Home Икономика СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ПДФ Печат Е-мейл

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ,  ВЗЕМАНИЯТА И ПАРИТЕ – ТЕКУЩО И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ ВЪВ  ФО

Съдържание:

I. Въведение

1. определение на приходите

2. измерване,  оценяване на приходите

3. идентифициране на операцията/сделката и критерии за признаване на приходите от обичайна дейност

4. оповестяване

II. Счетоводно отчитане на приходите от продажби

1. продажби в брой,  с кредитни карти и на кредит

2. рекламации при продажба

3. определяне размера на НПП от продажби

4. различни видове продажби

III. Оценяване и отчитане на вземанията

1. дефиниране на вземанията

2. счетоводно отчитане на лошите кредити

3. посочване на вземанията във ФО

IV. Прилагане принципи на текущо начисляване при специални обстоятелства

1. отложени приходи

2. разсрочени приходи

3. дългосрочни договори за строителство

V. Отчитане и контрол на паричните наличности.

I.  Въведение.

В счетоводната регламентация има специален стандарт за прихода.  Това е 18,  който разглежда счетоводното третиране на някои видове сделки и събития,  което означава,  че не е изчерпателен по отношение на всички разнородни форми на прихода,  както и по отношение на възможните стратегии за признаване на прихода.

В този смисъл други стандарти регламентират отчитането на различни категории приходи.

Винаги,  при всеки вид приход,  се изисква да бъде измерим по справедливата стойност на продадения продукт,  независимо какъв е (продукция,  услуги и др.)

Специален стандарт за приходите дава определение в смисъл приходът е брутен поток от икономически ползи (пари и други) през периода.

Той е създаден в хода на обичайната дейност,  когато тези потоци водят до увеличение на СК,  различно от увеличенията на капитала.  свързани с вноските от акционери.

За какво увеличение на СК става дума?

Ако получим приход по справедлива стойност,  която не превишава себестойността на продукта

капитал=>приход

без

ДДС

1 000            1 000    1 000=> поддържа първоначалния размер на капитала

1 200 =>първите 1 000 поддържат първоначалния размер на капитала

останалите 200 – с толкова капитала ще нарасне,  това е прираст,  доход,  капитализация

Приходът е показател за актив,  който се възвръща под формата на пари или вземания.

Когато говорим за капитализиране на печата – нарастване на актив от продажба и възвръщане на стойността на капитала; едновременно нарастване на актива и пасива.  Приходът може да бъде третиран като счетоводен информационен поток и като паричен поток.  Приходът може да бъде разглеждан и като поток от икономическа изгода (пари,  парични еквиваленти,  непаричен актив).  Приходът може да бъде разглеждан и като паричен приход,  т. е.  като паричен поток,  олицетворяващ икономическа изгода в парична форма.

Ако имаме вземане,  няма да признаем прихода за паричен.

? има ли връзка между прихода и баланса? чистата печалба

ОПР -> превръщане в парична база -> информация за паричния поток,  капитализиране на прираст,  получен от приход.

Можем да говорим и за капиталови разходи; разходи,  които са капитализирани

I.  Бавноликвиден капитал (ДА)

II  Бързоликвиден (оборотен) капитал (КА).

Всички разходи,  които правим за бавноликвиден капитал,  се капитализират; не отиват направо в себестойност => разходите биват капиталови и има капиталови активи – по пътя на амортизацията се възвръщат.

Лекция 21. 11. 2006г.  – 8 път

Приходът е създаден в хода на обичайната дейност (основната + финансовата дейност).  Къде остава инвестиционната дейност,  свързана със създаването на ДА?

Обичайната дейност включва:

1) основната,  без да се изключва инвестиционната

2)  финансовата

Остават и други видове дейности,  които също са приходи,  но не влизат в обичайната дейност.

Приходът може да се означава с различни понятия:

1) продажби (показател за продажби = показател от Приходи от продажби)

2) възнаграждения

3) лихви

4) дивиденти

5) лизингови вноски

Какво е основното,  за да се получи приход? Това е влизането на икономическата единица в отношения с пазара,  където да предложи стоки,  услуги и да получи еквивалента им.  Когато говорим за приход,  свързан с пазара,  това е получаването на вливащи се парични потоци или икономически изгоди (парични потоци + непарични активи – вземания,  бартерни сделки и други).

Приходът представлява едно очаквано икономическо положение,  което да може да покрие направените разходи по себестойността на произведените стоки и услуги,  т. е.  да се получи възстановяване на разходваните ресурси,  респективно капитали,  които стигат за реализация на пазара.  Приходът се явява като една възможност за прилагане на принципа на съпоставяне на реализираните през отчетния период приходи (а те фигурират в ОПР),  с направените разходи,  от които произхожда прихода,  независимо дали те са от текущата година или от минали години.  Получава се показател за приход,  в ролята му на прираст.  Той е извън онази част от прихода,  която възвръща направените разходи.  В резултат на това съпоставяне,  прихода виждаме като:

1) прираст

2)  възвръщане (на активите,  които са вложени,  т. е.  възвръща разходите)

За да се реализира един капитал трябва:

1) да осигурим капитала

2) той да работи

3) да стигне до пазара

4) да се извърши продажба

5) да се реализира приход

Елемент на финансовите отчети е прихода и разхода,  а не прираста.

Note:

Приходът може да се разглежда още и във връзка с икономическия принцип,  при пазарна икономика – да се осигури поддържане на капитала и получаване на печалба.  Това предполага,  че разходите в резултат на които е получен приход на трябва да надвишават приходите.  Но това не е на база съпоставяне.  Приходът още може да бъде свързан с финансово-икономическия принцип за разплащане на време и срок.  Това означава,  че можем да го разглеждаме като възможност  за плащане в срок (на падежа) и да гарантираме имиджа на добър платец.

Всеки управленец и икономист трябва да може добре да се ориентира в информацията на финансовите отчети и да може да я прилага добре на практика.

Във финансовия отчет прирастът като част от прихода не е елемент на отчета.  Той се появява в показателя печалба.  Приходът във финансовия отчет се отразява нето,  без ДДС.  В широк смисъл,  приходът включва освен приход от стоки,  продукти,  услуги,  още лихви,  дивиденти,  възнаграждения от ползвани права,  услуги,  т. е.  ако например имаме туристическа агенция,  която продава автобусни билети,  приходът който получава от продажбата на билетите приход ли е? Приходът се състои в комисионната,   която агенцията получава,  а не в общата сума на продадените билети.  Комисионната е възнаграждение за извършваните услуги.

Приходът представлява освен регламентираните в специален стандарт постъпления,  пари и вземания от продажби на стоки и услуги,  още (приход извън обичайната дейност,  а именно) - получения приход от:

1) договор за лизинг

2) дивиденти от инвестиции в асоциирани предприятия,  отчитани по метода на участие в СК на асоциирани предприятия

3) застрахователни договори

4) промени в справедливата стойност на финансови инструменти

5) естествения прираст на млади животни и животни за угояване

6) добив на природни богатства и други

Note:

Това са приходи,  извън приходите от обичайната дейност.  Те също са регламентирани със съответните национални и международни стандарти.

Измерване и оценяване

Защо именно измерване и оценяване? Оценяването е количествено измерване с пазарни измерители,  изискващо паричен измерител.  С парите (оценката) мерим стойността на обектите,  които имат полезност.  Бихме могли да кажем каква стойност има актива чрез неговата цена.  Цената е мярка на единица стойност.  Никога обаче,  не се покрива истинската стойност с цената,  защото оценките не винаги са точни и цената варира около истинската стойност.  Що е стойност? Всичко,  което има полезност (всяко нещо,  което носи полза) има стойност!

Приходите е прието да се оценяват по справедливата стойност на получената цена или сумата на вземанията,  нето (чисто),  от каквито и да било отстъпки – търговски или за обем,  предоставени на пазара.  Справедливата стойност зависи от условията на договора (договарянето) между добре информирани продавач и купувач.

Note:

Трябва да се имат предвид следните особености:

А) когато постъплението на пари и парични еквиваленти се отсрочи във времето,  справедливата стойност на цената ще бъде по-ниска от номиналната й стойност.  Разликата между справедливата стройност и номиналната справедлива стойност (която е стойността на парите във времето),  се признава като лихва.

1000                                                      1200

справедлива                                        справедлива

стойност                                              стойност

От втората година трябва да се извади първата и разликата им представлява разлика между двете справедливи стойности – втората стойност трябва да се дисконтира,  за да се изчислят бъдещите парични потоци във времето и да се намери сегашната стойност.

Б) когато се предлага отпускане на безлихвен кредит на купувач или се приема запис на заповед,  която не носи лихва или тя носи минимална лихва,  такъв договор за продажба представлява сделка за финансиране.  Справедливата стойност на цената се потвърждава от дисконтираните бъдещи парични потоци.  За целта се използва задължителен лихвен процент – т. нар.  действащ лихвен процент.  Целта е намиране на сегашната стойност на стоките и услугите.

Ако има една сделка,  която е атрактивна оферта на купувача – за 40 000,  до определена дата може да се изплати напълно 40 000 или е разрешен кредит за 2 години по 2000лв на месец = 24 месечни вноски,  т.  е.  48 000.  разликата е 8 000 лв.  (цена на парите).

48 000 – обща сума,  която включва:

1) 40 000

2) дисконт (дисконто),  (който ще изтегли тези 8 000 вътре и цената на сделката като справедлива цена си остава 40 000).

В случая 48 000 ще представлява приход за бъдещи отчетни периоди,  т. е.  няма да бъде признат през текущия отчетен период.  Всяка вноска от 2000 лв.  ще бъде съответно погашения / признаване на прихода,  т. е.  съответно признаване на дял от лихвата.

Особености:

Размяна на активи – подобни и разнородни: И в двата случая се осъществява сделка,  от която може да се генерира печалба.  Приходът се оценява по справедливата стойност на получения актив и към тази група можем да причислим бартерните сделки.

Note:

Макар и в редки случаи,  ако стане замяна на подобни активи – стоки и услуги,  с нетърговска цел,  там би следвало да не се отчита генериране на печалба.  Такива случаи обаче,  са съвършено редки.

Идентификация на сделки:

По принцип се спазва изискването за предимство на съдържанието пред формата.  По форма сделката се отграничава по място и време.  По съдържание сделката може да има отделни компоненти – например:

1)  2 сделки,  свързани в една,  като продажба с условие за бъдещо изкупуване

или

2) сделката да е комбинация от отделни елементи,  подлежащи на идентификация – например продажба с гаранционно обслужване.

Критерии за признаване на приход:

Изисква се на първо място идентифициране на сделката и на всеки отделен компонент,  ако има такива.  Основните критерии са 3,  свързани с признаване на приход от стоки,  услуги,  използване на активи от трети лица и други.

Това са 3те критерии,  изразяващи се в:

1) да е прехвърлена собствеността на обекта по сделката

2) размяната да е приключила физически или документирана (фактически)

3) събираемостта на сумите да е вероятна:

да има 1.  физическа

2.  юридическа       обоснованост.

3.  финансова

Към тези основни критерии,  по отношение на приходи от продажби на стоки са регламентирани/съществуват още 5 допълнителни критерия,  а именно:

1) да са прехвърлени съществените рискове и ползи

2) да не се упражняват по никакъв начин управление,  контрол върху продадените стоки

3) приходите,  които могат да се признаят,  да са надеждно измерени

4) да съществува реална вероятност,  че предприятието ще получи ползи от сделката

5) направените разходи и тези,  които ще бъдат направени,  са надеждно измерени

Особености:

1.  Ако продавачът запази значителни права върху ползите от стоките,  обект на продажба,  сделката не се признава

Например,  продажба на актив,  към който се предвижда монтиране на инсталация,  сделката не се признава,  до края на монтажа.

2.  Продажба на стоки с условие за евентуално ограничено право на връщане.  Сделката се признава след изтичане срока на договорените клаузи.

3.  При продажба с авансово заплащане приходът се признава след пълното изплащане на сумата от купувача.  Авансът следователно не трябва да се квалифицира като приход,  той е свързан с признаването на приход.

4.  Ако се запази само несъществената част от риска на собствеността,  сделката се признава

5.  Ако има политика да се връщат стоки,  ако клиентът пожелае възстановяването на средствата,  става по-сложно.  Зависи дадена ли е публичност.  Допуска се политиката да дава основание за начисляване на провизия срещу бъдещото задължение срещу разходи за възстановяване на върнатите стоки.

Note:

Друго важно условие е съществуването на вероятност за вливане на стопански ползи в предприятието.  Например прави се износ в продължителен период,  появяват се валутни ограничения,  т. е.  спира признаването на прихода.  Вероятно е да се премахнат валутните ограничения и при тази ситуация приходите могат да бъдат признати.

Note:

Важно условие за признаването на прихода от продажбата на стоки е надеждността на оценката.  Ако разходите след експедицията,  свързани с гаранция и други не са надеждно оценени,  разходът не се признава.

Приход от продажба на услуги:

Признаване – обикновено става след приключване на услугата.  Ако датата на баланса е преди приключване на сделката (услугата),  приходът се признава към датата на баланса.  Трябва да са на лице следните 4 условия:

1) сумата на прихода да е надеждно измерена

2) да е на лице вероятността за вливане на ползи,  свързани с услугата

3) етапът,  в който се намира сделката,  да бъде надеждно измерим

4) разходите,  извършени по сделката и тези,  които предстои да са направят,  да са измерими

В разглеждания случай става необходимо прилагането на 2 известни метода,  които са регламентирани с оглед на строителни услуги,  но важат във връзка с признаване на прихода от услуги:

1) метод на етап на завършеност

2) процент на завършеност

Note:

За признаването на различните видове приходи има едно принципно изискване,  а именно да е формулирана една специална политика относно начина на отчитане и представяне (признаване на приходи) във финансовия отчет.  В случая трябва да има една избрана политика.  Признаването на прихода при прилагането на посочените 2 метода:

А) Когато е вероятно получаването на ползи,  свързани със сделката

Б) Ако съществува несигурност,  тогава несъбираемата сума трябва да се признае като разход,  т. е.  не се коригира вече признатия приход.

При етап на завършеност,  признатия за етапа приход се осчетоводява разход,  който кореспондира със съответния приход.  Това означава приходът остава такъв,  какъвто е признат и корекция върху него не се прави.

Признаване на приходи от лихви,  дивиденти,  възнаграждения за ползване на права:

Тези приходи възникват,  когато активи на предприятието се употребяват от трети лица.  Изискват се 2 условия за признаване на прихода:

1.  Вероятност да се влеят ползи,  свързани със сделката

2.  Надеждна измеримост на прихода

Бази,  препоръчани за признаване на прихода са:

А) При лихви базата е пропорционална на времето,  въз основа на ефективния договор,  определящ ефективния доход от активите.  Това означава,  че се използва ефективния лихвен процент на страната.

Б) При възнаграждението за ползвани права за база на начисляване на прихода,  служи реда на приетата договореност.

В) При дивиденти,  базата е свързана с установяване правото на акционера на получи дохода,  т. е.  ако дивидентът е начислен,  той се признава за приход.

Note:

Ефективната печалба от актива представлява лихвения процент,  използван за дисконтиране на потока от бъдещи парични постъпления,  очаквани за периода на ползвания живот на актива.  На тази основа трябва да се държи сметка за възприетата счетоводна политика,  за признаване на прихода,  както и за възприетите методи за определяне на етапа на завършване на услугата.

Счетоводно отчитане на приходи от продажби:

Специфични случаи:

1.  Продажби в брой – при тях има непосредствено движение на парични потоци.  Счетоводната информация служи:

А) За нуждите на управление на парични потоци или разграничаването им от основната дейност,  от инвестиционна дейност и отделно от финансова дейност.

Счетоводният показател би следвало да има аналитични подразделения в посочените 3 аспекта,  особено ако предприятието е възприело политика да изготвя отчет за паричните потоци по прекия,  директен начин и то чрез проследяване движението на парите.

Б) Създава се показател за продажбите в брой с оглед отграничаване продажбите на кредит

В) За парите и паричните еквиваленти,  получени по видове чуждестранни валута

Сметките за приходи от продажби се разглеждат във връзка и зависимост със сметките за парите и паричните потоци.  На тази основа във финансовия отчет се улеснява представянето на отчета за дохода и на отчета за паричните потоци.

2.  Продажба с кредитни карти.  Този вид продажби са свързани с такса (а това е дисконт по кредитните карти в полза на кредитодателя).  Таксите се изплащат от продавача на стоки,  получил кредитните карти.  Какво излиза от това? Продавачът приема кредитни карти заедно със задължението да внесе такси,  които са бреме,  т. е.  намаляват прихода му.  Логичен е въпросът за ползите на продавача като страна,  опосредстваща кредита.  Кредитните карти заместват чековете.  Практиката за използване на чекове показва наличието на лоши чекове (без покритие).  Чрез кредитни карти това се избягва.

Note:

Бремето на таксите и загубите от лошите чекове увеличават обема на продажбите,  защото изплащанията са улеснени.  Друга полза е,  че намаляват рисковете от директно кредитиране на купувачите.  В счетоводството е необходимо да се използва сметка „Дисконт по кредитни карти”.  Тя се явява като смаляващ коректив на нетните приходи от продажби.  Дисконтът по кредитни карти се ?използва/приспада? при изчисляване на нетния приход от продажби,  а вторият вариант е да се прибави към операционната сметка „Разходи по продажби”.  В този случай дисконтът ще намали брутния доход и печалби.  В първия случай сметката за дисконта е свързана с проблема къде да се приключи.  Логично е да се отнесе към сметка „Разходи по продажби ” или директно към сметка „Печалби и загуби”.

Каква би била ползата,  ако дисконтът се отнесе:

1.  Ако се отнесе към сметка „Разходи по продажби”  - това е разход,  загуба,  който е действително свързан с основната дейност.

2.  Ако се отнесе директно към сметка „Печалби и загуби”,  този показател се губи.

Логично ли е сметка „Таксите по кредитни карти” да остане в баланса,  да се приключи или да се остане като разходи за бъдещ период? Трябва да се приключи,  защото всички разходи трябва да се отразят в текущия период – според принципа на предпазливост.  Направили сме разход,  т. е.  изтекъл е капитал.  Разходът е чиста загуба,  ако не е покрит,  ако няма приходи.  Ако предприятията имат право да разсрочват тези разходи върху ………. .  и продадени ресурси,  то голяма част от вече направените разходи ще се трупат в баланса година след година.  Ако има приходи равни на 0 и разходи по продажба и управление,  следователно те отиват в дебит „Приходи” и оттам в „Загуби”,  защото не са възпроизвели стойност.  Те не са свързани с полезните „Разходи по продукция”,  те не могат да преминават от форма във форма и чакат доход,  който да ги възпроизведе.  Таксите за дисконт са търговски разходи,  те са коректив на цената,  покриват се от доходите на предприятието,  опосредстващо работодателя.

3.  Продажби на кредит

1) без отстъпки – възникват финансови отношения на вземания и поради принципа на начисляването периода се признава и отчита по сметка „Приходи от продажби”

2) продажби с отстъпки и за стимул 2 % по фактурната стойност,  ако плащането стане за 10 дни вместо за 30.  Това е широко ползвана опция,  защото купувачите спестяват значителна сума от отстъпките.

3) ако се плати предварително в уговорения срок,  в случая се явява отстъпка,  която продавачът отчита като коректив (разход),  в сметка „Отстъпка по продажби”,  която е едновременно операционна,  събирателна и корективна на вземанията.  Подобно на таксите по кредитните карти,  тази отстъпка се приключва (да се покрие чрез преминаване по сметка „Разходи по продажби” или чрез сметка „Печалби и загуби”).  Когато се извърши рекламация,  купувачът получи некачествени,  повредени стоки или такива,  които не отговарят на договора,  той има право да ги върне и да си получи обратно парите,  или да направи някаква корекция:

1.    Продавачът отчита рекламация,  направена от купувача

2.  Използва се сметка „Рекламация по продажби” – тя дава информация на управлението за качеството на продажбите и изпълнява корективна роля спрямо приходите.  При самата продажба е било направено:

Дебит „Вземания”

Кредит „Приходи от продажби”

Следва рекламация:

Дебит „Рекламация по продажби”.

Кредит „Приходи”

т. е.  намаляват се приходите и се дебитира сметка „Рекламация по продажби” и веднага се кредитира „Прихода”.

Стойността на рекламираната продукция може да се приключи направо със сметка „Печалба и загуба”.

Не би било целесъобразно отнасянето на рекламацията в „Разходи по продажба”,  защото ще се изкриви финансовия резултат по видове продажби.

Определяне размера на нетната печалба за нуждите на отчета за дохода:

Този показател се определя като Приход от продажби – отстъпки,  дисконти,  рекламации.  Ако при счетоводното отчитане сметката „Приходи от продажби” е намалена (т. е.  дебитирана),  както със себестойността на продажбите,  така и с отстъпките и дисконта по кредитни карти,  както и с отчетените разходи по продажби и за административни нужди.  Разликата в тази сметка,  преди нейното приключване,  представлява нетна печалба от обичайна дейност.  Обратно,  ако сметки „Отстъпки” и „Дисконт”,  предварително са приключени със сметка „Печалби и загуби”,  резултатът в сметка „Приход от продажби” няма да е нетен,  той ще е отежнен (бруто) с отстъпките и дисконта и се нуждае от корекция,  когато се изготвя отчета за дохода.

Note:

Между текущото счетоводно отчитане на приходите от продажби и представянето им в отчета за приходите може да има и най-често има разлика.  Правилата за определяне прихода от продажби като показател във финансовия отчет са регламентирани в стандартите и това предполага специална подготовка във връзка с изготвяне на финансовия отчет.  Показателите,  отразени във финансовия отчет за прихода от продажбите са свързани с изчисляването на показатели за рентабилност и на показатели за възвръщаемост,  доходност на  (общите) активи и на СК.  Това предполага познаване на връзките и зависимостите между приходите и отчетите във финансовия отчет,  баланса,  отчета за дохода,  отчета за движение на СК и отчета за паричните потоци.  За нуждите на вземане на финансови решения относно управление на финансовата дейност на отделното предприятие в аспект прогностичен,  планов,  контролен,   контролно-аналитичен,  е необходимо да се познават вътрешните връзки и зависимости между създаваните счетоводни показатели,  както и самата тяхна познавателна същност.  Счетоводната система създава информационни счетоводни потоци за осъществяване на вътре-управленски комуникации,  както и за финансови комуникации навън от предприятието.  В тази връзка трябва да се познава информационното съдържание на показателя „Приходи от продажби” и неговите връзки и зависимости с други показатели,  които са израз за опознаване,  например на рентабилността като финансов показател,  свързан с определяне на финансовото състояние на потенциала на фирмата да генерира доход.  Достатъчно е приходът от продажби да се включи в система от отношения между реализираните доходи и направените разходи или използваните активи.  Ако е необходимо счетоводно опознаване рентабилността на предприятието,  трябва да се познава отношението,  изразяващо общата рентабилност,  чистата рентабилност и коефициентите на дивидентите.  Ако е необходимо да се създаде информация за генерирането на доход,  за равнището и динамиката на използването на ресурсите,  може да се използва взаимовръзката между нетната печалба на предприятието като прираст/показател от прихода и общите активи на предприятието.  Ако е необходимо да се създаде информация за доходност на СК,  който интересува най-често собствениците,  нетната печалба,  т. е.  приходът в ролята му на прираст,  трябва да се разглежда в отношение с акционерния капитал.  С други думи създадената счетоводна информация като резултат от осъществяваната производствена дейност,  осъществявания маркетинг и съответно осъществявания финансов мениджмънт,  може да послужи за създаване на информационни потоци,  информиращи съответните органи на управлението.

За общата рентабилност във финансовия отчет се съдържа информация,  която може да се представи чрез отношението брутна печалба (преди данъчното облагане) и нетния приход от продажбите,  съдържащ се в отчета за дохода.

Отношение = Брутна печалба (преди данъчно облагане)

Нетния приход от продажбите (Продажбите)

-          показва на 1 лв.  приход колко е брутния доход.

= Приходът от възвръщаемост под форма на себестойност

* Приходът следователно,  поставен в отношение с брутната печалба,  ни характеризира общата рентабилност на предприятието.

Втори показател,  отнасящ се до познавателната същност на нетния приход от продажби,  е свързан с чистата рентабилност,  с определяне на маржа на рентабилност и възможността да се правят сравнения с други предприятия,  както и да се отговори на интересите на инвеститорите и кредиторите,  които имат пряко отношение към него.

Чиста рентабилност = Нетна печалба (след данъчно облагане)

Нетни приходи от продажби

Note:

Във финансовия отчет тази информация се съдържа в отчета за дохода,  а в някои от приложенията и справките към финансовия отчет могат да се намерят подробности,  позволяващи разширяване на обема информация.  Този показател характеризира ефективността на маркетинга и към него имат отношение както вътрешни,  така и външни потребители на информация.  От особено значение за преценяване на рентабилността на база на счетоводните данни от финансовия отчет,  е пропорцията,  в която предприятието разпределя печалбата за увеличение на СК и за изплащане на дивиденти.

Note:

След намиране на нетния прираст като част от общия приход,  той се разпределя като дивидент за собствениците и като част,  която се капитализира.  Последната остава в състава на СК под форма на резерви и на нетна печалба (най-често от минали години).  Това отношение вътре в нетната печалба се намира чрез

коефициентите за дивиденти = Изплатените дивиденти

Нетна печалба

(прираст,  доход)

По този начин се получава представа за степента,  в която доходът се е капитализирал (след като се приспадне частта,  изплатена на акционерите).  Познавателното значение на тази взаимовръзка се разпростира върху котировката на акциите на предприятието и върху преценките за растежа на СК,  което привлича нови инвестиции от собственици и други.  Освен в посочените аспекти,  рентабилността на предприятието може да се погледне от познавателна счетоводна гледна точка според възможността притежаваните от предприятието общи активи да генерират доход.  Познавателният интерес може да се разпростре върху равнището и динамиката на използването на общите активи и оттам върху ориентации,  интересуващи ни в различни области.  Тук може да се използва *^*отношението на нетната печалба. Това отношение позволява да се                                                                   общите активи

прецени степента на възвръщаемост на всички реални активи,  с които работи предприятието.   Този показател *^* комбинира ефекти от маркетинговата и ефекти от производствената дейност,  т. е.  степента,  в която 1 лв.  общи активи води до съответна нетна печалба,  е коефициент който,  може да се представи:

Нетна печалба x             Нетни приходи от продажби

Нетни приходи от продажби                                    Общи активи

{норма на рентабилност}                                       {ефект на производството}

(ефект от маркетинга)                                       коефициент/степен на обращаемост

Всички тези неща се съдържат в цялата система от счетоводни данни.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG