Home Икономика Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал ПДФ Печат Е-мейл

. Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции – същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал. Класификационни критерии. Класификации.

Виж фигура 1, 2, 2а

1. Капитал:

В условията на пазарна икономика, предмет е частната собственост или капитала на отделното предприятие. Той е абстрактен израз на имуществото на собствениците, което те отчуждават за капитал за новооткритото предприятие.

Капиталът има полезност, стойност, физически състав, мярка (може да се измери, обобщи), цена.

Капиталът на отделното предприятие става предмет на счетоводно отразяване и опознаване:

ü       В даден момент (схема 1) Капиталът като реален обект може да бъде третиран счетоводно в даден момент. Тогава се отразява състоянието на капитала, с др. думи имущественото и финансово състояние на предприятието.

ü       През отчетния период - динамика за капиталовия оборот – капиталът функционира и като обект на счет. текущо и създава инфо за промените, които настъпват в ресурсите от една страна и промените във фин. орг. форма на капитала, изразена чрез източниците на собствен и привлечен к-л

Извод: К-лът става предмет на счет от специфична гледна точка и се създава счет инфо за неговото състояние периодично и за промените в него резултат от протичащите дейности.

Забележка: формирането на капитала и дейностите имат една първична цел – създаването на блага, продукция, услуги и др., които са необходими преди всичко за живота на обществото и конкретно за постигане целите на отделното предприятие.

Разглежда се двуаспектно според функционалната, организационната (пасивната) му същност.  Това се постига с помощта на паричен измерител, чрез балансовата система от финансово-икономически показатели, за финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние.

Капиталът на новоучреденото предприятие има източници и разпределение. Той се определя от размера на ресурсите, има физически състав. Според неговото двустранно проявление - пасивно и активно.

Както ресурсите, така и дейностите са свързани с една обща цел: дейностите предизвикват промени в ресурсите, т.е. дейностите пораждат разходи и приходи, носещи инфо за капитала.

Имуществен състав: от финансови показатели за капитала в даден момент са:

ü       Активите

ü       Собствения капитал и отношенията на задължение към източниците на капитал (кредитите, инвеститори) т.е. пасивите.

Забележка: “Пасив” в ОТ се използва в широк смисъл, за да назове пасивното проявление на капитала според връзката на предприятието с източниците му - собствени и привлечени. “Пасив” в тесния смисъл, означава задължение към източник, от когото е придобит ресурс, влизащ в състава на предприятието. Щом е източник на капитал, той е източник на ресурс.

2. Структура на собствения капитал

2.1. Основен капитал - формира се при учредяването на предприятието, регистрира се в съда по документи  и записани дялове от собствениците. Размерът на този капитал е постоянна величина, това е номиналната стойност на к-ла, независимо дали собствениците са внесли ресурси срещу записаните от тях дялове. Съдебната регистрация се извършва след реално внасяне на 25% от капитала. При необходимост собствениците могат да направят допълнителни вноски за определен период от време под формата на внесен к-л. В процеса на работа, к-лът също може да бъде увеличен или в някои случаи и намален.

Забележка: Изменения (увеличения/ намаления) в регистрирания к-л не се допускат. Счетоводно, той остава да фигурира в номинален размер, както е регистриран в съда. Независимо от това дали се капитализира (увеличава) или декапитализира (намалява) от финансовия резултат.

2.2. Резервиобщи и специални. Те са онази част от получения финансов резултат (печалбата), която не се капитализира като печалба, а получава предназначението на резерв по силата на законови изисквания или/и специални потребности. Защо се отделят тези резерви? За определени нужди на предприятието. Възможно е то да няма интерес да оповести истинската си нетна печалба (напр. очаква загуби в следващите няколко години).

2.3. Финансов резултат = загуби от минали години + печалби от минали години + печалба от текущата година + резерви по застрахователни договори (за запасен фонд, за премийни резерви, за предстоящи плащания и др.). В нашата счетоводна практика тези резерви не са добре развити.

Забележка: Интересен е въпросът за размера на собствения капитал. От правна гледна точка (de ure ) капиталът е равен на записаните от собствениците дялове или акции, но от финансова гледна точка, капиталът е равен на стойността (оценката) на придобитите срещу него ресурси.

3. Активите - това са ресурсите, ресурс, придобит при учредяване на предприятието срещу собствен капитал или резултат от сделка, при която са изразходвани пари и са придобити машини, сгради, стоки, материали и други ресурси за дейността, т.е. конкретните форми, в които е въплътен капиталът. Те обуславят функционални възможности на капитала. Те са елементи на балансовата структура от показатели за капитала, представен обикновено като бавно ликвиден и бързо ликвиден.

Актив – елемент на периодичен счетоводен отчет, а това означава, че за да бъде признат 1 актив и включен в счетоводните отчети, той трябва да отговаря на 3 условия:

ü      да е резултат от минало събитие – напр 1 сграда е актив ако или за нея са разходвани пари (заплатени са такива за нея) или е построена със стопанска цел

ü      активът да е носител на собственост, което позволява на пр-то да се разпорежда с него, да го контролира, управлява т.е да може да продава актива, да го влага в производството и пр

ü      от актива да се очаква бъдеща икономическа изгода - това означава:

-          да служи за производство на други активи

-          да може да се замени с други активи

-          да служи за уреждане на задължение (пасив)

-          да може да бъде разпределен м/у собствениците – при ликвидация на пр-то да може да бъде получен като дял.

3.1. Признаване на актив – свързано е с изпълнение на изисквания

ü      да бъде отграничен от другите А

ü      да подлежи на надеждно количествено измерване

ü      да е надеждно оценим

ü      да може да бъде описан, документиран

 

4. Пасивите - това е задължение, в резултат от настъпило събитие. Погасяването му (изплащането) изисква изтичане на ресурс. Признава се ако е надеждно измерено. Пасивите възникват с източниците на привлечения капитал.

4.1. Класификационни критерии за пасивите са

ü       бавноизискуеми или нетекущи пасиви – дългосрочни заеми над 12 мес.

ü       текущи пасиви – бързоизискуеми – търг. задължения, краткосрочни заеми

Какви отношения възникват със собствениците, които отчуждават своето имущество и го предават под формата на пари или конкретна апортна вноска?

По отношение на:

ü      Задължения към собствениците на предприятието капиталът да се използва според поставените цели.

ü      Задължение ако някой от собствениците напусне, да му се върне частта.

ü      Задължение към собствениците е да бъде поддържан капитала до началния му размер и по възможност капитализиран с печалба.

4.2. Уреждане на пасив

Уреждането на пасив е винаги свързано с изтичането на ресурси. Това уреждане може да стане:

ü       ч/з плащане в брой

ü       прехвърляне на друг активи

ü       замяна на задължение с друго задължение

ü       предоставяне на услуги

ü       превръщане на задължение в собствен капитал.

4.3. Признаване на пасив

Както при активите, така и при пасивите се изисква за признаването им:

ü       да са отграничими;

ü       да се поддават на надеждно количествено измерване/оценяване.

Отношенията със собствениците са по-различни отколкото с банката, доставчиците и т.н.       Пасив= Собствен капитал + Пасивите

5. Класификационни критерии – вж фигура 1,2,2а

ü       форма на капитала – капиталът може да бъде въплътен в а) пари (или всичко, което изпълнява функцията на такива) или в б) материални блага; в) вземания (право на вземане от клиенти или други дебитори, всички видове вземания са наличен капитал и се характеризират с определена ликвидност); г) неотнесени по направление разходи – това са разходи за бъдещи отчетни периоди – ресурс, който е изтекъл от предприятието и се отнася към текущата година, но ще покрие разходи за следващата; д) други ценности

ü       функционална роля на капитала в стадиите на дейността на предприятието

ü       степен на обръщаемост – изразява колко бързо 1 актив (А) се превръща в пари.

В стадиите на класификация се създават показатели, отразяващи структурата на съответните активи/ресурси.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG