Home Икономика Разплащателни банкови операции на търговските банки

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разплащателни банкови операции на търговските банки ПДФ Печат Е-мейл

Разплащателни банкови операции на търговските банки

6.1. Банкови сметки

Банковите сметки са счетоводни сметки, които банките водят за отчитане на парите, с които работят банковите институции, т.е. за отчитане на вложените и използваните парични средства.  Видовете банкови сметки, които се използват са:

 • в национална и чуждестранна валута;
 • разплащателни и депозитни;
 • бюджетни (текущи);
 • спестовни (+ спестовни книжки);
 • набирателни;
 • акредитивни;
 • ликвидационни;
 • особени (при несъстоятелност);
 • ДДС
 • кореспондентски:

лоро – техни при нас;

ностро – наши при тях.

6.2. Системи за парични преводи

Системите за парични преводи са електронни системи, чрез които се извършва безналичното прехвърляне на налични парични средства от една в друга банка.

Вътрешната система за парични преводи е система, при която преводите се извършват в рамките само на обособените звена на дадена банка (офис, клон и др.).

Вътрешнобанковата система за парични преводи представлява система, при която преводите се правят между обособените звена на дадена банка.

Известни са следните български национални системи за парични преводи:

 • системата RINGS (Real-time Interbank Gross Settlement system  - системата за брутен сетълмент в реално време)[1];
 • БИСЕРА (Банковата Интегрирана Система за Електронни РАзплащания);
 • БОРИКА – Банкова Организация за Разплащане с Използване на КАрти)
 • СЕБРА (Системата за Електронни Бюджетни РАзплащания) .

Международните системи за парични преводи са:

 • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - създадена е през 1973 г. от 239 банки със седалище Брюксел;
 • TARGET  (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Expres Transfer system) – използва се в рамките на Европейския съюз;
 • Western Union – система за бързи преводи;
 • INTERNET.

6.3. Форми на безналични преводи

6.3.1. Кредитен превод (вирментна форма)

При нея инициатор на превода е купувачът (платецът). Тя намира приложение когато купувачите са доказали своята коректност по отношение на платежните си задължения. Сериозни проблеми при кредитния превод могат да възникнат когато в момента на плащането се установи липсата на авоари по сметката на купувача. Плащането се извършва с платежно нареждане.

6.3.2. Директен дебит (незабавно инкасо)

При нея купувачът (платецът) предварително е дал съгласието си да бъдат извършени плащания. Директният дебит намира приложение когато между продавача и купувача има регулярни безпроблемни отношения и те проявяват стремеж да се ускори платежния процес. Плащането се извършва с платежно искане.

6.3.3. Акредитивно плащане

При него парите за плащането, пряко или косвено, предварително са осигурени от купувача (платеца). Формата намира приложение когато купувачът (платецът) е доказал своята некоректност по отношение на платежните си задължения. В този случа купувачът дава нареждане на своята банка да открие акредитив и тя извършва превод за откриване на акредитив в банката на продавача. Последната уведомява продавача, чрез авизо за открития акредитив и той изпълнява задълженията към купувача по договор и отправя искане към своята банка на прехвърли от акредитива равностойността на продажбата, за което получава авизо.

6.3.4. Плащане с чекове

При тази форма плащането е извършено най-напред с издаването на специален платежен инструмент – чек, а след това се извършва неговото осребряване, т.е. превод на дължимата сума. Тя намира приложение, когато купувачът (платецът) има желание да покрива своите задължения не с налични пари, а с чекове. Търговските банки издават чекове при условие, че желаещите лица имат авоари по своите сметки.

6.3.5. Операции с електронни карти

Към операциите с електронни карти се отнасят както платежните операции, така и операциите, свързани с трансформиране на пари по сметки в налични пари. Електронните карти се използват чрез банкомати и постерминали.  Използват се три основни вида електронни карти:

 • дебитни карти – карти, позволяващи достъп до собствени авоари по банков път;
 • кредитни карти - карти, позволяващи достъп до средства по предварително договорен кредит;
 • обикновени и smart (умни) карти.

6.3.6. Клирингови разплащания (Clearing)

Клиринговото разплащане е свързано с взаимно изравняване на парични задължения. Оставащите като салдо парични задължения при клиринговата система се  уреждат чрез:

 • трансфер на стоки и услуги;
 • трансфер на пари.

Използват се следните видове клиринги:

 • вътрешни и международни;
 • двустранни и многостранни.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG