Home Икономика Имуществено облагане

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Имуществено облагане ПДФ Печат Е-мейл

Имуществено облагане

Същност на имуществените данъци

За разкика от подоходното облагане имуществено е облагането, при което облагането с данъци се извършва съобразно количествени и качествени характеристики на притежаваното имущество - обект на данъчно облагане.

Имуществените данъци се регламентират от Закона за местните данъци и такси

Принципи при облагане с имуществени данъци:

1.Принцип на съразмерност на данъците,съобразно стойността на притежаваното имущество.

Данъчната оценка,съпоставена с пазарната оценка на имота е много близка.

Данъчното задължение на индивида е съобразно притежаваното от него имущество.

2.Принцип на облекчени режими при определени условия за облагане с имуществени данъци. В някои случаи даже не се дължи данък (наследство по пряка линия).

3.Принцип на публичност. Размеът на имуществения даннък задължително трябва да се публикува (от 0,5 до 2 на 10000 промила върху данъчната оценка).

Имуществените данъци са:

1.Данък върху недвижимите имоти.

2.Данък наследство.

3.Данък при дарение или при прехвърляне на имущество по безвъзмезден начин

4.Данък превозни средства.

Патентен данък – превежда се е местните бюджети, но не е имуществен , а е подоходен данък.

Данък върху недвижимите имоти

Обекти на облагане с данък върху недвижимите имоти

С данък върху недвижимите имоти се облагат сградите, парцелите, дворните места, урегулираните поземлени имоти,( когато върху тях  няма постройка не се дължи данък).

Субекти на облагане с данък върху недвижимите имоти:

1.Собствениците на недвижими имоти.

2.Лицата, в чиято полза е учредено вещно право на ползване на недвижим имот.

Когато имотът е отдаден на концесия, днъчно задължено лице е концесионера.

Кога не се плаща данък върху недвижимите имоти:

1.Данък недвижими имоти не се дължи в случаи,в които данъчната основа на имота е 2520лв (по 1,5 на 1000 промила - разходите по администриране са  по-големи от размера на данъка).

2.Данък недвижими имоти  не се дължи за имоти, които са публична собственост.

3.Данък недвижими имоти не се дължи за читалища, консулства, посолства.

4.Не се дължи за имоти, кооито са паметници на културата.

5.Не се дължи за сградите на висшите училища, академии, музеи.

6.Не се дължи данък за временни постройки,които обслужват строителство на нова сграда.

7.Не се дължи данък за сгради, застрашени от самосрутване.

8.Не се дължи данък за сгради,които са сертифицирани

Тези, които имат сертификат А не плащат данък 10 години,а тези със сертификат В се освобождават от данък 5 год.

Деклариране на недвижимите имоти

Всички новопридобити или новопостроени недвижими имоти следва да се декларират в двумесечен срок след въвеждане в експлоатация. Ако се ползва имота, данък се дължи и без удостоверание за

Декларирането се извършва с подаване на многолистова декларация (чл.14) – техническа характеристика на имота, разгъната застроена площ,гаражи. От това зависи размера на данъчната оценка.След петата година се начислява овехтяване.

Данък недвижими имоти се дължи независимо от това дали имота се ползва или не.След като е годен за ползване или има документ за ползване.

Когато не се декларира имота се дължи от 10 до 400лв.глоба + данък с лихва.За юридическите лица глобата е 1000 лв.

Декларират се имоти, собственост на фирми и предприятия (чл.14), нежилищни имоти (чл.17). Вписва се отчетната стойност на имота.Отчетната стойност на имота . данъчната ставка на данъка = Задължението.

Определяне на данъка върху недвижимите имоти

Данъкът върху недвижимите имоти се определя на базата на данъчната оценка на имота.Размерът на данъчната ставка е от 0,5 до 2 на 1000 промила върху данъчната оценка.

За имот, който представлява основно жилище на  данъчно задълженото лице, данъкът се дължи в намален размер – 50 %.

Лица, които имат намалена трудоспособност 50 и над 50 % ползват намаление за имот, които представлява основно жилище в размер на 75%.

Когато имотът е новопостроен, данъкът се дължи от месеца, следващ месеца, през който е построен имота или е въведен в експлоатация.

Срокове за плащане :

1.От 1.02 до 31.03

2.До 30.06

3.До 30.09 на годината,за която се отнася

4.До 30.11 на годината, за която се отнася.

Ако се плати в първия срок – 5 % намаление.

Как се определя данъчната оценка?

Данъчната оценка се определя като разгънатат застроена площ се умножи по базисната стойност на имота и по корекционни коефициенти.Тези корекционни коефициенти са: коефициент за местоположение на имота, коефициент за инфраструктурата на имота, коефициент за индивидуалните характеристики на имота и коефициент на овехтяване на имота.

Базисната стойност на имота се определя от законодателя и е различна в зависимост от конструкцията на сградата и от начина, по който е построена същата ( 4,40 лв на кв.м, паянтови постройки – разгъната площ по 14лв. на кв.м, нови – 17лв./кв.м)

Коефициент за местоположение на имота – зони.Определят се от Общинските съвети. За големите градове. За първа зона  коефициентът за 2008г – 39, за 2009г.- 58,5,за втора зона коефициентът за 2009г. е 49,1.

Коефициентът за инфраструктура зависи от това дали имота граничи с трайна настилка, има ли водопровод, канализация в имота, около имота,ТЕЦ...

Коефициентът за индивидуални характеристики зависи  от етацността на имота( между 2 и 4 етаж – най-висок данък), метални покрития, топлоизолации, шумоизолации.

Коефициентът за овехтяване е в зависимост от вида на конструкцията и начина, по който е изграден имота.Определя се след изтичане на 5 год.от ползване на имота (0,5

Данъчна оценка на незавършено строителство – определя се в % от строително-монтажните работи по проектно-сметна документация. До нулев цикъл (кота 0) е 37 % ,до груб строеж – 63%

Данъчната оценка на земите – определя се в зависимост от базисната стойност 0,80лв. на кв.м и има ковфициенти, които се прибавят съобразно характеристиките на земята (в курортните места е по-голям размера от този

Данъчната оценка на подобренията върху имот – басейни – 23лв.на кв.м, за трайни луксозни настилки, за масивни огради – 8лв. на кв.м, спортни площадки – 15 лв. на кв.м

Данък върху наследство

Обект на облагане с данък върху наследство -  имущество, оставено в наследство на наследници по закон или по завещание.

Не преминават по наследство :1) Права и задължения на наследодателя по сключен от него преживе договор (за изработка например);2) Учредено вещно право за ползване

Данъчно задължени лица с данък върху наследство са наследниците по закон или заветниците.Когато се завещава  имущество на несвързани лица, не може да се завещае цялата част, една част остава за наследниците по права линия.

По действаща норма в момента данък върху имучество не се дължи, когато се наследява по права линия.

За наследниците по серебрена линия( тези,които имат общ родоначалник, не произхождат един от друг) – данъкът, който дължат е от 0,4 до 0,8%, но за наследствен дял над 250000лв

Когато се наследява имущество извън тези категории ( извън тези по пряка и сербрена линия) – данъчната ставка е от 0,3 до 0,6 % за наследствен дял над 250 000 лв.

Деклариране на имущество, получено по наследство или по завещание

Имуществото се декларира в срок 6 месеца от датата на смъртта.При неподаване на декларация ( не подават декларация роднини по права линия) – глоба.

Определянето на данък върху наследство се извършва чрез оценяване на облагаемата наследствена маса, а именно:недвижимите имоти се оценяват по данъчна оценка на имота, превозните средства – по застрахователната им стойност, влоговите спестявания в търговски банки - олихвени към датата на смъртта, ако са в друга валута се оценяват по централния курс на БНБ към датата на смъртта.От така определената наследствена маса се приспада стойността на имуществото, от което наследниците са се отказали в полза на държавата.Приспадат се 1 000 лв. за погребение.

В случай, че наследодателят е придобил имущество до 1год. преди неговата смърт, то се взема само 40% от облагаемата наследствена маса.Ако е имотът е придобит 2 години преди смъртта – 50%, 3 год. преди смъртта – 60% ще бъдат обложени с данък върху наследство.

Срокове за плащане на данъка върху наследство – плаща се в двумесечен сок след съобщаването му от общинския служител

Данък при дарение

Обект на облагане с данък при дарение – имущество, което преминава по дарение.

Субект на облагане с този данък е преобретателя на имуществото,т.е лицето, което получава имуществото.С изключение на случаите, при  които дарението е в полза на държавата – тогава субект на облагане е дарителя.

Данък при дарение не се дължи между роднини по права линия,а при поднини по серебрена линия е в намален размер.

Когато дарението е между останалите лица – между 0,3 – 0,6%.

Когато се прехвърля имущество по възмезден начин(т.е продажба), данъкът е в размер от 1,3 до 2,6 % от данъчната оценка.

Данък върху превозните средства

Обект на облагане с данък върху превозните средства –облагат се с данък всички превозни средсва, регистрирани за движение по републиканската пътна мрежа на Република Българив или подлежащи на регистрация такива.

Пътно превозно средство - това е съоръжение, предвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари.

Моторно превозно средство – това е съоръжение, което се двици по пътя и е снабдено с двигател.

Леки автомобили- това са автомобили, в които бтоя на местата за сядане не превишава 8, без мястото на водача.

Товарни автомобили – това автмобили,предназначени за превоз на товари.

Автобуси – това са автомобили, предназначени за превоз на пътници.

На облагане с данъци подлежат и корабите, вписани в регистрите на българските пристанища.Също и въздухоплавателните средства, вписани в Държавния регистър на Република България за въздухоплавателни средства.

Субекти на облагане с данък върху превозните средства- всички собственици на превозни средства.Длъжни са в двумесечен срок след придобиването на такова, да го декларират дс декларация по чл.54 от Закона за местните данъци и такси в дирекцията към съответната община по постоянен адрес.

Определяне на данъка

Данъкът за леките автомобили се определя съобразно мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила (над 14год.- 1,от 14 до 5 год – 1,5; за автомобил,произведен до 5 год.- 2,8) Мощността на двигателя

За ремаркетата към леките автомобили се плаща допълнително данък.За товарни ремаркета – от 5 до 25лв, за къмпинг-ремаркетата – от 10 до 30 лв.

Данък се плаща и за мотоциклетите, съобразно тяхната мощност.

За автобусите данък се плаща съобразно броя на местат за сядане – до 22 места ,над 22 места – от 100 до 300 лв.

Освободени от плащане на данък са превозните средства на държавни, общински органи и организации, линейки, автомобили на Българския червен кръст.

Автомобили на лица с намалена трудоспособност 50 и над 50 %, ако автомобилът е до 2000 куб.м

При прехвърляне на собственост върху превозното средство в течение на годината, новият собственик не дължи данък, ако стария собственик- продавач е платил данъка в пълен годишен размер.

При придобиване на превозно средство в течение на годината, данъкът се дължи пропорционално на броя на месеците до края на годината.

В случай, че превозното средство с еспре от движение, за да не се дължи данък талона трябва да се представи в КАТ.

Срокове за плащане на данъка върху превозните средства Два срока:1)До 31.03;2)До 30.09

При плащане в пълен размер в първия срок – намаление до 5 %.

За тези автомобили, които са снабдени с вграден катализатор се дължи данък в половин размер.А за товарните автомобили,които са снабдени със сертификат EURO 1, EURO 2, също така се дължи данък в половин размер.

Местни такси

Такса за изхвърляне на битова смет – определя се на базата на данъчната оценка на имота.

Как с определя таксата? Данъчната оценка на имота се съпоставя със средствата, които са необходими за поддържане на чистотата и се получава размера на промила – 2009г-1,3 на 1000 – таксата е по-висока,заради увеличението на данъчната оценка.

Такса смет има три елемента:

1.Такса  за изхвърляне на битови отпадъци

2.Такса за поддържане на депата,в които се съхранява битовата смет.

3.Такса за поддържане на общинските места- градини,паркове

Услуги

Услуга е всичко, което има стойност и не е стока или пари в обръщение.

Няма вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване.

По отношение на мястото  на извършване на доставката на услуги (например недвижим имот) – мястото е там, където е имота.

Ако касае транспортни услуги:

България                                                    Германия

рег.ДДС                                                     нерег.ДДС

място на изпълнение – България

20% данък

България                                                    Германия

рег.ДДС                                                     рег.ДДС – място на изпълнение – Германия

Мястото на изпълнение е там, където доставчика извършва стопанска дейност.

Изключения – в Закона

Туристически услуги

Туристическите услуги се облагат с диференцирана ставка, която е 7 %, но която касае настаняването, предоставено от хотелиер, което настаняване е част от организирано туристическо пътуване.

Пример:През лятото на 2008г. български туроператор предлага обща туристическа услуга на клиент с крайна цена 1700лв.Услугите, които предоставя за всеки клиент са:

1.Нощувка за няколко дни в България, за което туроператорът плаща на хотелиера за всеки клиент по 200лв.+ 7 % данък,т.е 14лв.ДДС = 214лв.

2.Организирано културно мероприятие в България, което ползва за всеки клиент 50лв + 20% ДДС (10лв.) = 60лв.

3.Самолетен билет от България до друга държава членка – 500лв.- 0 % ДДС.= 500 лв.

4.Настаняване за няколко дни в друга държава членка ( примерно Гърция – 5 %). Туроператорът ще плати на чуждестрнния хотелиер 500 + ДДС 5% = 525 лв.

5.Организирано културно мероприятие в другата държава членка 100лв.+ДДС 15лв = 115лв.

Как ще се определи данъка на общата туристическа услуга?

Д=(ОЦ-ОС пок). ДС=[1700-(214+60+500+525+115)].20 =(1700-1414).20=47,60лв за вс. клиент

100 +ДС                                 120                                                120

Данъкът е 47,60 лв за всеки турист.

Туристическият оператор няма право на данъчен кредит

Авансови вноски- изравняване

Лице- различни дейности

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG