Home Икономика Счетоводно отчитане на финансовите и на извънредните приходи в бюджетните предприятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на финансовите и на извънредните приходи в бюджетните предприятия ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на финансовите  и на извънредните приходи в бюджетните предприятия

1.Обща характеристика на финансови и извънаредни приходи в бюджетните предприятия.

Бюджетни приходи - увеличения на икономическата изгода през отчетния период, които имат за източник държавния бюджет;

Извънбюджетни приходи - увеличения на икономическата изгода през отчетния период с друг източник - извън държавния бюджет;

Бюджетните предприятия организират и прилагат за бюджета си, бюджетните и извънбюджетните си сметки и фондове отчетност на касова основа. Това обуславя и потребността от изясняване на още две понятия: касови приходи и касови разходи. 

Касовите приходи са определени в стандарта като положителни парични потоци в бюджетните предприятия;
Касовите разходи са определени като отрицателни парични потоци в бюджетните предприятия.
Практиката показва, че всеки бюджетен приход е и касов приход. Защото различните видове държавен бюд-жет (републикански, на органите на местното само-управление и местната администрация и на общественото осигуряване) могат да постъпят в предприятието като положителни парични потоци - най-често по негова банкова сметка.

Не всеки извънбюджетен приход обаче е и касов приход. Така, когато едно учебно заведение продава продукция, произведена в негови работилници, опитни станции и т.н., паричните постъпления могат да дойдат известен период след продажбата, експедирането и фактурирането на продукцията. В такива случаи предприятието ще отрази вземане от клиенти и извънбюджетни приходи - от продажби на продукция. Едва след като си получи вземането, ще е налице касов приход за учебното заведение.

2.Счетоводно отчитане на финансови и извънаредни приходи в бюджетното предприятие

Сметките за финансовите приходи (без сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди) и сметките за извънредните приходи през годината само се кредитират. В края на годината за приключването им се съставя статията: 

Дебит с-ки от група 72 Финансови приходи
Дебит с-ки от група 79 Извънредни приходи
Кредит с-ки от група 74 Бюджетни и извънбюд-жетни приходи.
За да може счетоводителят да определи коя част от финансовите и извънредните разходи ще приключи със сметка 741 Бюджетни приходи и коя част - със сметка 743 Извънбюджетни приходи, както и коя част от финансовите и извънредните приходи ще приключи със сметка 741 и коя - със сметка 743, необходимо е към сметките за финансовите и извънредните приходи и разходи да се организира аналитично отчитане, чрез което тези приходи и разходи да се диференцират на бюджетни и извънбюджетни.
Така например, приходите от лихви по бюджетните парични средства ще се отразяват по кредита на сметка 721 Приходи от лихви - но с аналитична сметка Бюджетни приходи от лихви (например 7211). А приходите от лихви по извънбюджетните парични средства ще се отразяват пак по кредита на сметка 721 Приходи от лихви, но аналитична сметка Извънбюджетни приходи от лихви (например 7212).

Специфични са правилата за отчитане на приходите и разходите от стопанска дейност в бюджетните предприятия. Тази специфика е обусловена от нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно чл. 4, ал.1 от този закон, юридическите лица, които не са търговци, включително и организациите на бюджетна из-дръжка, се облагат за печалбата от доходите им, получени от търговски сделки (по определението на чл. 1 от Търговския закон), извършвани по занятие, включително и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество. 

Това налага приходите от този вид дейност да се отразяват по сметките от група 70 Приходи от продажби (може да се използва сметка 709 Приходи от други продажби). Ако са получени финансови и извънредни приходи от такава дейност, те също следва да се приключат със сметките от група 70 (сметка 709).
Що се отнася до разходите, направени за тази дейност, те следва да се отчитат по икономически елементи и след това - не като бюджетни или извънбюджетни разходи, а като разходи за съответната стопанска дейност - чрез сметки от група 61 Разходи за дейността. Ако са получени финансови или извънредни приходи от такава дейност, те следва да се приключат чрез сметките от група 70 Приходи от дейността (по-конкретно - чрез сметка 709), а не чрез сметки от група 74.
Ако са направени финансови или извънредни разходи във връзка с тази дейност, те следва да се приключат чрез сметки от група 61 Разходи за дейността.
В края на годината сметките от група 61 ще се при-ключат със сметки от група 70. Салдото по сметките от група 70 ще се прехвърли в сметките от група 74 като бюджетни или извънбюджетни приходи, според кон-кретното решение на финансиращия бюджетното предприятие орган.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG