Home Икономика Финансиране със собствени средства и самофинансиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансиране със собствени средства и самофинансиране ПДФ Печат Е-мейл

Финансиране със собствени средства и самофинансиране

Собствените средства на предприятието се предоставят от собствениците, /акционерите/ му без да е фиксиран срока за предоставянето им, както и не съществува задължение да се плаща такса под форма на парична сума за ползването на тези средства.За този който осигурява собствени средства на предприятието съществува по-голям риск да не получи никакво възнаграждение от вложения капитал в сравнение с този, който влага заемен капитал. От друга страна колкото са повече собствените средства на предприятието, освободени от договор за възнаграждение, толкова повече предимство има то, ако стопанската дейност върви лошо.Средствата и формите на собственото финансиране се определят от организационно-юридическия статут на предприятието.То се извършва на базата на договорно определени вноски /парични или имуществени/. Дяловият капитал е личен и служи като соновен капитал на сдружението.

Н.Николов различава балансов, ефективен и обезпечаващ собствен капитал.[3]

Балансовият собствен капитал на едноличните и събирателните дружества се отразява в капиталовите сметки на предприятието.Ефективния собствен капитал се получава като към балансовия капитал се прибави сумата на т.н. "тихи резерви". Обезпечаващия собствен капитал служи като гаранция на чуждите собственици на капитал при предоставянето му на предприятието.

Под самофинансиране се разбира финансиране с източник-задържана в предприятието неразпределена печалба. Допълнително необходими средства извън сумите на задържаната печалба се създават в предприятието от собствената му дейност /вътрешно финансиране/

Самофинансиране може да се осъществява само, ако печалбата на предприятието, предназначена за тази дейност, е трансформирана от стоково-материалната си в ликвидна форма. Различават се открито и скрито самофинансиране.При откритото самофинансиране части от печалбата се осчетоводяват в капиталовите сметки на предприятието или се отбелязват като открити резерви.Скритото самофинансиране се състои в образуване на скрити резерви чрез недооценка на имуществото/активите/ или надценяване на задълженията /пасивите/.Откритото и закритото самофинансиране може да се предизвика и от публичните финанси чрез законодателните органи, като се въведат граници за образуване на резерви.Едно от основните различия между откритите и скритите резерви е данъчното им третиране.От гледна точка на мениджърите самофинансирането осигурява различни видове самостоятелност /свобода/ при вземане на решения:

имуществена самостоятелност ; производствено - стопанска самостоятелност ;структурна самостоятелност; финансова самостоятелност.Състоянието  на  самофинансиране   на  предприятието се характеризира  с   възможното  увеличаване   на  величината на собствения капитал като резултат от стопанската дейност.

Според Н.Николов самофинансирането има следните предимства:

• спестява се, особено при капиталовите дружества, необходимостта от мобилизиране на допълнителни собствени и чужди средства;• не се налага привличане на нови съдружници, което не нарушава структурата на интересите в ръководството на предприятието;• не се дава отчет за използване на средствата.• отпада необходимостта от плащане за услугата за ползване на чужд капитал;• при малките и средните предприятия, които не са в състояние да мобилизират допълнителни средства и да намират нови съдружници, самофинансирането е единствения път за укрепване на собствения капитал;

Самофинансирането крие и опасности, които се дължат на обстоятелството , че липсата на външен контрол може да доведе до извършване на неразумни инвестиции, тъй като не се подготвят финансово-икономически обосновки за инвестиционните проекти. И все пак капиталовите решения са право на собствениците на предприятието.

16.2. Финансиране с чужд капитал

Всяко предприятие освен собствен, използва и чужд капитал, който се привлича от финасовите пазари. Финансирането с чужд капитал поражда задължение не само да върне ползвания капитал след договорен период от време, но и да се заплати определена цена за ползването му.Финансирането с чужд капитал според Н.Николов има съществени предимства:1) запазване на правата на собственост - не се включва нов съдружник;

2) разходи по заплащане на услугата - ползване на чужд капитал се приспадат изцяло или отчасти от величината на облагаемата печалба;3) при финансиране с краткосрочни чужди източници, предприятието може по-бързо да се приспособи към капиталовите си колебания, отколкото при финансиране със собствен капитал;4) финансирането със чужди средства много пъти се налага и от обстоятелството, че възникват редица практически трудности по мобилизирането на собствен капитал;

Наред с положителните страни при финансирането с чужд капитал се срещат и недостатъци: 1) погасяването на задълженията по главниците и лихвите се извършва на точно определени дати;2) предоставянето на чужди средства е свързано и с предоставяне на гаранции.;3) ползването на големи количества чужд капитал може да блокира предприятието в дългова зависимост и ръководството му да загуби финансовата си свобода; 4) финансовата зависимост при ползването на чужди средства може да блокира достъпа на предприятието до капиталовите пазари и др. Пътят, по който чуждият капитал влиза в предприятието може да бъде пряк - под формата на оперативен лизинг и стоков кредит или косвен - под формата банков кредит, финансов лизинг облигационен заем и други.

16.3. Класификация и избор на източниците за финансиране

При избора на източници за финансиране мениджърите на предприятието вземат в предвид целите, за които ще ги ползват и отчитат състоянието на финансовата обкръжаваща среда, както и състоянието  на самото  предприятие като  стопанска система. Условията в публичните финанси на нашата страна принуждават мениджърите на предприятията да ползват предимно собствени финансови   източници   поради   недостатъчното   развитие на финансовите пазари и недостъпност до кредитните институции. В практиката на страните с развита пазарна   икономика  финансовите мениджъри съставят комбинация от източници за финансиране, която е популярна под наименованието "финансов микс". Решението в това направление е резултат от отчитането на конкретни фактори и обстоятелства, но базата е т.н. обща теоретична схема на финансиране, която служи за ориентир.Собствени източници 7о% ► Неразпределена печалба 40% и Аморт. отчисления 30% ; Привлечени източници 30% - Банкови кредити 20% и Емисия от ценни книжа 10%

Във финансовата теория съществува голяма съвкупност от признаци, по които се класифицират източниците за финансиране на предприятието.Някои от тях са:

1. По произход на капитала:- вътрешни източници; -външни източници

2. В зависимост от собствеността на капитала: -собствен капитал;-привлечен капитал.

3. В зависимост от продължителността на периода от време, за който се осигурява капитала източниците на финансови средства са: -дългосрочни ; -краткосрочни .

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG