Home Икономика ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СРЕДАТА ИМ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СРЕДАТА ИМ ПДФ Печат Е-мейл

ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СРЕДАТА ИМ

Определянето на мисията е и философски и управленски въпрос, тъй като за всяко нещо в света има причина, а за рационалното управление – яснота за това, което се управлява. Отговорът на въпросите „Какъв е нашият бизнес?” и „ Каква е нашата мисия?” трябва ясно да определи причината за съществуването на организацията. И разбира се отговорът трябва да дава информация за това, което отличава организацията от други организации.

Мисията на организацията е послание, отправено към хората вътре в организацията и към обществото като цяло от гледна точка на основна стратегическа цел и желани конкретни предимства в средносрочен план. В тази връзка мисията конкретизира визията и служи като основа за търсене на стратегически насоки за развитие. Добре формулираната мисия трябва да отговаря на 4 основни критерия:

- да е ясна и краткка /3 изречения/;

- да е точна и конкретна;

- да бъде фокусирана върху основните конкурентни предимства и върху принципите, които се споделят вътре в организацията;

- да е реалистична, т.е. съобразена с ресурсите на организацията и със средата, в която тя работи.

Мисията изпълнява няколко основни функции:

1. Подсигурява единството на целите.

2. Служи като база за разпределението на ресурсите.

3. Определя общи стандарти и мотивация при използване на ресурсите.

4. Служи за основа за разработване на стандарти, политики, процедури, правила.

5. Служи за формиране на очаквани стейкхолдъри.

Организационната мисия изпълнява 4 основни задачи:

1. Представя организацията пред общността, в която работи.

2. Дава основни ориентири и критерии за успеха на вътрешните стейкхолдери /основни заинтересовани страни/.

3. Определя основните конкурентни предимства, на които разчита.

4. Дава основните принципи на работа, на която държии.

Един от най-разпространеният модел за дефиниране на мисията на организацията е т.нар. „Диамант на Ашридж”. Когато една организация разработва този модел, дава отговори на няколко въпроса:

* Причина за съществуването, т.е. „Защо съществува компанията?” – намерение.

- за да задоволи интересите на собствениците;

- търси причината за своето съществуване в интересите на други стейкхолдери;

- търси причините за съществуванито си с глобални цели.

* Каква стратегия използваме /т.е. по какъв начин ще работим/.

* Какви ценности споделяме?

* Какви стандарти за работа ще подкрепяме?

Основания

Стратегия                                                            МИСИЯ                                               Ценности

Норми на

поведение /стандарти за работа/

Една мисия е убедителна и изпълнява в най-висока степен ролята си в стратегическото управление, когато нейните 4 елемента са тясно обвързани в едно цяло. Усилията за формулиране на мисията е добре да бъдат канализирани на базата на някои общи правила:

1. Мисията не описва детайлно дейността на организацията, а само тази, в която тя се счита за най-силна.

2. Мисията повече изразява отношение, отколкото дава информация /за потребителя не е важно само какъв продукт се предлага, но и по какъв начин се предлага, какво отношение има фирмата към потребителя/.

3. Мисията трябва да изразява намеренията на висшия мениджмънт /не е необходимо да се казва, че фирмата се стреми към по-висока печалба, а че предлага автоматизиран труд, екологично съобразени условия на производство/.

4. В мисията трябва да са вложени само позитивни емоции и информация и то по начин, че да предизвикат у хората желание за действие /за закупуване на стоката/, а у работещите – по-голям ентусиазъм и съпричастност.

5. Мисията включва най-съществените бъдещи намерения и насоки за развитие на организацията.

Най-важно е мисията да е ориентирана към потребителя и да удовлетворява потребителските нужди. Когато формулираме мисията, трябва да си отговорим на някои въпроси:

1. Какво произвеждаме – стоки или услуги и кои са най-важните за организацията?

2. Какви потребности задаволяват тези продукти и услуги – защо потребителите купуват?

3. Кои са потребителите на продуктите и услугите?

4. Как се задоволяват потребностите?

5. Какви са най-съществените виждания, представи и намерения за персонала?

6. Кое разграничава организацията от нейните конкуренти и кои са предимствата и?

7. Какво е външното възприятие за организация и доколко то е важно за нея?

8. Каква е собствената ни преценка за организацията?

9. Какво е отношението на организацията към работещите в нея?

Има и друг модел – Триъгълен модел:

Какво правим?

Как го правим?                    За кого го правим?

Стратегически анализ – основната стратегическа цел конкретизира мисията на организацията. Съществуват много модели:

І. Питър Дракър – 8-те ключови области, които са: иновации, печалба, пазарен дял, развитие на ресурсите, развитие на мениджъра, развитие на персонала, ефективно използване на ресурсите, социална отговорност.

ІІ. Модел на Кейносуке Оно, който е в 4 основни насоки:

- печалба – трябва да се конкретизира от кой тип е /брутна – в интерес на държавата, нетна – в интерес на собствениците, неразпределена – в интерес на мениджърите/;

- социална отговорност;

- развитие на ресурсите;

- качество на работата.

Изисквания към целите – SMART модел

S – специфични цели

М – количествено ограничени цели

А – достижими цели от гледна точка на ресурсите

R – реалистични цели

Стратегическият анализ обхваща 5 основни въпроса:

1. Същност и значение и основни компоненти.

2. Анализ на външната среда на организацията.

3. Анализ на отрасловата среда.

4. Вътрешно-организационен анализ.

5. SWOT анализ.

Неговата основна задача е да проучи цялостната бизнес среда, в която функционира организацията. Да определи на тази база основните процеси и фактори за въздействие и да прецени възможностите на организацията да се справи с всички тези външни предизвикателства в сродносрочен период 5-7 г. Стратегическият анализ съдържа в себе си 3 основни равнища на анализ:

І. Анализ на външната среда.

ІІ. Отрасловата среда.

ІІІ. Вътрешно-организационен анализ.

Анализът на външната среда на организацията изисква да се проучат основните фактори от косвената среда на организацията, които в една или друга степен оказват влияние върху дейността и резултатите, т.е. има за цел да идентифицира и оцени факторите тенденции и събития, които са извън контрола на организацията, но които имат значение за нейното функциониране и развитие. Някои от тях могат да представляват заплаха за организацията, други възможности за нея. Анализът завършва с описание на благоприятните и неблагоприятните външни фактори и на тяхното конкретно влияние по отношение на едни или други условия.

В теорията се използват различни модели за анализ на въшната среда. Най-често срещаният е ПИСТ анализа. Наименованието PEST се образува от първите букви на 4 основни елемента на външната среда: П – политико-правни; И – икономически; С – социални и Т - технологични.

Външната среда включва всички фактори, които се намират извън рамките на организацията и които могат да и въздействат. Външната среда може да се раздели на фактори с пряко действие и с косвено действие.

Преките фактори –факторите на микросредата действат ежедневно и директно върху организацията. С особено значение са 3 външни фактора с пряко действие – потребители, доставчици, конкуренти.

Косвени фактори се наричат още фактори на макросредата и формират климата, в който организацията осъществява дейността си. Не подлежат на избор от страна на организацията.

ПИСТ анализът е анализ за косвени фактори и изисква да се изследват 4 основни групи фактори:

1 група: Политико-правни фактори. В нея влизат 3 подгрупи:

* политическа стабилност

- местен пазар – разбираме нещо на равнище община – 4 г.;

- национален – в зависимост от териториалния пазар;

- рационален – стабилност от гледна точка на фирмите, с които се работи. Ако се работи с европейски фирми, пазарът е стабилен, рационален, европейски.

Като се разгледат тези 3 компонента, се отчита заплаха, възможност, неутрален – т.е. не ми влияе. Всичко това е въпрос на лична преценка, няма алгоритъм.

* правна рамка /т.е. правно регулиране на бизнеса/

- глобални закони – Закон за счетоводството, Търговски закон;

- отраслови закони – законови и подзаконови актове, регламентиращи дейността за съответния отрасъл;

- данъчни закони

1. Закон за корпоративното подоходно облагане.

2. ЗДДС.

3. Осигурителен закон.

4. Закон за местните данъци и такси.

* международни споразумения

- глобални споразумения, по които България е страна – с Международния валутен фонд, Стопанската банка и Световна търговска организация.

- регионални споразумения, по които България е страна – Договор с ЕС – 2005 г., Договор за членство в НАТО – 2003 г.

- двустранни спогодби, по които България е страна

^ Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

^ Спогодба за безмитна търговия.

2 група: Икономически – макроикономически фактори, отразяващи основни тенденции в развитието на националната икономика:

1. Брутен вътрешен продукт – стойността на стоки и услуги, произведени и реализирани на българския пазар в срок от 1 г.

2. Инфлация – тя от своя страна бива умерена, галопираща, хиперинфлация.

3. Безработица – състояние, тенденция и какъв виде е безработицата, а тя бива структурна, текуща и циклична.

4. Основен лихвен процент – отчитаме валутен борд, интересува ни равнище на инвестиционни кредити.

5. Система от валутни курсове, т.е. цена на дадена валута в друга валута.

6. Търговски баланс – за да се отчете възможността да бъде стимулирано експортното производство.

7. Бюджетен баланс – за да се отчете накъде отива дадената политика. След направените изследвания се отчита кое как влияе или не влияе.

3 група: Социални фактори:

1. Демографски характеристики на пазара, на който работим /интересува ни всичко за всеки потенциален потребител – брой, структури/.

Структурата трябва да се разгледа внимателно – полова, социална, религиозна, етническа.

2. Равнище на доходите на потребителите – трябва да си отговорим на въпроса – какъв вид стока се продава, елестачност на търсенето спрямо дохода , какви са стоките – малоценни, нормални, луксозни.

3. Промяна на вкусовете на потребителите с различна интензивност в зависимост от типа стока.

Природните фактори се разглеждат като подгрупи на социалните. Те очертават огромни заплахи, ограничения и възможности за организацията:

- първо – ограниченост на суровините;

- второ – увеличаващи се разходи на енергия;

- трето – увеличаващо се замърсяване на околната среда;

- четвърто – увеличаваща се роля на правителствата.

4-та група: Технологични фактори:

1. Нови суровини и материали.

2. Нови машини и съоръжения.

3. Нови технологии, като се има предвид не само нови технологии в бизнеса, с който се занимава организацията, а в общността като цяло в днешно време.

В резултат от анализа на въшната среда определяме основни заплахи и основни възможности за развитието на бизнеса, като не забравяме че появила се и не използвана от нас възможност, ще се използва от друг и ще се превърне в заплаха.

Анализ на отрасловата среда на организацията – използва се 5-факторния модел на Майкъл Портър.

Фирми от други утросла, произвеждащи

продукти заместители

Заплаха от заместители

Конкуренти в отрасъла

конкурентна борба между

съществуващи фирми

Доставчици                                                                                       Купувачи

Заплаха от потенциални конкуренти

Потенциални

Конкуренти

1. Клиенти – сила на купувача:

а/ когато работя на моногамен пазар /т.е. 1 на пазара, който купува/;

б/ когато купувачът лесно може да се прехвърли към друг доставчик;

в/ когато купувачът държи канала за реализация на моята стока, напр. Метро;

г/ когато на пазара се предлагат стоки-заместители на моята стока;

д/ когато купувачът разполага с пълна информация за моите разходи;

е/ когато купувачът се интересува основно от цената, а неговите приходи намаляват.

2. Сила на доставчиците – голяма е:

а/ когато доставчиците са монополисти;

б/ когато не съществуват стоки-заместители на пазара;

в/ когато не сме важен клиент за доставчика;

г/ когато смяната на доставчика е свързана с много допълнителни разходи.

3. Степен на конкуренция /сила на конкуренция/ - голяма е:

а/ когато работя за монополен или олигополен пазар, а аз съм малка фирма и се явявам прайстейкър;

б/ при забавен етап на растежа в нашия отрасъл, напр. селското стопанство в България;

в/ при високо равнище на постоянните разходи. Не трябва да се работи, ако не могат да се покрият променливите разходи. Работи се докато могат да се покрият променливите разходи + част от постоянните.

4. Заплаха от стоки-заместители – голяма е:

а/ при промяна на вкусовете на потребители;

б/ при намаляване на разходите за производство на такива стоки;

в/ при законови промени, свързани с промяна на стандарта;

г/ при засилена конкуренция между фирмите, произвеждащи стоки-заместители.

5. Заплаха от навлизане на нови конкуренти

а/ при липса на бариери за навлизане на пазара. Те са законови и икономически бариери /застраховане, хазарт, банково дело/;

б/ липсва активна съпротива срещу новонавлезли фирми;

в/ нямаме патентна защита – защита на интелектуалната собственост;

г/ когато нямаме дефиринцирани продукти на нашия пазар.

В резултат от анализа на отрасловата среда определяме основните преки заплахи и възможности за развитие на нашия бизнес.

Анализът на макро и микро средата завършва с определянето на няколко ключови характеристики на външната среда – динамика, сложност и неопределеност.

Динамиката се определя от периодичността и скоростта, с която се променят факторите, влияещи върху дейността на организацията. Динамиката разделя външната среда на две крайни състояния – стабилна и нестабилна.

Сложността на външната среда се определя от броя на влияещите върху дейността на организацията външни фактори. Зависи от предмета и мащабите на стопанската дейност; отрасъла, в който оперира организацията; сложността на знанията, необходими за производството на стоки и услуги и разделя външната среда на 2 крайни състояния – проста и сложна.

Взаимната обвързаност на динамика и сложност формира третата характеристика на външната среда – неопределеност.

 

Проста външна среда

Сложна външна среда

Стабилна външна среда

Ниска неопределеност

Умерено висока неопределеност

Нестабилна външна среда

Значително висока неопределеност

Висока неопределеност

Анализ на вътрешната среда – трябва да разкрие силните и слаби страни на организацията, оценени в сравнение с нейните конкуренти. Правят се изводи и се избира стратегия. Има няколко модела за анализ – функционален метод, метод на веригата на стойността на М. Портър, продуктово-пазарен метод.

Функционален метод – най-често разделя функциите на организацията на 3 типа – първични, вторични и обслужващи.

Първични са тези функции, чрез които се формира основната маса на оборота и печалбата и пряко се реализира контактът с пазара – маркетинг, сервизна дейност, производство, снабдяване.

Вторични – които пряко не формират оборота и печалбата, но косвено допринасят за това – напр. финанси, научно-изследователска и развойна дейност.

Обслужващи – създават благоприятни възможности да се реализират първичните и вторичните, напр. административната дейност, управлението на персонала и др.

Първата стъпка на функционалния метод, освен разграничаване на функциите, включва и описание на спецификата на изпълнението на функциите. Втората стъпка включва сравнение на функциите на организацията с тези на конкурентите и така се оценява тяхното състояние или профил. Третата стъпка – всеки фактор да бъде оценен от гледна точка на това, дали за организацията той е:

- много силна страна, незначително силна страна или неутрален фактор;

- малка или основна слабост;

- с високо, средно или ниско значение.

В съвкупността от вътрешни фактори са т.нар. критични фактори за успех. Те се разделят по степен на важност и на изпълнимост на 3 групи:

І – най-важни с най-голяма степен на изпълнимост;

ІІ – най-важни с ниска степен на изпълнимост;

ІІІ – фактори без особено значение за дейността на организацията, които могат да бъдат оставени на заден план.

Верига на стойността на М. Портър

Фирмена инфраструктура

 

 

 

 

Следпродажбено обслужване

Управление на човешките ресурси

Технологично развитие

Доставка на ресурси

Входяща логистика

Операции

Изходяща логистика

Маркетинг и продажби

Доставка и съхранение на необходимите суровини и материали.

Превръщане на суровини и материали в готова продукция.

Съхранение, пакетиране и транспортиране на готовата продукция.

Определяне на каналите за реализиране на стоката.

Всички дейности на организацията се разделят на 2 групи – основни и поддържащи дейности.

Основните дейности обхващат етапите от осигуряването на суровините и материалите до следпродажбеното обслужване на клиента. Анализът на всеки от тях дава възможност да се определи точно къде и с какво организацията превъзхожда или изостава от конкурентите.

Поддържащи дейности – обхващат посочените на фигурата общи страни на дейността на организацията.

Оценяването се свежда до определяне на силни и слаби страни.

Силна страна е този фактор, който организацията прави или има потенциала да прави по-добре от конкурентите.

Слаба страна е този фактор, чието изпълнение е незадоволително или отсъстват достатъчно възможности да се осъществява на необходимото равнище.

Фирмата анализира ефективността на всеки етап на база най-добри практики.

І етап – Входяща логистика - на база на 2 практики /добри/:

1. Система, при която доставката на суровини и материали за производство става точно в определен момент, за да може да бъде въведена директно в производството/Джъст ин тайм – точно навреме/ - YIT.

2. Отложено плащане – само за големи играчи.

ІІ етап – Операционни дейности – етап на превръщане на ресурсите в готова продукция. Еталони, към които се стремим:

- от гледна точка на дълготрайните активи основният еталон е степен на натоварване на производствените мощности;

- от гледна точка  човешки ресурси – максимално голям размер ефективно работно време /конвейрно производство/.

ІІІ етап – Изходяща логистика – Етап на съхранение, пакетиране, транспортиране на готовата продукция /възможността да се работи с минимални запаси/.

- първи еталон – работа по предварителна поръчка;

- втори еталон – предварително плащане от гледна точка на финансовите ресурси.

ІV етап – Маркетинг и продажба – стремим се към максимална ефективност на продажбите, към стимулиране на потребителя да извърши покупката. Еталонът е – стимулирането е равно на взаимоотношението между разходи и допълнителни приходи за тази дейност /ефективност на рекламата/.

V етап – Следпродажбено обслужване – това е допълнителен елемент, разглеждан в 2 насоки:

1. Като конкурентно предимство, свързано с извънгаранционно обслужване и съобразено с цялостната стратегия на фирмата.

2. Като разходи – защото е свързано с т.нар. гаранционно обслужване. Тези разходи трбява да са отчетени, включени в себестойността на продукта, да се осигури най-ефективния начин на обслужване.

Има 2 философии за следпродажбено обслужване – дали да бъде самостоятелно или чрез представители.

Анализираме и определяме силни и слаби страни и оттам решаваме как да действаме

Втори инструмент за оценка на използваните ресурси е финансово-счетоводен анализ. Този анализ ни дава възможност да оценим цялостната ефективност от дейността на организацията на база на годишните счетоводни отчети. Използваме 2 показателя – баланс и счетоводни отчети, които са показатели за ефективност и за рентабилност.

Третият подетап е ефективност на управлението. Отговаря на 2 въпроса: Застъпени ли са функционалните области на управление и доколко ефектни са въведените системи?

Вътрешен анализ

Количество и качество на ресурсите

Ефективност на използване

Ефективност на управление

а/ цели

а/ верига на стойността на М. Портър

а/ до колко подходяща е юридическата форма, която използвам за извършване на моя бизнес – 6 форми по ТЗ

б/ сравнение с конкурентите

б/ финансово-счетоводен анализ

б/ организационно-управленска структура – какъв тип е и доколко ефективно работят 3-те и елемента – равнище на управление, звена и връзки между звената

 

 

в/ функционалните области на управлението застъпени ли са и доколко ефективни са системите за управление.

В тези 3 насоки изследваме силните и слабите страни на нашата организация, функционалните области ги имаме.

Стратегическият анализ задължително предполага съчетаване на резултатите от анализа на външната среда /възможности и заплахи/ с резултатите от анализа на самата организация /силни и слаби страни/. Анализира се така:

Благоприятни възможности

Заплахи

Възможно ли е да започнем да обслужваме допълнителни потребителски групи?

Вероятна ли е появата на нови конкуренти?

Възможно ли е навлизане на нови пазари?

Повишават ли се продажбите на продукти-заместители?

Възможно ли е разширяване на асортимента?

Налице ли е по-бавен растеж?

Възможна ли е диверсификация на дейността?

Очакват ли се неблагоприятни законодателни и правителствени решения?

Възможна ли е вертикална интеграция?

Нараства ли конкурентният натиск?

Възможно ли е предвижване в по-добра стратегическа група?

Променят ли се потребностите и вкусовете на потребителя?

Възможно ли е постигане на по-добро положение в сравнение н конкуренцията?

Има ли неблагоприятни демографски промени?

Възможен ли е по-бърз пазарен растеж?

 

Други въпроси

 

Силни страни

Слаби страни

Организацията знае ли нещо, което другите не могат?

Няма ясна стратегическа ориентация.

Има ли адекватни финансови ресурси?

Влошава се конкурентната позиция.

Има ли добри умения в конкуренцията?

Ниска рентабилност.

Приемат ли се организацията и продуктите добре от купувачите?

Липса на ключови умения и знания.

 

Организацията призната ли е като пазарен лидер?

Липса на конкурентно преимущество.

Има ли добре обосновани стратегии в маркетинговата, технологичната, финансовата, изследователската области?

Стеснено разнообразие на продукти.

Предпазена ли е от силен конкурентен натиск?

Недобър имидж на пазара.

Има ли преимущества в разходите?

Недостатъчни маркетингови умения

Усъвършенства ли управлението си?

Липса на възможност да финансира промени в стратегия.

Други

Други

Името SWOT анализ се образува от първите букви на английските наименования на основните страни на анализа на външната и вътрешната среда.

S – силни страни;

W – слаби страни;

О – шансове, възможности;

Т – заплахи.

В резултат на SWOT анализа се възможни 4 ситуации.

Матрица на SWOT анализа:

А

- силни страни

- благоприятни възможности

Б

- слаби страни

- благоприятни възможности

В

- силни страни

- опасности /заплахи/

Г

- слаби страни

- опасности /заплахи/

В квадрант А – най-изгодна ситуация – усилията трябва да са насочени към намаляване на вътрешните слаботи и преодоляване външните заплахи.

В квадрант Б – в организацията не могат да се възползват от благоприятните възможности заради вътрешни слабости; стратегия – преодоляване съществуващите слаботи в основните или поддържащи дейности, тъй като в противен случай от възможността ще се възползва конкуренцията.

В квадрант В – стратегия, която заобикаля заплахите и най-вече да се избягват излишни конкурентни войни.

В квадрант Г – тук трябва да се избере или стратегия оцеляване или ликвидация.

След провеждане на SWOT анализа трябва да се направи стратегически избор:

1. Определя се базовата стратегия, която организацията може да следва.

2. Съставят се варианти.

3. Оприделят се необходимите инвестиционни и други разходи за успешно реализиране на стратегията.

4. Определят се очаквани резултати от реализиране на стратегията.

След това се построява диаграма на SWOT анализа:

Благоприятни възможности

2

- вертикална интеграция

- конгломератна диверсификация

1

- развитие на продукта

- развитие на пазара

- проникване на пазара

4

- свиване на дейността

- частична разпродажба

- ликвидация

3

- хоризонтална интеграция

- концентрична диверсификация

- съвместно предприятие

Външни заплахи

/В ляво на таблицата между 2 и 4 – слаби страни, между 1-3 силни страни/

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG