Home Икономика Капиталово бюджетиране инвестиционен анализ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Капиталово бюджетиране инвестиционен анализ ПДФ Печат Е-мейл

Капиталово бюджетиране \инвестиционен анализ\

Целта на инвестиционния анализ е подпомагане вземането на решения от типа да инвестирам или не, този вид анализ подпомага и оценката на кредитабилността и вземането на решения от типа да кредитирам или не. Анализа се базира на данни от миналотопредставяне на бизнеса, разчети за инвестиционни разноски и разчети за очаквани постъпления от инвестицията и от безниса въобще. Идеята е да се провери дали чистите парични постъпления ще покрият инвестиционните разноски и кога. Използват се две групи модели на инестиционния анализ:

  • Недисконтови модели
  • Дисконотови модели

Недисконтовети мадели игнорират фактора време при оценката на паричните потоци. Основно понятие при тях е период на възвръщаевост. То характеризира времето необходимо на инвеститора да покрие сумата на първоначалната инвестиция. Напр.: ако първоначалнат инвестиция е 1млн.лв. годишно чист паричен поток 50 000лв. по период на възвръщаемот с 20год. Ако паричните потоци са неравномерни та периода на възвръщаемост се изчислява чрез сумиране на годишните парични потоци до момента, в който първоначалната инвестиция ще се покрие. Напр.: първоначалните инвестиции за 100 000 ще 7  през 5 год период и ще носи годишни парични потоци  30 000 – I,30 000-II, 20 000-III, 40 000-IV, 50 000-V, то периода на възвръщаемост ще бъде 3,5 години \30+30+20+20\. Използването на показателя период на възвръщаемост при анализа на инвистицинните проекти има два основни недостатъка:

-          Игнорират се ефектите от инестицията след желания период на възвръщаемост

-          Игнорира се времевата оценка на парите т.е. че постъпления сега е много по-ценно  след време, а плащане сега е по-зле от плащания с отсрочка.

Друг показател на недисконтовите модели на инвестиционния анализ е счетоводна норма на възвръщаемост. Изчислява се като отношение на средните аритметични претеглени величини на очакваните доходи през периода на съществуването на инвестицията и сумата на инвестиционните разноски.

СНВ= Д:ИР                                                  Д= \Д1+Д2+.......Дn\:n

Качествата на този показател могат да се подобрят 1-во като вместо величината на доходите \приходи-разходи=печалба\ се коригира с величината на амортизацията и 2-ро като величината на инвестиционните разносски се коригира със сумата на ликвидационната стойност т.е. онова, което очакваме да получат в края на инвестиционния период като резултат от ликвидирането на инвестицията.

НАПРИМЕР: Ако използваме следните данни – инвестиция в размер на 1 000 000 за 5 год., период който носи общо 1 600 000лв. парични постъпления, то прилагани към един модел \неподобрен\ на показателя СНВ  ще установим:

1 600 000:5=320 000

СНВ=\320 000: 1 000 000\*100=32%

Ако приложим усъвършенствания модел като коригираме с амортизацията при очаквани постъпления от ликвидацията на инвестицията 100 000, то СНВ ще се изчисли както следва:

Чист доход= 1 600 000*\5-1 000 000\*5=120 000

ИР=\1 000 000+100 000\:2=550 000

СНВ=\чист доход:ИР\*100=\120 000:550 000\*100=21,8%

За да се установят чистия поток на ликвидационните разноски и паричния поток през инвестиционния периодсе правят редица корекции. Величината на инвестиционните разноски се коригира със сумата на паричните постъпления от заменените активи. Други корекции, които могат да възникнат са:

  • Поради данъчни начислявания от начислените през инвестиционния период амортизационни отчисления
  • Данъчен ефект от продажбата на заменените активи
  • Друг ефект към момента на инвестирането

Напр.: Допълнителен оборотен капитал, транспортни разноски, разноски монтаж, експериманти и прочие.

ПРИМЕР: Ако  едно предприятие досега е осъществявало дейността си с 2 машини, които продава по цени А – 130 000 без ДДС, Б – 200 000. При отстатъчна стойност както следва А – 100 000, Б – 250 000, то инвестиционните разноски 1 450 000лв.\цена на придобиване на новата машина без ДДС – 1 250 000, транспотр – 10 000, монтаж – 100 000, допълнителен оборотен капитал 90 000\, то паричния поток от продажбата на заменените активи ще бъде както следва 130 000+200 000+2 000\50 000-30 000*10%\=332 000лв.

Тъй като отрицателната разлика между остатъчната себестойност и продажната цена на дълготрайните активи се признава за извънреден разход, то 50 000-30 000 се отчита като такъв разход, който ще намали облагаемия доход с 20 000лв. при прилагане на ставка по ЗКПО 10% това ще доведе до намаляване на плащане по данък с 20 000лв., които прибавяме данъчен ефект към получената сума от заменения оборот.

Така начислените инвестиционни разноски ще са 1 450 000-332 000=1 118 000

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG