Home Икономика Дълготрайни биологични активи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дълготрайни биологични активи ПДФ Печат Е-мейл

Дълготрайни биологични активи –

същност, квалификация, оценка

След 2007г. се очаква промяна при счетоводното отчитане на ДМА, която е свързана главно с тяхното обособяване като самостоятелен счетоводен обект и с отделна позиция в счетоводния баланс. В настоящия момент ДБА от гл.т. на баланса се третират не като самостоятелна група на ДА, а като елемент на ДМА. Така на практика се проявява  следното противоречие: ДМА счетоводно се отчитат чрез сметки от гр. 20, а ДБА чрез сметки от гр. 27. Следователно след като се отчитат чрез самостоятелна счетоводна група, те би трябвало да бъдат обособени и в счетоводния баланс както са обособени ДНА и ДФА.

По своята икономическа характеристика ДБА могат да бъдат характеризирани по следния начин: те са контролирани от предприятието живи животни и растения, придобити в резултат на минали събития, от които се очаква черпене на икономическа изгода за период по-дълъг от 12 месеца. Черпенето на икономическа изгода се проявява при проявлението на биологичните активи, при тяхната биологична трансформация. Самата биологична трансформация се проявява като процес, включващ растеж, стареене, продуктивност и размножаване, които процеси предизвикват количествени и качествени промени в съответните животни.

При ДБА икономическата изгода се проявява под формата на селскостопанска продукция или на създаване на биологични активи (потомство от същия биологичен вид). За да бъде признат и отчитан към групата на биологичните активи, той трябва да бъде контролиран от предприятието, да дава възможност за черпене на икономическа изгода и да бъде измерим. Контролът се проявява чрез собствеността върху актива. Следователно в гр. 27 ще се включват само ДБА, които са собственост на предприятието. Ако активите не са негова собственост, а временно са наети за ползване, те ще се отчитат от задбалансовите сметки, като чужди ДБА. Измеримостта се характеризира и проявява чрез обхващането им с натуралните измерители или стойностния измерител. Чрез натуралните измерители ДБА се обхващат по различен начин според техния вид. Например горите и трайните насаждения като масиви се измерват чрез декарите земя, върху която са засадени, докато животните се измерват в брой. Всички ДБА задължително трябва да имат стойностна оценка. За разлика от ДМА те се оценяват не по тяхната историческа цена, а по справедлива стойност. Самата справедлива стойност се формира по особен начин. Като база за нейното формиране се счита цената на тези активи, т.н. активен пазар - това е този пазар, на който ДА могат да бъдат винаги намерени, или цената им се формира под влияние на пазарните механизми на търсене и предлагане.

В нашата страна сега се прилагат два нормативни акта при организиране на счетоводната отчетност, а именно международните счетоводни стандарти и счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. По-голямата част от земеделските стопанства се характеризират именно като малки и средни предприятия и би трябвало да прилагат тези стандарти.

При регламентирането на стандартите на ДБА в СС – 41 за малки и средни предприятия, неправилно е регламентиран начина за формиране оценката на ДБА. Не е взето под внимание постановката на стандарт 41, т. 9, в която се регламентира, че оценката им се определя в зависимост от тяхното местоположение, т.е. трябва да се вземе под внимание разходът, който би се направил за транспортиране ако това е възможно до активен пазар. Когато от цената на активния пазар се спаднат транспортните разходи (за придвижване на актива до този пазар) се получава справедливата стойност на този пазар. От тази справедлива стойност е необходимо да се приспаднат т.нар. разходи по продажби. Това са комисионните на брокери, както и таксите за осъществяване на сделките по покупко-продажбата на активен пазар. Когато от справедливата стойност се извади стойностния размер на разходите по продажби се получава т.нар. нетна справедлива стойност, по която ДБА първоначално се признават и остойностяват по баланса.

При оценяването на ДБА трябва да се вземат под внимание редица особености:

v                  необходимо е да се вземе под внимание потенциално съдържащата се, но не проявена като самостоятелен обект селскостопанска продукция. Именно поради това една бременна крава има по-висока цена от не заплодена крава или една не остригана овца има по-висока оценка от една остригана овца.

v                  при някои ДБА оценяването са извършва комплексно с други материални активи. Например предприятието закупува земя или масив с трайни насаждения, при което в пакет се закупуват земя и гори или земя и трайни насаждения. Независимо, че сумата е заплатена общо тя трябва да бъде разделена, т.к. земята е ДМА, а гората трайни насаждения - ДБА. Разделянето е необходимо и от данъчна гл.т., т.к. сделките със земя са освободени от ДДС, а сделките с ДБА са данъчни. Трябва да се разграничи каква е оценката на ДБА и каква е оценката на земята.

v                  оценяването на ДБА по справедлива стойност влияе и върху начина на тяхното третиране при съставяне на амортизационния план. В стандарт 41 се посочва, че когато биологичните активи се оценяват по нетна стойност те са неамортизируеми. Успоредно с това обаче в края на всяка година трябва да се коригира тяхната оценка по новата им нетна справедлива стойност след отразяване на настъпилите биологични промени. Трудността е, че нетната справедлива стойност се формира не само под влияние на биологичната трансформация, а и от пазарните механизми на търсене и предлагане.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG