Home Икономика Взаимоотношения с НАП, банки, НОИ и други. Документи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Взаимоотношения с НАП, банки, НОИ и други. Документи ПДФ Печат Е-мейл

Взаимоотношения с НАП, банки, НОИ и други. Документи.Основни функции на дейности на НАП.Ползване на нормативни и други документи.

По смисъла на Кодекса за обществено осигуряване осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Тази разпоредба регламентира основното задължение на осигурителите, а именно внасянето на осигурителните вноски за наетите лица.

Всеки осигурител е длъжен да бъде регистриран в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Юридическите лица, клоновете им и едноличните търговци се регистрират в териториалните поделения на НОИ в 7-дневен срок от вписването им в съдебния регистър или от акта за учредяването им. Срокът започва да тече от деня, следващ този на получаване на препис от съдебното решение. В същия срок се регистрират и сделките за прехвърляне на предприятие. За юридическите лица, образувани на основание нормативен акт, срокът започва да тече от деня, следващ този на влизането в сила на нормативния акт. Осигурителите следва да регистрират и всяка промяна в адреса на седалището си.

За извършване на регистрацията си осигурителите трябва да попълнят формуляр по утвърден образец, който се получава на място в териториалното поделение на НОИ.

Осигурителите периодично са длъжни да представят в Националния осигурителен институт данни за провежданото от тях осигуряване на наетите лица. Данните, които периодично се представят, се отнасят за:

1. Осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за облагане доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.

2. Декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за облагане доходите на физическите лица - общо за всички лица, подлежащи на осигуряване.

Подаването на посочените данни се извършва съгласно разпоредбите на Инструкция №1 на НОИ за подаване на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.

Задължение на осигурителя е да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в следните случаи:

1. При прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението.

2. По искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-дневен срок от искането.

На основание горепосоченото осигурителят издава документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението, независимо дали лицата придобиват право на пенсия или не.

Документи за осигурителен доход за периода преди 1 януари 1997 г. се издават за посочен от лицата тригодишен период. В случай че такъв период не е посочен, документи за осигурителен доход се издават за целия период, в който лицата са работили при този работодател, но за не повече от 15 години.

На лицата, с които правоотношението е прекратено, се издава документ за осигурителен стаж в случаите, в които трудовия стаж не е равен на осигурителния.

При ликвидация, сливане, вливане, отделяне, разделяне или преобразуване осигурителите са длъжни да уведомят териториалното поделение на Националния осигурителен институт, където са регистрирани, преди внасянето на искането в съда. Доказателството за уведомяване е условие за разглеждане на искането от съда.

Уведомяването се извършва в ТП на НОИ, където е регистриран осигурителят. В случаите, в които контролните органи на НОИ установят, че осигурителят има задължения към фондовете на ДОО, здравното осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване, те извършват финансови ревизии, преди да се издаде документ за съда.

Откриването на всяка банкова сметка осигурителят е длъжен да декларира в 7-дневен срок от откриването пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт, където е регистриран. Важно е да се знае, че не се изисква деклариране ДДС сметките.

При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението.

Редът, по който се предават ведомостите в ТП на НОИ, е регламентиран в Инструкция №5 на НОИ от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, в сила от 1.07.2005 (ДВ бр. 57 от 2005 г.).

Националната агенция за приходите обедини от 1 януари 2006 г. събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.). От 1 януари 2010 г. НАП обезпечава и събира принудително публичните и частни държавни и общински вземания, както и пое и задълженията да представлява държавата в производства по несъстоятелност.

Данъци в НАП

В офисите на НАП (бившите данъчни подразделения и териториални данъчни дирекции) се подават:

.....декларациите за облагане на доходите на физическите лица,

.....декларациите за облагане с корпоративни данъци,

.....справките декларации по ДДС и др.

Вижте рубриката Данъци

Местни данъци и такси в общината

Местните данъци и такси (сред които данък сгради, такса смет, данъците върху превозните средства, данъците при придобиване на имущества, данъците върху наследствата, патентен данък) вече се обслужват от общинската администрация, а не от данъчната, както беше до края на 2005 г. За повече подробности за заплащането на местни данъци и такси, свържете се с поделението на общинската администрация по постоянния ви адрес.

Осигуровки в НАП

От началото на годината в офисите на Националната агенция за приходите се подават и уведомленията за трудовите договори, декларациите за осигурените лица и за дължимите осигурителни вноски. Също в агенцията се подават декларациите (образци 3 и 5) за здравните вноски, на лицата, осигурявани от републиканския бюджет, както и декларацията за авансово внесените социални и здравни осигуровки.

Вижте рубриката Осигуряване

Удостоверения в НАП

Освен това в офисите на НАП се издават удостоверения за данъчни и осигурителни задължения, могат да се правят и справки за здравния и социално осигурителния статус на клиентите.

Начини на плащане

Плащането на данъците и осигуровките се извършва по банков път по сметките на съответната териториална дирекция на агенцията или по Интернет. Плащания в брой не се допускат.

Вижте рубриката Плащане

Обезщетения в НОИ

Обезщетенията за временна неработоспособност, за бременност и раждане,за отглеждане на малко дете, за безработица, за трудова злополука и професионална болест, както и всички останали обезщетения продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт.

Всички публични и частни вземания в НАП

От 1 януари 2010 г. НАП обезпечава и събира принудително публичните и частни държавни и общински вземания. С вливането на Агенцията за държавни вземания, НАП пое и задълженията да представлява държавата в производства по несъстоятелност. С новите си правомощия служителите на НАП получиха и правото да описват и продават имущество на длъжници, които не са платили дълговете си към бюджета.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG