Home Икономика Способ на Балансовото Обобщаване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Способ на Балансовото Обобщаване ПДФ Печат Е-мейл

Способ на  Балансовото  Обобщаване

/БО /

1. Обща характеристика на методологията на счетоводството и елементи:

- документиране, всяка стопанска операция се документира

- инвентаризиране, проверка на наличното състояние

- оценяване

- калкулиране, способ за оценяване на частите за да се получи стойностен израз на цялото

- счетоводни сметки и двойно записване

- балансово обобщаване

- сводка на отчетните данни

2. Същност и форма на балансовото обобщаване – способ, чрез който се съпоставят активите и пасивите на предприятието, между тях съществува стойностно равенство.

2.1 технически начин за изразяване на метода на БО е изготвяне на  счетоводен   баланс

2.2 счетоводният баланс е таблица с определена форма и съдържание за групиране и отразяване в стойност имуществото на предприятието в определен момент (31 декември)

2.3 части на счетоводния баланс – две независими една от друга части:

- балансова част: Активи и Пасиви

- задбалансова част: Условни Активи и Условни Пасиви

3. Съдържание, строеж  и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми:

3.1 балансова статия (перо) – най-малката част на всеки счетоводен  баланс, има 2 части: наименование и сума

3.2 балансова група –няколко балансови статии обединени на дадена основа

3.3 балансови раздели – няколко обединени групи

3.4 подреждане на активите и пасивите по степени на същественост

3.5 отрицателни величини в счетоводния баланс:

- за Актива: “-“ търговска репутация

- за Пасива :изнесен капитал,  изкупени собствени акции, непокрита загуба и загуба от текущата година

3.6  обозначение на структурните елементи в счетоводния баланс:

- раздел: А, Б, В

- група: І, ІІ, ІІІ, ІV

- статия: 1, 2, 3, 4, 5

4. Типова Балансова схема съгласно  Закона за Счетоводство  /ЗС/  и нормативните документи

5.Видове баланси:

5.1 в зависимост от времето на съставяне:

- начален (1 януари)

- периодичен (месец, 3м, 6м, 9м )

- годишен (към 31 декември)

5.2 в зависимост от повода на обобщаване:

- встъпителен             - ликвидационен             - извънреден

-7-

5.3 в зависимост от обхвата:

- единичен                  - сборен                            - консолидиран

Пример 1: Да се състави Счетоводен Баланс на предприятието “Х” в гр. Ямбол към 31.12. при

следните Активи и пасиви:

1. Административна сграда                                        12 000

2. Машини и оборудване                                              1 800

3. Стоки                                                                          3 000

4. Пари по Разплащателна сметка                              4 000

5. Клиенти (вземания)                                                 1 000

6. Амбалаж                                                                       200

7. Основен Капитал                                                    16 000

8. Общи Резерви                                                              200

9. Печалба                                                                     2 000

10. Получени Краткосрочни заеми                              2 000

11. Задължения към Доставчици                                1 200

12. Задължения към Бюджета                                        800

Пример2: Предприятие  “Комерс” АД към 31.12. има следните Активи и Пасиви:

Сгради                                                                        2 600

Оборудване                                                               3 000

Доставчици                                                                  300

Материали                                                                   200

Получени Краткосрочни заеми                              1 000

Основен Капитал                                                     4 700

Каса                                                                               10

Разплащателна Сметка                                             190

Пример 3: Да се състави Счетоводен Баланс на “Платекс” АД към 30.12.

при следните Активи и Пасиви:

1. Сгради                                                                  300 000

2. РС                                                                           16 100

3. Продукция                                                             10 500

4. ОК                                                                         454 000

5. Каса                                                                             400

6. Машини                                                                140 000

7. Материали                                                             11 000

8. Печалба от т.г.                                                      20 000

9. Получени Краткосрочни заеми                             1 000

10.  Доставчици                                                             3 000

11. Чужди съдове и амбалаж (условни активи)      16 000

12. Условни Пасиви                                                     12 000

-8-

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG