Home Икономика Парични средства и парични еквиваленти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Парични средства и парични еквиваленти ПДФ Печат Е-мейл

Парични средства и парични еквиваленти

7.1.Характеристика и оценка

Парите включват всички парични средства, които предприятието притежава в брой или е депозирало в различни банкови сметки и които могат да бъдат изтеглени във всеки един момент без предварително предупреждение.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които лесно могат да се обърнат в парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си. В този смисъл паричните еквиваленти се държат в предприятието по-скоро за покриване на задължения, а не с инвестиционна цел. Като парични еквиваленти могат да се квалифицират чекове, държавни ценни книжа, полици, издадени от предприятието, срочни депозити до три месеца и други подобни.

Първоначалното признаване и оценка на получените парични средства става в момента на получаването на сумата в предприятието или по банков път. Паричните еквиваленти следва да се признаят в момента на придобиване на инвестициията/ депозита като оценката е по справедливата стойност на възнаграждението, заплатено за придобиване на еквивалента. Всички суми или еквиваленти, деноминирани в чуждестранна валута, трябва да се запишат при първоначалното си признаване в отчетната валута, като се прилага обменния курс към датата на сделката.

Обикновено последващи корекции в стойността на парите и на паричните еквиваленти не се прави, освен корекциите на паричните позиции в чуждестранна валута по заключителенн курс към датата на баланса.

7.2 Сделки с парични средства в местна и чуждестранна валута.

Почти всички стопански операции, които се извършват в предприятието водят до намаление или увеличение на паричните средства. Паричните средства, както в местна, така и в чуждестранна валута могат да имат различни форми на съхранение в зависимост от възприетата форма на разплащане. Във всички случаи увеличението на парите в брой или тези съхранявани по разплащателни сметки е свързано с продажба на активи, предоставяне на заеми на трети лица и последващото им погасяване, парични възнаграждения под формата на такси, комисионни, лицензни споразумения, дивиденти и др. Паричните плащания могат да са насочени към външни контрагенти – доставчици, държавния бюджет, осигурители, кредитори и др или да са предназаначени за изплащане на трудови възнаграждения на персонала.

В предприятието се извършват и сделки, чиито обект са самите парични средства. При покупка на парични средства във чуждестранна валута, те се оценяват по курс “продава” на обслужващата банка като се отчитат отделно от паричните средства в лева. При продажба на чуждестранна валута, тя се отписва по цена на придобиване и се начисляват курсови разлики, ако централния курс на БНБ към датата на сделката е различен от отчетния.

При постъпване на парични средства във валута от продажба на продукция, стоки или услуги, те се заприхождават отново по централен курс на БНБ към датата на сделката. Ако в резултат на извършени продажби е възникнало вземане, то в момента на неговото погасяване за оценка на паричния поток се прилага отново централния курс към датата на плащането. Респективно при уреждане на задължения към доставчици, паричните средства се деноминират по централен курс на БНБ в деня на плащането. И в двата случая е възможно да възникнат курсови разлики, които се отчитат като финансови приходи и разходи.

7.3 Представяне във финансовия отчет

Паричните средства и паричните еквиваленти трябва да се представят на отделен ред на лицевата страна на счетоводния баланс.

В бележките към отчета следва да се оповести и следната информация:

-          пояснения относно компонентите на паричните средства и еквиваленти, както и начина на тяхното опереляне

-          пояснения за критерия на класифициране на краткосрочните инвестиции като парични еквиваленти или като финансови инструменти

-          връзката между сумите на парите и паричните средства в Отчета за паричните потоци и съответните статии в счетоводния баланс

-          салдата на пари и парични еквиваленти, които не са на разположение за ползване от ръководството и ако е необходимо и пояснения защо в баланса те се класифицират като краткосрочни

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG