Home Икономика Оценки на активите и пасивите в баланса

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Оценки на активите и пасивите в баланса ПДФ Печат Е-мейл

Оценки на активите и пасивите в баланса.

Представянето на капитала в баланса на предприятията поставя въпроса за оценките, които ще бъдат използвани за оценяване на активите и пасивите в баланса така, че да се покаже действителното имуществено и финансово състояние на предпр. В България се прилага историческа цена  и възстановима и справедлива стойност.

Историческата цена се прилага при текущото оценяване на активите и пасивите в момента на придобиването на активите и възникването на пасивите. Тъй като придобиването на актив или възникването на пасив става в точно определен момент, то и историческата цена носи наименуванието си именно от тук. Тя показва състоянието на пазара, в конкретен момент и колко точно е вложило предприятието за придобиване на един актив към този момент. Но поради редица обстоятелства е възможно отчетната стойност на активите и пасивите по историческа цена в момента на придобиването и съответно на възникването и към датата на съставяне на баланса или това е краят на отчетния период да не съответства на действителния тазмер на средствата. Това може да се дължи на повреди на износване, морално остаряване или просто на промяна на пазарните цени. Когато се прояви такова несъответствие между отчетна и фактическа стойност то трябва да се отстрани или чрез прилагане на метода на стойностните корекции или чрез метода на периодично последващо оценяване на активите и пасивите. Метода на стойностни корекции на отчетната стойност се прилага спрямо нетекущите или дълготрайни нематериални и материални активи, а също на положителната търговска репутация. При нетекущите активи ролята на стойностен!!!!! коректив изпълнява начислена към датата на съставяне на баланса амортизация. За целта отчетната стойност на нематериални и материални активи както и на положителната търговска репутация се коригира или намалява с начислената за тях амортизация от момента на появата на актива до датата на баланса. Така нетната стойност или балансовата стойност на актива се определя вън от баланса и чрез нея той се включва в баланса. Нарича се още преносна, защото с нея актива ще премине в следващия период. Положителната търговска репутация се амортизира, за да се възстановят в парична форма платените за нея средства. По своеобразен начин отрицателната търговска репутация също се амортизира, но това става като в продължение на няколко години в приходите на предприятието се включва част от нейния размер. В баланса на предприятието тя се показва с размера на остатъка и за съответния период. Вземанията са един рисков актив тъй като събиранията им не е сигурно. Възможно е те да прерастнат в несъбираеми вземания или просрочени вземания. Трябва да се има в предвид, че ако са били признати за актив през периода от тях произтичат задължения за плащане на ДДС и данък върху печалбата. От прерастването на вземания на предприятието в несъбираеми или просрочени за предприятието възниква финансово напрежение. За да го намали то може да коригира стойностната величина на вземанията със загубата от обезценката и да ги представи в баланса по нетната им величина. В отчета за приходите и разходите това ще се отрази в статия четвърта – Разходи за амортизация и обезценка (листите). Баланса съставен с нетните стойности на активите също е нетен. Нетните стойности на активите могат да се определят пряко в баланса или вън от него. Когато това става директно в баланса както е било в миналото, за сумата на актива се предвиждат 3 колонки : отчетна стойност, коректив и балансова стойност. Когато нетните стойности на активите се определят извън баланса в него се включват само балансовата стойност на активите. Възможно е да се използва и друг начин на представяне на активите и техните корективи в баланса. При него активите се представят по отчетна или брутна стойност, а корективите чрез контрарни или намаляващи статии се представят в пасива. Такъв баланс се нарича брутен баланс.

Този начин на представяне на баланса се нарича съставяне на брутен баланс. Може да се състави нетен баланс с информация в него за корективите. Но както стана дума ще трябва в актива да се включат 3 колони. Третия начин е нетен баланс, но с определяне на нетната стойност на активите извън баланса. До 1 април 1991г. в България се прилага брутен баланс. От 1991 до 2001 г. – нетен баланс от 2ри тип. От 2001година баланс от 3ти тип.

При пазарната икономика цените на стоките и услугите се определят от търсенето и предлагането. Освен това в съвременните икономики се съпровождат неизменно от известна инфлация. По тази причина отчетните ценина активите и пасивите определени по историческата им цена в момента на тяхното възникване или придобиване започват да изоставят от действителните цени на пазара, но тогава няма да се спази едно основно имущественото и финансово състояние на предприятието към определен момент. Затова се налага чрез способа на периодичното последващо оценяване към края на отчетния период отчетните стойности на активите и пасивите в баланса да се привеждат към съществуващите в момента стойности на пазара. Последващото оценяване на активите и пасивите може да стане по препорачителния или по алтернативния подход. Когато се използва препорачителния подход активите се привеждат към възстановимата им стойност. Това е стойността която предприятията могат да си възстановят за актива  като го продадат или ако продължад да го използват така че в качеството на възстановима стойност се прилагат нетната продажна цена или стойността в употреба. Нетната продажна цена е сумата, която може да се получи при продажбата на един актив минус разходите по продажбата. Стойността в употреба е дисконтираната стойност на очакваните парични постъпления от актива в следващите няколко години плюс постъпленията от ликвидацията на актива. При привеждане на актива към възстановимата му стойност се приема по-високата цена от двете а именно нетна продажна цена или стойност в употреба. Разбира се такова привеждане към възстановима стойност се налага само ако действително са настъпили неблагоприятни за предприятието изменения, които водят до обезценка на активите. На обезценка подлежат също дъготрайни мат активи, финансови дългосрочни активи, други финансови инструменти, краткосрочни вземания, нематериални активи. решение за обезценяването се взема от ръководството на предприятието и то се осъществява чрез увеличаване на амортизацията. Така се намалява финансовия резултат. Когато последващата оценка на активите се извършва по алтернативния подход активите и съответно пасивите, се преоценяват по справедливата им стойност. Това е стойността им към датата на съставяне на баланса за съответния отчетен период. Справедливата цена може да се определи ако има вторичен пазар за активите, също като се изходи от цените на осъществени на скоро преки покупко-продажби с подобни активи или пък като се прибегне към услугите на лицензиран оценител. Справедливата стойност е променлива величина, тя може да се окаже по-висока или по-ниска от отчетната. Когато на преоценяване подлежат имоти ,валутни позиции, финансови активи, краткотрайни материални активи, се подхожда по специфични начини. Стоково-материалните запаси например могат да се оценят в края на периода или ако се налага и по-често, когато фактическата им оценка се окаже по-ниска от отчетната тя се отразява като разход за дейността и така се намалява финансовия резултат. Изхожда се от действащи пазарни цени. Оценката на валутните позиции към края на периода става на основата на заключителния курс на БНБ. Резултатът в зависимост от това дали е дооценка или преоценка се третира като финансов приход или разход. Когато при последващо оценяване на нетекущи активи резултатът е дооценка, той може да се отнесе в резерв от последващи оценки. Когато е преоценка и има съществуващ резерв от предходни оценки, резултатът ще се отчете за сметка на този резерв. Ако не може да се покрие ще се отчете като текущ разход за дейността и така ще се намали печалбата за съответния период.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG