Home Икономика Състав и обща оценка на рдите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Състав и обща оценка на рдите ПДФ Печат Е-мейл

Състав и обща оценка на р/дите- Р/дите представляват намаляване на стоп.полза за предпр-ето под формата на намаляване на неговите активи или увеличаване на пасивите. Това от своя страна води до намаляване на СК,като се игнорира онова,което се дължи на неговите собств-ци при разпределянето на фин.р-т под формата на дивиденти, както и направените преоценки./Р/дите,к.се извършват във всяко предпр-е,могат да бъдат класифицирани по разл.признаци. 1.Според икон.им съдържание:р/ди за материали;р/ди за външни услуги;р/ди за амортизации;р/ди за възнаграждения; р/ди за осигуровки;др.р/ди.2.Според функционалното им предназначение: р/ди за осн.д/ст;р/ди за спомаг.д/ст; администр.р/ди;р/ди за продажби;р/ди за придобиване на ДМА и ДНМА по стоп.начин;р/ди за ликвидиране на ДМА и ДНМА; фин.р/ди и извънредни р/ди.3.Според наична на възникването им:предварителни; оперативни(текущи) и р/ди за бъдещи периоди.4.Според връзката им с обема и динамиката на стоп.д/ст:постоянни р/ди,к.по своето естество не се променят като величина с нарастването или намалението на кол-вото произведена продукция; променливи р/ди,к.се променят с изменението на кол-вото произв.продукция и условно-постоянни р/ди(вкл.се непреките технологични р/ди, извършвани при нормални производствени усл-я).5.Според връзката им с д/стта на предпр-ето:преки и косвени./Анализът на р/дите започва с обща оценка на същите, която включва изследване на стр-рата и динамиката на р/дите./Етапи:1.Опр.се абсолютната сума на р/дите:АР=РОбд+ИР=РОпД+РОпД+ИР. 2.Установява се абсолютното изменение на р/дите-съпоставя се общия р-р на р/дите за текущата година с р/дите за ппредходната година.3.Установява се темпът на изменение на р/дите:Ти=Р1/Р2 или Ти=Р1/Р0*100.4.Установява се темпът на прираста: Тпр=АИ/Р0 или Тпр=Р1*Р0/Ро или Тпр=Ти-1 или Ти-100.5.Опр.се стр-рата на р/дите:СтрI=Група р/ди;СтрII=Р/ди по видове/Група р/ди;СтрIII=Р/ди по видове/Група р/ди.6.Опр.се изменението на стр-рата на р/дите,т.е.сравняват се относителните дялове на р/дите за текущата и предходната година по отделни групи и видове.7.Опр.се ефект/стта на р/дите:Кефр=Пр/Р.Този пок-л показва колко лв се получават чрез един лв.р/ди.С помощта на способа на верижните замествания може да се определи влиянието на изменението на р/дите и на п/дите върху този пок-л:а)опр.се коеф.на ефект/ст на р/дите за базисната година:Кефр0=Пр0/Р0;б)опр.се условен коеф.на ефект/ст на р/дите:Кефру=Пр1/Р0;в)опр.се коеф.на ефект/ст на р/дите за текущата година:Кефр=Пр1/Р1;г)опр.се абсолютното изменение на коеф.на ефект/ст:=Кефр1-Кефр0; д)опр.се влиянието на промените на величината на п/дите в/у абсолютното изменение на коеф.:пр=Кефру-Кефр0; е)опр.се влиянието на промените на величината на р/дите в/у абсолютното изменение на коеф.:р=Кефр1-Кефру; ж)опр.се комплексното влияние на двата ф-ра в/у абсолютното изменение на коеф.на ефект/ст на р/дите:Кефр=пр+р.

26.Анализ на р/дите по икон.елементи-Групирането на р/дите според икон.им същност се извършва с оглед осигуряване на необх.инф-я при съставянето на един от вариантите на ОПР-то.Р/дите по икон.елементи се групират както следва:р/ди за материали;р/ди за външни услуги;р/ди за амортизация;р/ди за възнаграждения,р/ди за осигуровки,др.р/ди./ Анализът на р/дите по икон.елементи протича в 2 етапа:През първия етап се провежда общ анализ на р/дите: 1.Установяват се абсол.отклонения на фактически извършените р/ди от базисните както общо за предпр-ето,така и по отд.групи и елементи на групите.2.Изследва се динамиката на настъшилите промени;3.Установяват се стр-рните промени./ Втория етап от анализа се заключава в последователно изучаване на отделните р/ди./При опр-не на абсолютното изменение могат да се приложат 2 подхода:1.изменение на фактическите р/ди за суровини и материали спрямо нормативно полагащите се р/ди-необх.е да се опр.нормативно полагаюите се р/ди за действително произведената продукция през отч.период.Това става, като се вземат предвид разчетните цени за придобиване на суровините и материалите и произведената продукция за отч.период.2.изменение на същите р/ди спрямо фактически направените през предходния отч.период – при този подход проучването може да се осъщ.в 2 насоки:първо,по отн-е на сравнимата продукция,и второ- по птн-е на несравнимата продукция../Р/дите за външи услуги имат разнообразен х-р.Затова в процеса на анализа е необх.да се изследва тяхната стр-ра и след това да се обърне внимание на по значителните по р-р р/ди./По-голямо внимание е необх.да се отдели на анализ/то на р/ди за реклама,тъй като една значит.част от тях могат да имат ефект едва след изтичане на отч.период./Р/дите за аморт-я имат условно-пост.х-р.Те се отразяват по 2 начина: а) преки и косв. р/ди, участващи в формиране на себест/стта на продукция,работите и услугите.б) като администр/ни р/ди и р/ди за продажби, участващи в формиране на пълната себест/ст на реализир/та продукция./Анализът на р/дите за амортиз/я протича в няколко направления:а)определяне на абсолют/то изменение на тези р/ди спрямо предходния период за всички амортизир-ми активи, по отд.групи(ДМА и ДНМА) и по отд. видове в тези 2 групи;б) изучаване на дин-ката на изменение на начисл.р/ди за аморт-я;в)устан-не на стр-рата и на стр-рните промени по аморт-ми активи в сравнение с предх.отч.периоди. /В/у абсолютното и относит.изменение на р/дите за аморт-я оказват влияние разл.ф-ри, к.действат в противопол.посоки:а)в посока увел-ние и б)в посока на намаление./Към р/дите за заплати се вкл.начислените заплати,труд.възнаграждения и съответни доплащания за класове,степени и др.съгласно КТ и сключените колективни и труд.дог-ри.Следователно тук обект на анализа са р/дите за зплати по труд.дог-ри и тези по гражд.д-ри./При тр.д-ри най-напред се опр.абсолютното отклонение на фактически начислените р/ди в сравнение с тези през базисния период./По-нататък е необх.да се анализират причините за настъпилите промени в ср.раб.заплата.Най-обща оценка може да се даде,като се има предвид следната завис/ст: СРЗ=∑(Ок*СРЗК) /100./Влиянието на промените на стр-рата на персонала се установява като разлика м/у СРЗ и базисна ср.раб.заплата: стр=∑(Ок*СРЗк)/100-СРЗо./При гражданските дог-ри се опр.абсолютното отклонение на фактически начислените р/ди в сравнение с тези на базисния период./ При анализа на р/дите за осигуровки е нужно същите да се диференцират в 2 осн.групи: 1.начислени вноски за с/ка на раб-ля;2.надбавки./ По отн-е на първата група е необх.да се направи съпоставка на нормативно определения р-р с фактически начислените р/ди,особено като се има предвид,че процентите,по к.се правят начисления за разл.периоди,са променливи./По отн-е на втората група е необх.да се опр.абсолютно отклонение на фактически начислените добавки за отчетния период с тези за предходния./За нуждите на анализа е необх.точна и подробна инф-я .Прилагат се 2 подхода:1.Р/дите се отчитат ч/з с/ките от гр.60 съобразно икон.им съдържание и се облагат със съответния алтернативен данък;2.Прилага се комбиниран подход,като тези р/ди се начисляват по с/ките от гр.60 и след това се прехвърлят по с/ка Р/ди за социално-битова д/ст./Елементът “Други р/ди” има комплексен х-р и в него са включени много и разнообразни р/ди.Тук обект на анализа е целесъобразно да бъфат главно тези от тях,които имат най-голям относителен дял./Особено влияние следва да се отдели на друга значителна част р/ди,к.са възникнали предимно в р-т на лоши управленски д-я.Те могат да се детайлизират в няколко групи,като:-отписани вземания; - начислени глоби,неустойки и щети за неизпълнение на договори и др.предприятия.-брак на активи.

27.Анализ на р/дите за д/стта-Анализът на р/дите за д/стта се осъщ.в няколко направления: р/ди за осн.д/ст,р/ди за спомагателна д/ст,административни р/ди и р/ди за продажби.Осн.източници на инф-я за този анализ са ОПР,с/ките от едноименната група,както и аналитичните с/ки към тях./Чрез осн.д/ст отд.предприятие най-често влиза във взаимоотн-я с други юрид.и физ.лица./Един от най-важните пок-ли,к.х-ра ос.д/ст,е себест/стта на продукцията, работите и услугите.Анализът на себест/стта преминава през няколко етапа:1.р/дите се анализират по предназначение.Статиите показват къде, за какви цели и в какви р-ри са изразходвани ресурсите./Обект на анализа са настъпилите качествени и стр-рни изменения в сравнение с предходния период./Динамиката на р/дите по калкулационни статии може да бъде х-рана с помощта на индекси,к.показват с колко даден вид р/д е нараснал или намалял през отч.период спрямо избрания за сравнение базисен период./Темпът на изменение на себест/ст се изчислява по формулата: Ти=С1/С0./Участието на отд.калкулационни статии при формиране на величината на темпа на изменение се получава чрез последователно заместване във формулата:Ти=ОД0/100*J. По този начин Ти=∑Ти.Темпът на прираста на себест/стта се изчислява по формулата: Тпр=С1-С0/С0*100. Участието на всяка от калкулационните статии във формирането на темпа на прираста се получава по формулата: Тпр=КС1-КС0/СО*100.По този начин се получават толкова съставни части на общия темп на прираста,колкото са калкулационните статии: Тпр=∑Тпр. 2.включва изучаване на р-щето на р/дите.Най-съществено значение има установяването на величината на отклоненията по отд.калкулационни статии. / Абсолютният р-р на отклонението може да се получи по формулата: АИ=(С1-С0)*Jоп.Абсолютния р-р на отклонението допълнително може да се разложи на калкулационни статии,за да се установи какво е участието на всяка статия във формирането на себест/стта.За целта се използва формулата: И=(КС1-КС0)*Jоп.По този начин АИк=∑И. 3. включва анализ от гл.т.на обхвата на себест/стта на продукцията.Опр.се от преките трудови и материални р/ди и р/дите за преработка-това са систематично начисляваните общопроизводствени р/ди./Второто направление на анализа на осн.д/ст е по отделни аналитични признаци,к.са х-рни за всяка д/ст./Третото направление е изучаване на допуснатия брак.Анализът се осъщ.в разл.насоки:по място;по х-р на брака;по вид на брака и др. Четвъртото направление на анализа е обемът на незавършеното произв-о.То представлява продукция, к.се намира в процес на преработка,в разл.фази на технологичния процес,а както и продукция или изделия,к.не са напълно окомплектовани и не са преминали съответните изпитания./Р-рът на р/дите в незав.произв-о се предопределя от х-ра на технолог.процес./ Основното предназначение на спомаг.д/ст е да извършва услуги,к.да подпомагат осъществяването на осн.д/ст, а в някои случаи и с производството на опр.вид продукция.Затова анализът на тази д/ст се осъщ.в същите направления както и при осн.д/ст./ Р-рът и съдържанието на административните р/ди зависят от производствената и организационно-управленска стр-ра на предпр-ето./Анализът се осъщ-ва,като се съпоставя фактическият им р-р с планирания и с този от предходния отч.период. Анализът на р/дите за продажби се извършва чрез съпостаавяне на фактическия с предвидения им р-р,както и с р-ра на р/дите от предх.отч.период./ Важен момент при осъщ-нето на анализа е да се изясни дали съществува връзка м/у р-ра на п/дите от продажби с необходимите за тях р/ди за продажби.За целта е необх.да се сравни темпът на изменение на п/дите от продажби с темпа на изменение на р/дите за продажби на същата продукция./Методиката за провеждане на факторен анализ е:1.Опр.се базисната себест/ст на 100лвп/ди: С100 0 =∑(Ко-Со)/∑(Ко-Цо)*100;2.Опр.се базисната себест/ст на 100лв.п/ди при фактически обем и стр-ра на продукцията:С100к1=∑(К1-С1)/∑(К1-Цо)*100; 4.Опр.се фактическата себест/ст на 100лв.п/ди: С1001 = ∑(К1-С1)/∑(К1-Ц1)*100;5.Установява се отклонението на фактическата себест/ст от базисната себест/ст на 100лв.п/ди:С100=С1001-С100о;6.Опр.се вличнието на:а)измененията на физическия обем и асортиментна стр-ра на продукцията:стр=С1001-С100о;б)измен-ята на себест/стта на 1-ца изделие:себ=С100цо-С100к1; в)измен-ята на средните продажни цени на 1-ца продукция:ц=С1001-С100цо.

28.Анализ на финансовите и извънредни разходи –Фин.р/ди се осъщ.във връзка с придобиването, използването и общото движение на фин.ср-ва на предпр-ето.Етапи на анализа:1.Опр.се абсолютните отклонения на фактич.р/ди в сравнение с тези,к.са приети като база за сравнение: ФинР-РЛ+РОФАИ+ РВО+ФинРдр./Влиянието на всеки един от ф-рите се установява като алгебрична разлика м/у фактическия и базисния му р-р.Сумата от иамененията на отд,ф-ри тр.да бъде равна на общото отклонение на фин.р/ди.2.Установява се динамиката на изменение на тези р/ди на базисна и на верижна основа;3.Опр.се стр-рата на фин.р/ди и се анализират стр-рните промени през отч.период в сравнение с базисния период;4.Извършва се по- подробно изследване на изменението на отд.видове р/ди./Промяната на р-ра на р/дите за лихви зависи от вътр.и външни ф-ри.Към вътр.се отнасят задълж-ята, възникващи от направените допълнителни пар.вноски според друж.дог-р и по реш-е на ОС на съдружниците,направените в повече частични вноски от страна на акционери,както и неизпълнение на законови задълж-я,св.с труд.правоотн-я./Към външ.ф-ри се отнасят сключените банкови и търг.заеми и др.дългове./ Анализът на р/дите от операции с дин.активи и инструменти е необх.да се провежда в 2 осн.направления:1.анализ на р/дите от операции с дългоср.ФА;2.анализ на р/дите от операции с краткоср.ФА./В/у изменението на р-ра на р/дите по валутни операции оказват влияние 3осн.ф-ра: 1.преоценката на чуждестр,валута в края на год. 2.р-рът на вземанията и зад-ята в чуждетср.валута;3. р-рът на продажбата на чуждестр.валута по по-нисък курс на продажба./В групата на др.фин.р/ди най-голям относит.дял заемат р/дите за такси,комисионни и др.подобни към обслужващите банки./Обект на анализа са също така и разсрочените фин.р/ди.Те се признават за текущи през следващите отч.периоди,к.става през периода на отч-не на п/дите,определен с погасителен план./ Към извънредните р/ди се отнасят тези,к.са възникнали в р-т на събития или сделки,к.се х-рат с необичайно съдържание и рядкост.За Б-я като извънр.р/ди се третират балансовата ст/ст на отписаните активи поради пълно или частично унищожаване от стихийни и др.бедствия и принудително отчуждените активи.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG