Home Икономика Същност на сч.форми

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност на сч.форми ПДФ Печат Е-мейл

Същност на сч.форми

Счетоводна форма-съвкупност от сч.регистри,използвани при извършване на сч.записвания в определена последователност и взаимовръзка.Чрез формата се определя технологичния процес,насочен към обработване на фиксираните в първичните документи данни и обобщаването им с цел изготвяне на фин.отчет.Основните принципи,по които се различават сч.форми,са:брой,структура,външен вид,технология на записванията,взаимна връзка м/у регистрите ипр.

Историческо развитие на сч.форми при ръчна обработка на инф-та.

1.Венецианската(староиталианска)-първата сч.форма.Описание за нея е дал ит.математик Лука Пачиоли.ВФ е включвала 3 сч.книги-мемориал,журнал и тетрадка(гл.книга).Мемориалът е книга,в която търговецът описвал своите сделки в хронол.ред.В журнала в хронол.ред се записвало изменението на собственото имущество с отбелязване на извършените операции по Д-а и К-а.Записванията в него се правели въз основа на мемориала.От журнала записванията се пренасали в тетрадката(главната книга).Към определена дата за вс.с-ка се установявало Кр.С-до за съставяне на Б.Имало е само аналитични с-ки.

2.Нова италианска-кр.на 17 в.Появили са се синтетичните с-ки.Синт.отчитане се осъществявало само в главнат книга,а аналитичното-в спомагателни книги.Нарастнал сч.персонал.Основни регистри са журналът,главната книга и спомаг.книги.

3.Немска(мемориално-касова)-2-рата пол. На 18 в.Постепенно се преминава от ежедневни към ежемесечни записвания.Дневникът за хронол.записвания се разделял на касов журнал за пегистриране на касовите операции и мемориал за останалите операции.Ежемесечно от кас.журанл и от мемориала записванията по кореспондиращите с-ки се прехвърляли в месечен сборен журнал,от който се пренасяли в гл.книга с натрупващи сборове.Спом.книги се водели в обичайния си вид и ред.

4.Френска(многожурнална)-кр.на 17 в.-различава се от немската по това,че в нея вместо 1 мемориал за хронол.записвания са се водели няколко от същия тип-журнал за покупките,журнал за продажбите и пр.Спом.книги,сборният журнал и ежемесечната гл.книга са се водели както при немската сч.форма.

5.”Дневник-главна книга”(американска)-кр. На 18 в.Отчитането се води в 1 книга за хронол. и систематични записвания.Сумата от всяка стоп.операция се записва 3 пъти-в колонка за оборотите,по Д-а на една и п К-а на др.с-ка.При сложни операции сумата на деб. и кр.обороти се разчленява,но общата сума на на деб. и кр.обороти трябва да бъде равна.В книгата се водят НС-да,О-те и Кр.С-да.Въз основа на първичните документи се съставят сч.статии в/ мемориални ордери.Те са основание за записванията в Дневник-главната книга.Мем.ордери и документите се предават  за записвания по анал.с-ки.Ежемесечно се съставят ОВед-и на анал.с-ки и данните от тях се сверяват със записванията по синт.с-ки.СБ се съставя по данни от дневник-главната книга.

6.Шахматна-кр.на 19 в.-записванията в гл.книга са се извършвали в квадрати.Във Всеки квадрат се записват оборотите по кореспондиращи с-ки.Квадратът,който се намира при пресичането на хор. и верт. линии,показва кореспонденцията по с-ки:дебитният-по хоризанталите,а кредитният-по вертикалите.

7.Мемориално-ордерна-30-те год на 20 в.Въз основа на първ.документи се съставят сч.статии в/у мем.ордери.В тях се посочва съдържанието стоп.операция и кореспондиращите с-ки.За еднородни стоп.операции се допуска водене на сборни ведомости.В тях данните се ситематизипат по Д-а и К-а на дадена с-ка в разрез на кореспондиращи с-ки.В кр.на месеца въз основа на сборуваните суми се съставя само 1 мем.ордер.Сумата на всеки мем.ордер се посочва в рег.дневник и получава своя пореден №.Месечният оборот в рег.дневник трябва да бъде равен на сбора от деб. и кр.обороти.Сентетичното отчитане се осъществява в гл.книга.Сумите по Д-а и К-а на с-ките се записват по кореспондиращи с-ки.В кр.на месеца деб. и кр.обороти по всяка синт.с-ка се получават общо и по кореспондиращи с-ки.Въз основа на донните от гл.книга се съставя ОВ на синт.с-ки.Аналитичното отчитане се извършва на картони.Записванията се правят въз основа на прикрепените към мем.ордери сч.документи.В кр. на месеца се съставят ОВ-и на анал.с-ки.

8.Журнално-ордерна-40-те год на 20 в.-въз основа на първичните документи се извършват записвания на операциите в журнал-ордери.Вв всеки журнал-ордер се отразяват кр.обороти на дадена синт.с-ка в разрез с кореспондиращите с-ки,които се дебитират.Деб.обороти на с-ките се отразяват в различни журнал-ордери,водени по дебита на кореспондиращите с-ки.Те се получават в  гл.книга в кр. на месеца,когато се запишат сборните данни от всички журнал-ордери.В кр. на месеца данните от журнал-ордерите се пренасят в гл.книга.В нея оборотите по Д-а на с-ките се отразяват в разрез по кореспондиращи с-ки,а боротите по К-а-само с общата сума.Записванията се правят на един и същи ред,което дава възможност да се изчисли салдото в отделна колонка.Проверката на правилността на записванията се осъществява чрез събиране и сравнение на сумите на оборотите и салдата на вс.с-ки.Така съставянето на отделна ОВ е излишно.За проверка на правилонстта и пълнотата на записванията по анал.с-ки се съставя ОВ-и,като данните от тях се сравняват с показателите на синт.с-ки в гл.книга.

Сч.форми при автоматизирана обработка на инф-та

След 60-те год на 20 в. със съвременната изчислителна техника възникват редица нови форми:таблично-перфокартна,машинно-таблична,интегрална,магнитно-линтнаелектронна и пр.С навлизането на компютърната техника още повече се изменя организацията на счетоводството.С изключение на първ.документи всички др.регистри са нематериални-компютърни файлове.Различните варианти на програмните продукти предоставят нееднаква гъвкавост и свобода на действията.Една част от тях са създадени на модулен принцип-в един модул е включено текущото отчитане,в др.модул-отчитането на амортизациите и т.н.Модулите могат да се използват самостоятелно или в комбинация.Др.програмни продукти обхващат целия отчетен процес.Компютърната обработка на сч.инф-я преминва през няколко етапа.Най-напред се извършва документиране на извършените стоп.операции.Това става по няколко наина-ръчно съставяне и пренасяне на книжни документи и ръчно въвеждане в компютъра;ръчно съставяне на книжни документи с пренасяне на данни в/у технически носители,които се пренасят и въвеждат чрез входящото устройство;автоматизирано създаване на техн.носители,които се пренасят до компютъра и се въвеждат чрез входящото устройство;ръчно или автоматизирано регистриране на данните в/у технически носител и дистанционно предване на даните;автоматизирано улавяне на данните и дистанционно предаване на същите.Всеки първичен документ получава архивен №.Докучентите се съхраняват в папки.При въвеждането и обработването на първ.документи са възможни 2 осн.подхода-при първия съставянето на сч.статии(контирането) за извършените стоп.операции става с въвеждането на документа;при втория-след изрично потвърждение.Ако с-ката е аналитична е необходимо да се отразят и възприетите признаци от индивидуалния сметкоплан.След съставянето на сч.статия инф-я се разнася автоматично и формира съответните записвания,групировки и сортировки.В компютъра се натрупват информаионни масиви с 2 вида данни-за хронологични и за систематични записвания.В съответствие с програмния продукт се получават автоматично всички необходими сч.регистри-хронол.регистър(дневник)за съставянето на сч.статии;главна книга;ОВ за синт.с-ки;ОВ-и за анал-ски;всички компоненти на  ГФО;както и различни основни и допълнителни регистри под формата на справки.Сч.форми при автом.обработка имат редица + качества-повешава се производителността на сч-персонал;разкриват се възможности за значително подобряване на контрола в отчетния процес;намалява се броят на сч.регистри и се опростява съдържанието им;увеличава се равнището на аналитично отчитане;във всеки желан момент може да се получи оперативна справка за всеки обект на отчитането.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG