния период

∆Q - индекс на нарастването на производствената програма

∆P - индекс на нарастване на производителността на труда ,Т1 - необходима работна ръка.

Вторият метод е въз основа на ефективния фонд работно време на 1 работник.

Qhn - нормочасове

Kf - календарен фонд

Nf - номинален фонд

Nf-Kf - почивни и празнични дни

Nf-отпуски = Еf (ефективен фонд работно време в дни)

Ако умножим Ef по средната продължителност на работния ден получаваме Ef по часове.

Третият метод се основава на режимния фонд на машините.

M - брой на машините

S - брой на смените

T - брой на работниците, които обслужват 1 машина

Ef - ефективен фонд в дни

Rm - режимен фонд на машините в дни

Режимният фонд на машините (Rm) е равен на номиналния минус времето за планов ремонт.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG