Home Икономика ОТЧЕТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ. ОСОБЕНОСТИ, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧЕТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ. ОСОБЕНОСТИ, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧЕТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ. ОСОБЕНОСТИ, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ.

Отчетните измерители, които се използват в стопанската отчетност са три вида.Натурални,трудови и парични. Натуралните служат за отчитане на еднородни обекти по количество единици. Те изпълняват  важни функции при контрола по съхраняване на стоково-материалните ценности за тяхното по рационално ползване в процеса на стопанската дейност, но пък извън еднородните обекти не предоставят възможност за обобщаване на стопанските факти,явления и процеси.Трудовите  измерват работно време и се изразяват в единици време-минути,час . Те имат важно значение за определяне ефективността на трудовите разходи, научната организация на производството и труда.Чрез тях могат да се сравнят някои разнородни величини, но тъй като има различия в квалификацията на работниците, то тази възможност е доста ограничена.Паричните,чрез тях се изчислява съвкупността от всички материални стопански средства, с които разполага предприятието, себестойността на продукцията , установяват се връзките на предприятието с други предприятия и лица. Те са всеобщи и обобщаващи и имат важно значение за стопанската отчетност и за контрола на стопанската дейност.

ТЕМА 4 ВИДОВЕ СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ. СЪЩНОСТ,СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ.

Съществуват три вида стопанска отчетност – оперативна, статическа и счетоводна. Оперативната е съвупност от способи за наблюдаване, отразяване и контролиране на отделни стопански факти,явления и процеси,осъществявани в даден участъци в стопанската деиност, характерни най-вече за дейността на конкретните отчетни единици, които е необходимо да бъдат контролирани непосредствено в процеса на тяхното извършване следователно получаваната информация. Служи на целите на текущото оперативно ръководство и управление на дейността.Чрез оперативната отчетност се обхващат най-разнообразни стопански оперяции или процеси още в момента на извършването им или веднага след това.Осъществява се от непосредствените участници в стопанската дейност,а показателите се използват най-вече на място,където са получават.При осъществяването й се използват и трите вида отчетни измерители.Статистиката е метод за количествено наблюдаване, изучаване, измерване, и контрол на явления и процеси,извършвани в стопанството на страната.Чрез нея се регисрират,обобщават и контролират масови обществени явления и процеси. В нея се използват всички видове отчетни измерители.За обработка на първичните данни и за получаване и анализ на статистически показатели тя използва специфични способи и средства: сводка и групировка на първичните данни,изчисляването на индекси, коефициенти и др.Тя има месечни.,3 месечни и годишни форми на отчитане.

ТЕМА 5  СЪЩНОСТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Счетоводството осигурява отчетна икономическа информация за движението,състоянието и изменението на стопанските средства и техните източници в отчетнообособените единици. То е информационна система за пълно,непрекъснато и взаимно свързано отразяване и обхващане в парично изражение и със специфични средства на онези стипански факти, процеси и явления които са характерни са обособените отчетни единици.Същността на счетоводството, представлява седем особености, формулурани от доцент Градев. Първата особеност е използването на паричния измерител и осъществяване на стойностно отчитане, благодарение на което се формират стойности показатели.Втората особеност  е задължителното докуметиране на стопанските факти и явления върху съответния материален носител – документ,които се формира по определен ред.Следващата особеност е пълното обхващане и отразяване на всички стопански факти,процеси и явления,които са свързани с дейността на отчетните единици. Друга особеност е че счетоводството не се прилага въобще, а в рамките на обособените отчетни единици.Следващата особенност е че счетоводството се осъществява непрекъснато, поради непрекъснатото изменение на възпроизводствения процес. Шестата особеност на счетоводството е че осогурява взаимно свързано отразяване на стопанските процеси,факти и явления,чрез прилагане на специфични способи,които в своята съвкупност дават съдържанието на счетоводния метод. Последната особеност е че счетоводството служи за анализ и контрол на стопанската дейност. Задачите на счетоводството са да осигури информация за; имущественото състояние на отчетните единици,за резултатите от стопаснката дейност на единиците, информация за цялостна стопанска дейност, да служи като средство за опазване на имуществото на отчетните единици и др.

ТЕМА 6 РАЗВИТИЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Още през турското робство в България се е практикувало воденето на търговски книги и прилагане на двойно счетоводство, то е било познато само на заможните търговци и занаятчии, прилагано е било простото счетоводство.Първата българска книга излиза през 1850 година от братята Стоян и Христо Караминкови – „диплография или как ся държат търговски книги” В Свищов се създава първото държавно средно училище за изучаване на книговодство, след няколко години по-късно подобни се откриват и в София,Варна,Пловдив и Бургас.След първата световна война в Свищов,Варна и София се създават и висши икономически училища, които изучават подробно счетоводството.След освобождението започва развитие на счетоводството у нас.В първия търговски закон се изисква задълйително търговците да водят търговски книги.Публикувани са редица книги по счетоводство на Добрев, Белмер,Тошев и др. В периода на социализма се развива счетоводството в посока информационно да обслужва плановата държава и статистическите органи. Презтози педиот в България се извършва задълбочени научни изследвания в областа на счетоводството като практика и теория.Принос за това имат учените Г.Генов, М.Базлянков,Н.Градев и всички от настоящия икономически университет.

ТЕМА 7 СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СЧЕТОВОДНАТА ТЕОРИЯ

1.1За формулиране на счетоводната теория се използват два основни подхода-нормативна и дескриптивна.При нормативната по нормативен път се регламентира какво се изисква от счетоводството и каква трябва да бъде практиката на счетоводството.Чрез дескриптивната се описва това което съществува в счетоводната практика,което става нейна основа Съдържанието на счетоводната теория включва изясняване  процесите на регистриране и индефициране на сделките и събитията, които разкриват икономнмическата реалност на отчетните единици.Изясняване на подходите за оценка и измерване на съответните сделки. Изясняват се също принципите на текущото счетоводно отчитане и  счетоводната обработка. И не на последно място изясняването на принципите и особенностите на периодичното приключване и представянето на счетоводната  информация. От това съдържание на счетоводната теория следва че тя обхваща измерването на счетоводните обекти, създава и предоставя информация,в която се информира състоянието на съответните отчетни единици.  1.2Структурата на счетоводната теория включва: На първо място определянето на целите на счетоводството.Определяне на счетоводните принципи – произлизат от счетоводните концепции и постулати,ръководят счетоводната практика. Към тях спадат принципа за съотнасяне на приходите с разходите,принципа на историческата цена,рационалния принцип, обективността,значимостта и др.Трето – изяснява се системата на счетоводните техники, които произлизат от счетоводните принципи – това са правила, които се прилагат на входа на периодичното и текущото счетоводно отчитане.И не на последно място – дефинирането на теоретичните концепции и постулати – това са твърдения, които показват политическата, социалната,икономическата и правна среда в която функционира счетоводството.Постулати са – паричния измерител, действащо предприятие,отчетния период и разбирането за отчетните единици.

ТЕМА 8 СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ

По своята същност те са основни изисквания, с които трябва да се съобразява отчетният процес. Принципите на счетоводството се приемат със Закона за счетоводс­твото и това им придава задължителна сила. Те могат да бъдат групирани в  три групи: принципи, които определят правилата на оценяването на активите и пасивите; принципи, които определят правилата на отчитането на приходите и разходите и принципи с общо значение за създаването на счетоводната информация.Към първата група принципи се отнасят принципът на историческата цена, принципът предпазливост и принципът действащо предприятие. Принципът на историческата цена. Този принцип определя основните правила за текущото оценяване на активите и пасивите.Принципът предпазливост. Приложен в счетоводството, той означа­ва разумно оценяване на Предполагаемите рискове и на очакваните евен­туални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции, за да се определи действителен финансов резултат. Принципът действащо предприятиеЗа действащо се счита предприятие, което има спо­собността и сигурността да продължава своята дейност и не пред­вижда нейното прекратяване или ограничаване в предвидимото бъ­деще.

Към втората група принципи спадат Принципът сьпоставимост на приходите и разходите. По същество това означава разходите да се съпоставят с приходите, произтекли от тях или, съответно приходите да се съпоставят с разходите, направени за тяхно получаване. Принципът текущо начисляване. Съгласно този принцип сделките и събитията следва да се признават към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на парите или на техните еквиваленти Принципът предпазливост има значение и за организацията на от­читането на разходите и приходите. Към третата група принципи спадат Принципът предимство на съдържането пред форма­та- сделките и събитията следва да се отразяват счетоводно според тяхното икономическо съдържание и същност.Принципът независимост на отделните отчетни периоди. От принципа следва, че всеки отчетен период трябва да се третира счетоводно сам за себе сиПринципът стойностна връзка между начален и краен баланс.реализира се в това, че балансът, съставен към 31.12., като краен баланс за изтеклата година, е начален баланс за следващата отчетна година.Запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG