Home Икономика Оптимизиране управлението на стоково-материалните запасипотоци

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Оптимизиране управлението на стоково-материалните запасипотоци ПДФ Печат Е-мейл

Оптимизиране управлението на стоково-материалните запаси/потоци

Стоково-материалните запаси като категория включват:

 • Запасите от материалите
 • Продукция
 • Стоки
 • Незавйршено производство

В тях се ангажира, в повечето случаи, преобладаващата част от оборотния капитал. Целта на управлението им е тяхното мивимизиране до размер, които да позволява непрекъснато и безпроблемно опериране на бизнеса. Освен намалението на ангажирания в СМЗ оборотен капитал чрез минимизиране на размера на СМЗ се постига и намаляване на свързаните д тях разноски. Това са:

 • Разноски по поръчката
 • Разноски по доставката
 • Разноски по съхраняването и опазването им
 • Разноски по експедицията

Експлоатират се два подхода за управлението на този обект на управление. Единият подход е управление на запасите, а другия изключва съществуването на запаси, поради което се третира като управление на материални потоци.

Първият подход се осъществява чрез следната организационна структура:

 • Разпределяне на отговорности
 • Начин на отчено информационно осигуряване

Управлението на материалните потоци, а не на запаси, е възможно при:

 • Никакви или минимални технологични прекъсвания
 • Твърдо фиксирани чрез договаряне на графици за доставка и продажба
 • Система за цялостното управление на качеството чрез разработени вътрешно стандарти и регламентирани с доставчиците и клиентите външни стандарти
 • Вътрешна информационна система осигуряваща управлението на паричните потоци и качеството

Базираната на тези предварителни условия система за управлението на материалните потоци се нарича Just In Time. Проектирането на такава система се базира на дефиниране по време, място и обем на всички материални потоци спрямо параметрите обем и време  на изхода на предприятието т.е. продажбите.

Информационната система, чрез която се осигурява управлението на потоците и разпределението но отгворността за качеството е разработена в Япония и се нарича „Кам-бам”. В първоначалния си вариант тя е работила на база карти за готова продукция, карти за външна доставка. Картите си движат в посока обратна на движението на материалните потоци като на всяка една се фиксират чрез подпис отговорностите на приемащия и подаващия материалните потоци.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG