Home Икономика Същност и значението на документирането

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и значението на документирането ПДФ Печат Е-мейл

Същност и значението на документирането

Документирането е способ за пълно е непрекъснато първично обхващане и отразяване на стоп.операции.Изразява се в съставянето на документи,в които в писменна форма се дават необходимите сведения за извършените стоп.операции.Документирането изпълнява следните по-важни задачи:

-отразява непрекъснатостта на стоп.процеси и отделните стоп.операции по време и място на възникването им и произтичащата от тях материална отговорност

-обхваща цялостно големия брой стоп.операции и тяхното многообразие

-осигурява данни за ефективно осъществяване на предварителния,текущия и последващия контрол в/у стоп.операции.

Документирането намира реалин израз чрез съставянто,прилагането и използването на съответни документи,които могат  да бъдат както обикновенни книжни бланки,така и технически носители.Функционално документите изпълняват двойнствена роля:

-информационна-те са носители на инф-я за стоп.факти,явления и процеси.Те са начален етап и основание за по-нататъшно отразяване на инф-ята в с-мата на счетоводството

-нормативно-законодателна(юридическа)-те са основание за разграничаване ва отговорността и за решаване на спорове,които възникват м/у отделните стоп.субекти в хода на стоп.дейност.

Видове документи

1.Според предназначението

-разпоредителни-дават право да се извърши дадена ссоп.операция.Такива са различните видове заповеди на ръководители,нареждания за отпускане на материали навън,пътните листи на водачите на транспортни средство

-изпълнителни-отразяват извършването на стоп.операция-ф-ри,искания,складови разписки,авансови отчети и пр.Задължително се подписват от лицата,участващи при извършването на стоп.операции.

-документи за сч.оформяване-съставят се в сч.служба въз основа на разпоредителните и изпълнителните документи във връзка с подготовката и осъществяването на сч.регистрация-мемориалните ордери,групировъчни и сборни ведомости,листове за разшифровка и пр

-комбинирани-изпълняват функциите на разпоредителни и изпълнителни документи,а в някои случаи и на документи за сч.оформяне-прих.и разх.касови ордери и пр.

2.В зависимост от мястото на съставяне

-външни-съставят се извън предприятието и постъпват в тях-ф-рите от доставчици,извлечения от разпл.с-ка

-вътрешни-съставят се непосредствено в предприятието при извършване на стоп.операции-повечето от документите са вътрешни

3.Според времето на съставянето

-първични-съставят се  в момента на извършване на стоп.операция и са основание за всички последващи сч.записвания.Те се опделят на единични(едноредови и многоредови)и групови(многоредови)

-вторични-съставят се въз основа на предварително съставени първични документи с цел да се обобщи съдържащата се в тях инф-я-ведомости за прихода и разхода на материалите,ведомостите за разпределението на работната заплата и пр

4.Според икономическото съдържание –касови,банкови,за отчитане на труда,за отчитане на материалите и пр

5.Според техниката на съставянето им-ръчно съставени и машинно съставени

6.Според външния вид и начина на представяне на данни-книжни бланки,перфокарти,перфоленти,магнитни дискове,дискети и пр

7.Според съдържанието на инф-та-съдържащи постоянна инф-я,съдържащи условно постоянна инф-я и съдържащи променлива инф-я

8.Според формата-типови(във всички сфери) и специализирани(в отделни отрасли)

9.Според възпроизводимостта им-оригинални,чернови,копия,преписи

10.Според начина на съхраняването-в папки,на магнитни дискове,на дискети  и пр.

11.Според начина на съхраняване-с текущ срок на съхраняване(използват се за кратък период от време,след което се унищожават) и с постоянен срок на съхранение(предават се в държавни архиви)

Според ЗСч сч.документи биват първични,вторични и регистри

Документооборот

Документооборот-движението на документите от момента на тяхното съставяне до момента на тяхното предаване за съхранение в сч.архив

ДО обхваща следните етапи на движение на документите:

1.Приемане на документите-извършва се от работниците.Необходимо е да се установи съответствие м/у сводните документи и приложените към тях първични документи

2.Проверка-осъществяване на важни контролни функци на счетоводството.Бива 3 вида:

-формална-установява се дали документите съдържат всички нео(бходими реквизити

-аритметична-проверява се правилността на извършените в документите аритметични действия

-по същество-установява се целесъобразността и законността на отразените в тях стоп.операции

3.Обработка-състои се от редица операции от страна на сч.работници,които са:

-остойностяване-представлява превръщането на съдържащите се в документите натурални и трудови показатели в стойностни

-сортиране-подреждане им по определени еднородни признаци

-групировка-обобщаване на съдържащите се в тях еднородни данни и съставяне на вторични дакументи като групировъчни таблици,сборни ведомости и пр

-счетоводно оформяване-свързана с означаването на с-ките,които следва да се дебитират и кредитират във връзка със стоп.опрецаии,отразени в съответните документи

4.Предаване на документите в архива и съхраняване-извършва се в сч.архив на предприятието в определени срокове.Сроковете за различните документи са различни в зависимост от характера и предназначението на инф.та в тях.След изтичане на определените законни срокове документите с важно значение за дейността на предпиятието се предават за пазене в държ.архив,а останалите се унищожават.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG