Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на  допълнителните туристически услуги

За по-пълно задоволяване потребностите, освен основни, туристическите предприятия предлагат и разнообразни допълнителни услуги, известни с общото наименование мероприятия. Мероприятията могат да се подразделят на две големи групи – а) програмни и б) други мероприятия. Към програмните мероприятия обикновено се отнасят дегустации, пикници, лагерен огън, посещение на българско село, посещение на манастири, битови вечери, нощни  заведения и барове, посещение на паметници на културата и др. Посещението на тези мероприятия обикновено се извършва с автобус, поради което те се третират като автобусни екскурзии в страната.

Към другите мероприятия се отнасят даване под наем на леки автомобили (рента-кар) със или без шофьор,плажни съоръжения, екипировки и предпазни средства, а така също и коне за езда, ски и др. Тук се отнасят специално закупените билети за театър,опера, спортни състезания, организиране на тържествени вечери (например за честване на рождения ден на даден турист) и др.

За определяне цената на мероприятието  предварително следва да се изготви калкулация, която се одобрява по съответния ред.

Калкулацията може да има следното примерно съдържание

Туристическо предприятие

КАЛКУЛАЦИЯ

На мероприятие “посещение на българско село с автобус

Разходи за транспорт

Автобус 48 места, заетост 70 % или 34 броя туристи

Пълен пробег – 160 км                                                                 129,60 лв.

Престой  5 часа по 4 лв.                                                                   20,00 лв.

Всичко                                                                                             149,60 лв.

1.Разходи за един турист  149,60 лв.:34  -                                                      4,40 лв.

2.Вечеря                                                                                                             6,50 лв.

3. Екскурзоводско обслужване  1 бр. х11 лв.:34  =                                        0,32 лв.

4. Издръжка на шофьора                                                                                  0,16 лв.

5. Почерпка в селска къща                                                                               0,50 лв.

6. Посещение на селска къща 10 лв.:34 =                                                       0,29 лв.

7.Изнасяне на беседа 3 водачи х 4 лв. = 12 лв.:34 =                                      0,35 лв.

8.Дегустация на плодове и зеленчуци                                                            2,50 лв.

Всичко разходи                                                                                               15,02 лв.

Печалба за туристическото предприятие 15% =                                          2,65 лв.

Общо разходи за един турист                                                                       17,67 лв.

За документиране на операциите по мероприятията се използват потвърдителни бележки, фактури и други първични счетоводни документи.

Записването за участие в мероприятия, организирани от туристическото предприятие се извършва от екскурзовода или представителя на туристическото предприятие. За тази своя допълнителна дейност, те получават възнаграждение, за начисляването на което се кредитира сметка 499 Други кредитори.

За отчитане на мероприятията с чуждестранни туристи се използват сметки 617 Разходи за мероприятия и сметка 7034 Приходи от продажби на услуги – мероприятия.

Аналитичното отчитане към сметка 617 Разходи за мероприятия се организира по видове мероприятия и видове разходи, а по сметка  7033 Приходи от продажби на услуги – мероприятия – по видове мероприятия от които се реализират приходите.

По характерните счетоводни записвания могат да бъдат представени както следва:

1.За постъпилите приходи

Д-т сметка от гр. 50 парични средства, респ.

Д-т сметка 422 Подотчетни лица

Аналит. сметка на екскурзоводите

К-т сметка 7033 Приходи от продажби на услуги – мероприятия

2. За извършените разходи, обхванати предварително чрез сметките от гр. 60 Разходи по икономически елементи

Д-т сметка 617 Разходи за мероприятия

К-т сметка от гр. 60 Разходи по икономически елементи

3. За приключване на сметка 617 Разходи за мероприятия

Д-т сметка 703 Приходи от продажби на услуги – мероприятия

К-т сметка 617 Разходи за мероприятия

4. Салдото по сметка 7033 Приходи от продажби на услуги – мероприятия изразява загуба (когато е дебитно) и печалба (когато е кредитно). В края на отчетния период тази сметка се приключва по изяснения вече начин в кореспонденция със сметка 123 печалби и загуби от текущата година.

Широко разпространена услуга, която оказват туристическите предприятия продажбата на самолетни  и други билети на български и чуждестранни туристи.  За тази цел се сключва комисионен договор със съответното транспортно предприятие (авиокомпания). Характерното в случая е, че придобива правото да продава билетите от свое име, но за сметка на транспортното предприятие (авиокомпанията), поради което при тяхното  получаване, те не се заплащат и в отчетно отношение се третират като чужди активи. Взаимоотношенията с транспортното предприятие 9авиокомпанията)  могат да се отчитат посредством използването на сметка 499 Други кредитори.

Отчетният процес може да се представи със следните счетоводни записвания:

1. За отразяване на получените билети за комисионна продажба

Д-т сметка 932 Разни сметки за условни активи

К-т сметка 999 Разни сметки за условни пасиви

2. За отчитане на постъпилите в касата суми от продажба на билетите

Д-т сметка  от гр. 50 парични средства в лева

К-т сметка 499 Други кредитори

3. За изписване на продадените билети от задбалансовите сметки

Д-т сметка 999  Разни сметки за условни пасиви

К-т сметка 932 Разни сметки за услови активи

4.  За удържаната комисионна (в  процент от стойността на продадените билети)

Д-т сметка  499 Други кредитори

К-т сметка 709 Приходи от други продажби

5.За преведените уми на транспортното предприятие

Д-т сметка 499 Други кредитори

К-т сметки от гр. 50 Парични средства

6. в края на отчетния период за отчитане на приходите от комисионни  като печалба за предприятието се съставя следната счетоводна статия

Д-т сметка 709 Приходи от други продажби

К-т сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG